Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Expressió gràfica (3105G08048/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador.
  L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.
 • Crèdits ECTS : 9
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Poc (25%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUSJORDI ORTEGA BATLLENARCIS VERDAGUER PUJADAS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5
Grup B

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUSJORDI ORTEGA BATLLENARCIS VERDAGUER PUJADAS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CE06 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Evolució històrica de l'expressió gràfica
    1.1. Geometria aplicada
    1.2. Llenguatge gràfic, "La Normalització"

  2. Normativa bàsica
    2.1. Formats, Cassillers, Plegat UNE-EN
    2.2. Tipus de línies
    2.3. Escales
    2.4. Retolació
    2.5. Acotació formal

  3. Visualització
    3.1. Croquització
    3.2. Sistema Europeu
    3.3. Sistema Americà
    3.4. Dibuix de terceres projeccions
    3.5. Vistes mínimes
    3.6. Croqització de perspectives

  4. Normalització del dibuix industrial
    4.1. Seccions abatudes i separades
    4.2. Talls: totals, a un quart, parcials, per plans paral·lels, amb gir, desenvolupats
    4.3. Detalls ampliats
    4.4. Vistes locals
    4.5. Vistes parcials
    4.6. Vistes particulars
    4.7. Vistes auxiliars
    4.8. Vistes complementàries
    4.9. Convencionalismes
    4.10. Trencaments
    4.11. Acotació específica
    4.12. Representació normalitzada de rosques

  5. Muntatge de conjunts
    5.1. Conjunts industrials
      5.1.1. Roscats
      5.1.2. Ensamblats
      5.1.3. Soldats

  6. Especejament
    6.1. Normalització aplicada a cada peça del conjunt
    6.2. Cotes de relació
    6.3. Elements normalitzats
    6.4. Introducció a les toleràncies i els ajustos
    6.5. Normalització específica

  7. Perspectiva
    7.1. Dibuix isomètric aplicat a peces industrials
    7.2. Sistemes de projecció
    7.3. Perspectiva caballera, cònica, axonomètrica
    7.4. Aplicació de talls i desplaçaments
    7.5. Explosionat de conjunts

  8. Aplicacions de geometria descriptiva
    8.1. Desenvolupaments de cosos
    8.2. Interseccions
    8.3. Moviments de terres

  9. Disseny Assistit per Ordinador
    9.1. Conceptes
    9.2. Metodologia de treball per assegurar la qualitat
    9.3. Dibuix 2D
    9.4. Dibuix 3D de cosos símples
    9.5. Normalització aplicada al DAO
    9.6. Realització de perspectives
    9.7. Realització de documentació tècnica complerta

  10. Iniciació al projecte d'enginyeria
    10.1. Descripcions tècniques
    10.2. Planols de peces
    10.3. Conjunts
    10.4. Perspectives
    10.5. Conjunts explosionats
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos337,540,5
Classes expositives2537,562,5
Classes pràctiques341549
Resolució d'exercicis 136073
Total 75150225

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Félez, Jesús (1999 ). Dibujo industrial (3ª ed. rev). Madrid: Síntesis. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Auria Apilluelo, José M (cop. 2000 ). Dibujo industrial : conjuntos y despieces . Madrid [etc.]: Paraninfo. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Jesús Félez (2009). Ingeniería Gráfica y Diseño. Madrid: Sintesis. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Gonzalo Gonzalo, Joaquín (DL 2003 ). Croquización . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Gonzalo Gonzalo, Joaquín (DL 1991 ). Cortes, secciones y roturas . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Gonzalo Gonzalo, Joaquín (DL 1990 ). Sólidos geométricos en sistema diédrico : proyecciones, secciones, desarrollos y transformadas . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Rodríguez de Abajo, Francisco Javier (1987 ). Curso de dibujo geométrico y de croquización (9ª ed.). Alcoy: Ed. Marfil. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Rodríguez de Abajo, Francisco Javier (1993 ). Curso de dibujo geométrico y de croquización : primer curso de escuelas de ingenieria (13ª ed.). San Sebastian: Donostiarra. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ramos Barbero, Basilio (2000 ). Dibujo técnico (2a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Preciado, Cándido (cop. 2004 ). Normalización del dibujo técnico : escuelas de ingeniería: ciclos formativos . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Chevalier, A (1994 ). Dibujo industrial . México [etc.]: Limusa. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Fernando Montaño La Cruz (2010). Autocad 2010 (Guia Práctica). madrid: Anaya Multimedia. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis avaluació continuada aula.Qualitat de la solució. Adequació a la normmativa.70
Exercicis d'autoaprenentage tutorat, Packs.Qualitat. Evolució de l'aprenentatge de l'alumne. Ús de les tutories. Adequació a la Normativa20
Projecte bàsic.Qualiat i correcció de la solució5
Exercicis fora aula DAOQualitat de la solució. Correcte ús de les eines. Adequació a la normativa5

 

Qualificació

La valoració de l'assignatura serà per avaluació continuada, de cadascun dels blocs temàtics del programa.

1.- Exercicis pràctics que es desenvoluparan dins de l'aula.
2.- Exercicis pràctics realitzats fora de l'horari lectiu i que s'hauran de presentar a les dates que s'indicaran.
3.- Proves de control que es desenvoluparan de cadascun dels blocs dins del període lectiu.

Els alumnes que no superin els nivells òptims per avaluació continuada podran examinar-se en les dates indicades per la Universitat, 1a i 2a convocatòria prèvia presentació dels exercicis proposats fora de l'horari lectiu.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Tot alumne que no hagi presentat almenys el 80% de les pràctiques i/o exercicis o que el professorat consideri que no té suficients dades per a avaluar-lo constarà com a no presentat.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Com recomanació s'aconsella haver cursat dibuix tècnic al Batxillerat.
La puntualitat i el respecte al treball dels companys i el professorat són valors importants per a un correcte desenvolupament de l'assignatura.
Les tutories amb el professorat de l'assignatura és una eina bàsica per a coneixer i millorar la progressió en l'aprenentatge dels estudiants.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top