Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Seguretat i normativa industrial (3105IN0033/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : Concepte de risc. Seguretat industrial. Assegurament de la qualitat. Anàlisi de riscos. Directives de seguretat. Enginyeria de seguretat. Interacció entre seguretat i eficiència energètica.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : ROBERTO POU TORRENT

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Planificar projectes tècnics dins el marc de les atribucions de la titulació
 2. Interpretar i aplicar la normativa industrial relacionada amb les atribucions de la titulació
 3. Ser capaç d'analitzar
 4. Obtenir i gestionar informació tècnica
 5. Identificar les solucions òptimes enfront de diferents alternatives
 6. Aprendre de forma autònoma

Altres competències :

 1. Delimitar l'àmbit d'actuació de la seguretat industrial. Conèixer el funcionament de les organitzacions judicial, administrativa i europea. Acotar el grau de responsabilitat dels tècnics. Revisar els processos de normalització i certificació. Introduir el catàleg de la normativa industrial i iniciar la seva aplicació concreta.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. El risc i la Seguretat industrial: Aproximació a la "Societat del Risc" Evolució històrica del concepte de seguretat Tipus i índex de sinistralitat Estructura de la Seguretat Industrial Articulació legal de la Seguratat industrial

  2. Metodologia de la Seguretat Industrial: Metodologia analítica. La normativa industrial. Metodologia operativa. Avaluació de riscos en la seguretat laboral. Avaluació de riscos en els productes i serveis industrials. Anàlisi de riscos en relació als accidents greus.

  3. Les eines al servei de la Qualitat Industrial: Control de qualitat, assegurament de la qualitat i qualitat total. Normes ISO 9000. Inserció de la qualitat en l'àmbit de la seguretat reglamentaria. La infraestructura de la qualitat i la seguretat a Espanya.

  4. Seguretat Laboral: Conceptes i objectius de la Seguretat Laboral. Marc jurídic. La llei de prevenció de riscos laborals. El concepte de la UE sobre seguretat i salut en el treball.

  5. La seguretat dels productes industrials: Plantejament del camp dels productes industrials. El marc jurídic de la UE. Directives de nou enfocament. La conformitat dels productes. Procediments d'avaluació de la conformitat.

  6. La Seguretat Industrial davant dels Accidents Greus: Concepte i abast dels accidents Greus. Escenaris d'accidents greus. Sistema de gestió de la prevenció d'accidents greus. Anàlisi i avaluació de riscos. Control de riscos. Obligacions de l'industrial. Obligacions de l'autoritat competent.

  7. La seguretat de les màquines: Les normes europees en el camp de les màquines. La directiva de màquines i la responsabilitat de producte. Modificació i actualització de la Directiva de màquines.

  8. El risc elèctric i la seva enginyeria de seguretat: Danys produïts per l'electricitat. Classificació dels sitemes i aplicacions elèctriques. Enginyeria elèctrica de seguretat. Reglamentació legal de la Seguretat Elèctrica.

  9. Interacció de la seguretat amb el benestar i l'eficiència energètica: El Protocol de Kyoto. Directiva Europea 2002/91 sobre eficiència energètica en els edificis. El CodiTècnic de l'Edificació (CTE). Certificació de l'eficiència energètica dels nous edificis. El Reglament d'instalacions tèrmiques als edificis (RITE).
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 000

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Antonio Muñoz i altres (2002). La Seguridad Industrial: Fundamentos y Aplicaciones. Madrid: Fundación para el fomento de la innovación industrial. Recuperat , a http://www.ffii.es/
 • Fundación para el fomento de la innovación industrial (2008). Repertorio actualizado de legislación: nacional, directivas europeas y organismo. Recuperat , a http://www.ffii.es/
 • Casal i Fàbrega, Joaquim (1996). Anàlisi del risc en instal·lacions industrials. Barcelona: Edicions UPC. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

 

Qualificació

S'avaluarà la participació activa a classe (treball individual i en grup), els exercicis i supòsits d'aplicació que es faran durant el curs, així com les presentacions fetes a classe, segons el varem seguent:
Participació i treballs a classe (exercicis, casos i supòsits) 40 %
Exàmen final 60% (nota mínima 4)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Prerequisits:
Cap

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top