Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Fonaments de física 1 (3105G08003/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : Mecànica clàssica. Ones. Mecànica de fluids. Termodinàmica.
 • Crèdits ECTS : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Indistintament (50%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JAVIER SANCHEZ MARTIN

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CE03 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Què és la Física? Mètode científic.

  2. Les lleis del moviment aplicades a una partícula. 2.1. Moviment en una i dues dimensions. 2.2. Força i massa. 2.3. Lleis de Newton. 2.4. Pes. 2.5. Forces de contacte: normal i fregament. 2.6. Moment d'una força. 2.7. Aplicacions de les lleis de Newton al moviment circular. 2.8. Sistemes de referència.

  3. Equilibri estàtic. 3.1. Condicions d'equilibri. 3.2. Aplicacions de les condicions d'equilibri al sòlid rígid.

  4. Treball i energia per una partícula. 4.1. Treball realitzat per una força. 4.2. Energia cinètica i Teorema de les forces vives. 4.3. Forces conservatives i no conservatives. Energia potencial. 4.4. Conservació de l'energia mecànica. 4.5. Situacions que involucren friccions. 4.6. Potència.

  5. Distribucions de masses. 5.1. Definició del centre de masses. Distribució discreta i continua de matèria. 5.2. Càlcul del centre de masses de cossos compostos. 5.3. Definició del moment d'inèrcia i del moment de segon ordre. Distribució discreta i continua de matèria. 5.4. Càlcul del moment d'inèrcia. 5.5. Teorema de Steiner. 5.6. Teorema del eixos perpendiculars.

  6. Sistemes de partícules. 6.1. Quantitat de moviment i la seva variació temporal. 6.2. Impuls. 6.3. Moviment del centre de masses d'una sistema de partícules. 6.4. Col·lisions. 6.5. Moment angular i la seva variació temporal. 6.6. Descomposició del moment angular: moment angular orbital e intrínsec. Moment angular intrínsec per a un solid rígid. Variació temporal del moment angular intrínsec. 6.7. Energia mecànica d'un sistema de partícules.

  7. Sòlid rígid. 7.1. Equacions dinàmiques del sòlid rígid. 7.2. Rotació d'un sòlid rígid respecte a un eix fixat. 7.3. Energia, treball i potència d'un sòlid rígid. 7.4. Col·lisions amb rotació.

  8. Oscil·lacions. 8.1. Moviment harmònic simple. 8.2. Sistema massa-ressort. 8.3. Energia de l'oscil·lador. 8.4. Oscil·ladors mecànics: pendol simple i pendol físic.

  9. Ones mecàniques. 9.1. Fenòmens oscil·latoris. 9.2. Ones harmòniques. 9.3. Interferència: ones estacionàries.

  10. Mecànica de fluids. 10.1. Propietats i comportaments dels fluids. 10.2. Pressió i variació de la pressió amb la fondària. 10.3. Principi d'Arquimedes. 10.4. Dinàmica de fluids ideals. Equacions de continuïtat i de Bernoulli. 10.5. Aplicacions de la dinàmica de fluids.

  11. Termometria i calorimetria. 11.1. Temperatura. Unitats de la temperatura. 11.2. Descripció microscòpica. 11.3. Equació d'estat dels gasos ideals. 11.4. Dilatació tèrmica. 11.5. Concepte de calor. 11.6. Definició de capacitat calorífica i de la calor específica. 11.7. Transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

  12. Pràctiques de laboratori 1. Equilibri d'una barra. 2. Moments d'inèrcia. 3. Dinàmica de fluids. 4. Transferència de calor. 5. Exposició i defensa d'una pràctica per grrups.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos51621
Cerca d'informació202
Classes expositives284674
Classes pràctiques8513
Prova d'avaluació4812
Resolució d'exercicis 131528
Total 6090150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Serway, Raymond A (cop. 2005 ). Física : para ciencias e ingenierías (6ª ed.). México: International Thomson. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Badosa i Franch, Jordi (2009 ). Apunts de física per a Fonaments de física 1 . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Tipler, Paul Allen (2005- ). Física : para la ciencia y la tecnología . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Alonso, Marcelo (cop. 2000 ). Física . México [etc.]: Addison Wesley Longman. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica de recerca bibliogràficaAvalua la competència: CT05 amb APTE o NO APTE.
Utilització de la biblioteca. Eines de recerca bibliogràfica.
0
PAC 1 (Proves avaluació continuada)PAC 1: 15% RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
1) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics, dins l'àmbit de la mecànica, les ones i la termodinàmica utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
2) Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
15
PAC 2 (Proves avaluació continuada)PAC2: 15% PROBLEMES I QÜESTIONS SOBRE LES PRACTIQUES DE LABORATORI.
1) Utilitzar tant l'instrument bàsic d'un laboratori de física com els sistemes informatitzats d'anàlisi i captació de dades. Interpretar la possible relació entre variables fent servir el coeficient de correlació i la recta de regressió, i aplicar els conceptes bàsics sobre càlculs d'errors i xifres significatives.
2) Analitzar situacions en què intervenen fenòmens físics, dins l'àmbit de la mecànica, les ones i la termodinàmica utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
3) Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
15
Exposició i defensa per grups de les pràctiques de laboratori.10% Exposició i defensa d'una pràctica (per grups).

L'avaluable consta l'exposició d'una de les pràctiques fetes al laboratori i la seva defensa oral. El professor
avaluarà el propi treball en grup així com la competència de comunicar-se oralment seguint els criteris d’avaluació:
a) Comprensió de l'experiment realitzat, així com propostes de modificació.
b) Establir clarament els objectius i les conclusions.
c) Treball en equip, expressió oral i utilització de les tècniques informàtiques.
10
Prova final60% TEORIA (2 sobre 10) I PROBLEMES (8 sobre 10)

a) Desenvolupar els conceptes teòrics tractats a classe. I a partir dels conceptes teòrics tractats a classe, saber enfrontar-se a nous problemes.
b) Realització de problemes d'aplicació directa dins l'àmbit de la física.
60

 

Qualificació

1) L'alumne que no assisteixi a totes les pràctiques serà avaluat amb un zero de la part de l'assignatura corresponent a les pràctiques (exposició i PAC2).
2) Per a poder fer mitjana amb les proves d'Avaluació Continuada (PACs i exposició) cal tenir una nota de la Prova Final igual o superior a 4 sobre 10. En cas contrari, la nota final de l'assignatura serà la nota de l'examen(<4).

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Constarà com a NO PRESENTAT de l'assignatura l'alumne que:
No realitzi cap de les activitats avaluables de l'assignatura.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
1) En les sessions d'avaluació, PAC's i Prova Final:
1.1. Els alumnes no podran portar calculadores amb targeta de memòria o amb capacitat d'emmagatzemar documents.
1.2. Hauran d'identificar-se amb el DNI.
1.3. Durant les proves no es podran consultar apunts ni formularis de cap tipus.
2) PAC1: constara de problemes amb gran similitud amb els realitzats a la classe i/o que es troben al llistat de problemes de l'assignatura així com en el llibre de Fonaments de Física I.
3) PAC2: constara de dues parts, una serà una prova escrita dels coneixements teòrics i pràctics adquirits durant les sesions de pràctiques. L'altra part consistirà en un problema de nivell avançat i relacionat amb els problemes fets a classe de problemes.
4) PRÀCTIQUES:
4.1. En les sessions de pràctiques l'alumne ha de dur els guions de pràctiques, així com les eines necessàries (calculadora i/o paper mil.limetrat si s'escau)per tal de poder-les realitzar. En cas contrari el professor de pràctiques és lliure de donar la sessió correponent com a no presentada.
4.2. Cal portar el guió de la pràctica corresponent llegit i estudiat.
4.3. L'informe s'haurà de redactar durant la mateixa sessió de pràctiques. La redacció de l'informe és una tasca individual.
4.4. Es recollirà l'informe al final de la mateixa sessió de pràctiques.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top