Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Fonaments de física 2 (3105G08004/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
 • Crèdits ECTS : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Poc (25%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : IMMACULADA CONCEPCIO BASTIDA VALBUENAJESUS PLANELLA MORATOJAVIER SANCHEZ MARTINESMERALDA UBEDA DE LA CASA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CE03 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. EL CAMP ELÈCTRIC.1.1.Llei de Coulomb. 1.1.1.Introducció: càrrega elèctrica i principi de conservació. 1.1.2.Força entre càrregues:llei de Coulomb.1.1.3.Principi de superposició.1.1.4.Camp elèctric.Línies de camp.1.1.5.Camp elèctric creat per distribucions contínues de càrrega.1.1.6.Camp elèctric creat per distribucions contínues de càrrega.1.1.7.Energia potencial elèctrica i potencial elèctric.1.1.8.Potencial creat per una càrrega puntual.1.1.9.Potencial creat per una distribució finita de càrrega.1.1.10.Exemples de càlcul de potencial en distribucions infinites de càrrega.1.2.Llei de Gauss.1.2.1.Flux de camp elèctric.1.2.2.Llei de Gauss.1.2.3.Aplicació de la llei de Gauss en el càlcul del camp elèctric en distribucions simètriques de càrrega.

  2. NATURALESA ELÈCTRICA DE LA MATÈRIA. 2.1.Conductors.2.1.1.Electrons lliures en els sòlids.2.1.2.Propietats dels conductors en equilibri electrostàtic.2.2.3.Discontinuïtat del camp elèctric en les superfícies carregades.2.2.4.Efectes punxa i tempestes.2.3.Aïllants.2.3.1.Materials dielèctrics.2.3.2.Densitat de càrrega lligada.2.3.3.Ruptura dielèctrica.

  3. CAPACITAT I CONDENSADORS. 3.1. Capacitat. Condensador de plaques paral·leles.3.2.Condensador amb dielèctric.3.3.Condensadors.3.4.Energia emmagatzemada en un condensador. Energia del camp elèctric.3.5.Connexions de condensadors: sèrie i paral·lel.

  4. ELECTRODINÀMICA I CORRENT CONTINU. 4.1.Corrent elèctric i llei d'Ohm.4.1.1.Corrent elèctric.Densitat i intensitat de corrent.4.1.2.Llei d'Ohm.4.1.3.Treball i potència en un circuit elèctrics.Efecte Joule.4.2.Circuits de corrent continu.4.2.1.Generadors de corrent continu.4.2.2.Força electromotriu.4.2.3.Generador de corrent continu no ideal:resistència interna i càrrega acumulada.4.2.4.Combinació de resistències i en paral·lel.4.2.5.Regles de Kirchhoff.4.2.6.Aparells de mesura.

  5. MAGNETISME.5.1.Efectes del camp magnètic.5.1.1.Força magnètica i línies de camp magnètica.5.1.2.Efectes del camp magnètic sobre càrregues en moviment.5.1.3.Confinament magnètic.5.1.4.El selector de velocitats i l'espectròmetre de masses.5.1.5.El ciclotró.5.1.6.Efecte Hall.5.1.7.Força i moment magnètics sobre conductors: galvanòmetre.5.2.Generació del camp magnètic.5.2.1.Llei de Biot-Savart.5.2.2.Camp magnètic creat pel fil rectilini.5.2.3.Força magnètica entre dos conductors paral·lels.Definició d'Ampère.5.2.4.Camp magnètic creat per una espira.5.2.5.Llei d'Ampère.5.2.6.Bobines rectes i toroidals.

  6. INDUCCIÓ MAGNÈTICA. 6.1.Flux magnètic i llei de Gauss pel camp magnètic.6.2.Inducció magnètica.6.2.1.Inducció magnètica:Llei de Faraday-Lenz.6.2.2.Corrents de Focault.6.2.3.Autoinducció.Inducció mútua.

  7. CORRENT ALTERN.7.1.Corrent altern.7.1.1.Corrent altern.7.1.2.Comportament de resistències:potència dissipada i valors eficaços.7.1.3.Comportament d'inductàncies:reactància inductiva i desfassament.7.1.4.Comportament de condensadors:reactància capacitiva i desfassament.7.1.5.Potència.7.2.Circuits de corrent altern.7.2.1.Notació complexa.7.2.2.Circuit RL sèrie: bobina real.7.2.3.Circuit RC sèrie:filtre pas baix.7.2.4.Circuit RLC sèrie: ressonància.7.2.5.Circuits en paral·lel, admitàncies.7.2.6.El transformador.

  8. PRÀCTIQUES DE LABORATORI. 1.Llei de Coulomb. 2.Capacitat i condensadors. 3. Corrent continu. 4. Camp magnètic generat per una bobina. 5. Exposició per grups.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives284270
Exposició dels estudiants7613
Prova d'avaluació121224
Resolució d'exercicis 133043
Total 6090150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Tipler, P.A; Mosca, G. (2005). Física para la ciencia y la tecnología (5). Barcelona: Reverté. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Serway, A. R.; Beichner, R. J. (2000). Física para Ciencias e Ingeniería (5). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Gettys,W.E.; Keller, F. J.; Skove, M.J. (2005). Física para ingeniería y ciencias (2). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Burbano de Ercilla, Santiago (2006 ). Problemas de física (27ª ed.). Madrid: Tébar. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Escoda i Acero, Ma. Lluïsa (2005 ). Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Badosa i Franch, Jordi (2010 ). Apunts de física per a Fonaments de física 2 . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PACs (Proves d'Avaluació Continuada)1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic (PAC1 i PAC2).
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos (PAC1 i PAC2).
3) Utilitzar tant l'instrument bàsic d'un laboratori de física com els sistemes informatitzats d'anàlisi i captació de dades. Interpretar la possible relació entre variables fent servir el coeficient de correlació i la recta de regressió, i aplicar els conceptes bàsics càlculs d'errors i xifres significatives (PAC 2).
4) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials (PAC1 i PAC2).
5)Aplicar les eines matemàtiques útils a la física (PAC1 i PAC2).
6) Utilitzar els conceptes de camp elèctric i camp magnètic per tal d'explicar aplicacions d'interès i realitzar càlculs de camps per diferents distribucions (PAC1 i PAC2).
7)Aplicar els models bàsics de l'electromagnetisme per tal d'explicar els funcionaments d'alguns dispositius o aparells electromagnètics, així com d'altres fenòmens d'interès (PAC1 i PAC2).
8) Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions energètiques (PAC1 i PAC2).
9) Dissenyar i construir circuits senzills de corrent continu i altern; mesurar i calcular els valors de les principals magnituds elèctriques (PAC2).
20
ACME (desenvolupament de problemes amb suport informàtic)1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
4) Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
5) Utilitzar amb soltesa la calculadora i l'ordinador per facilitar càlculs. Fer servir intel·ligentment les TIC i interpretar els resultats d'una operació automàtica en el context del problema que s'està resolent.
10
Exposició per grups (Pràctiques de Laboratori)L'avaluable consta l'exposició d'una de les pràctiques fetes al laboratori i la seva defensa oral. El professor
avaluarà el propi treball en grup així com la competència de comunicar-se oralment seguint els criteris d’avaluació:
1)Contestar adequadament a les preguntes que realitzi el professor i/o tribunal dessignat per a l'avaluació del treball.
2)Assistència a les reunions del grup de treball.
3)Aportació d'idees per a la resolució dels problemes que puguin sorgir en l'elaboració/preparació del treball i en l'anàlisi crítica dels resultats.
4)Cercar, analitzar i preparar el material per al treball.
5)Ajudar en les tasques per a un funcionament idoni del grup així com exercir lideratges positius dins del grup.
10
PROVA FINAL 1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Obtenir i analitzar informació sobre fenòmens explicables mitjançant la física, així com saber argumentar i comunicar sobre aquests processos.
3) Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials.
4) Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
5) Utilitzar els conceptes de camp elèctric i camp magnètic per tal d'explicar aplicacions d'interès i realitzar càlculs de camps per diferents distribucions.
6)Aplicar els models bàsics de l'electromagnetisme per tal d'explicar els funcionaments d'alguns dispositius o aparells electromagnètics, així com d'altres fenòmens d'interès.
7) Analitzar de manera qualitativa i quantitativa transferències i transformacions energètiques.
8) Dissenyar i construir circuits senzills de corrent continu i altern; mesurar i calcular els valors de les principals magnituds elèctriques.
60

 

Qualificació

1) L'alumne que no assiteixi a totes les pràctiques serà avaluat amb un zero de la part de l'assignatura corresponent a les pràctiques (exposició i PAC2).
2) Per a poder fer mitjana amb les proves d'Avaluació Continuada (PACs i exposició) cal tenir una nota de la Prova final igual o superior a 4 sobre 10. En cas contrari, la nota final de l'assignatura serà la nota de l'examen (<4).

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Constarà com a NO PRESENTAT de l'assignatura l'alumne que:
No realitzi cap de les activitats avaluables de l'assignatura.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
1) En les sessions d'avaluació, PAC's i Prova Final:
1.1. Els alumnes no podran portar calculadores amb targeta de memòria ni amb capacitat d'emmagatzemar documents.
1.2. Hauran d'identificar-se amb el DNI.
1.3. Durant les proves no es podran consultar apunts ni formularis de cap tipus.
2) PAC1: Constaran de problemes de gran similitud amb els realitzats a la classe i/o que es troben al llistat de problemes de l'assignatura així com en el llibre de Fonaments de Física 2.
3) PAC2: Constarà de dues parts: Una serà una prova escrita dels coneixements teòric-pràctics adquirits durant les sessions de pràctiques. L'altra part consistirà en un problema de nivell avançat i relacionat amb els conceptes fets a classe.
4)PROVA FINAL: Consistirà en una part de conceptes teòrics (20%) i una altra de problemes (80%) relacionats amb els conceptes desenvolupats durant les classes expositives i de pràctiques a l'aula.
5) PRÀCTIQUES:
5.1. En les sessions de pràctiques l'alumne ha de dur els guions de pràctiques, així com les eines necessàries (calculadora i/o paper mil.limetrat si s'escau)per tal de poder-les realitzar. En cas contrari el professor de pràctiques és lliure de donar la sessió correponent com a no presentada.
5.2. Cal portar el guió de la pràctica corresponent llegit i estudiat.
5.3. L'informe s'haurà de redactar durant la mateixa sessió de pràctiques. La redacció de l'informe és una tasca individual.
5.4. Es recollirà l'informe al final de la mateixa sessió de pràctiques.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top