Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Oficina tècnica (3105EL0033/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : Metodologia, organització i gestió de projectes
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : ULTANO GOMEZ PONSETIMIQUEL RUSTULLET REÑE

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Interpretar i utilitzar els sistemes de representació gràfica més usuals relacionals amb la titulació
 2. Utilitzar programari de simulació, gestió, càlcul i disseny
 3. Dissenyar i documentar instal.lacions elèctriques
 4. Dissenyar i documentar dispositius electrònics aplicats a l'àmbit industrial
 5. Dissenyar i documentar sistemes d'automatització i control de processos industrials
 6. Planificar projectes tècnics dins el marc de les atribucions de la titulació
 7. Redactar projectes de legalització d'instal.lacions o activitats dins el marc de les atribucions de la titulació
 8. Interpretar i aplicar la normativa industrial relacionada amb les atribucions de la titulació
 9. Ser capaç d'analitzar
 10. Obtenir i gestionar informació tècnica
 11. Treballar en equip
 12. Aprendre de forma autònoma
 13. Seleccionar i utilitzar adequadament els mitjans idonis per la comunicació oral, escrita i gràfica en l'entorn tècnic de la titulació
 14. Integrar diferents coneixements i tecnologies en el disseny d'instal.lacions, dispositius i sistemes

Altres competències :

 1. Donar les eines per poder trobar informació i desenvolupar un projecte. Saber els requeriments a l'hora de realitzar un projecte de la legalització d'una instal·lació o activitat. Tenir les directrius per realitzar qualsevol projecte, per exemple el projecte de final de carrera.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Oficina tècnica.
    1.1. Introducció en el món laboral.
    1.2. Atribucions.
    1.3. Espai, estructura i requeriments.

  2. Treballs d'una oficina tècnica
    2.1. Informes.
    2.2. Valoracions i taxacions.
    2.3. Pressupostos.
    2.4. Estudis de viabilitat.
    2.5. Avantprojectes i projecte.
    2.6. Sol·licitud i selecció d'ofertes.
    2.7. Supervisió de l'execució.
    2.8. Posta en marxa.
    2.9. Projecte d'activitats.

  3. Planificació de tasques.
    3.1. Procés per realitzar un projecte.
    3.2. Creació de diagrames.
    3.3. Simultaneïtat.
    3.4. Seguiment.

  4. Projectes.
    4.1. Normativa.
    4.2. Formats.
    4.3. Documents:
      4.3.1. Memòria.
      4.3.2. Plànols.
      4.3.3. Plec de condicions.
      4.3.4. Estat d’amidaments.
      4.3.5. Pressupost.

  5. Projectes tècnics.
    5.1. Objectius.
    5.2. Contingut.
    5.3. Desenvolupament.
    5.4. Estudi de les diferents línies de viabilitat.
    5.5. Presentació del projecte.
    5.6. Adjudicació.
    5.7. Pla d’execució i seguiment.
    5.8. Certificacions.
    5.9. Responsabilitats.
    5.10. El projecte tècnic.

  6. Programes informàtics.
    6.1. Microsoft Word, Excel i Power Point.
    6.2. ELCAD.
    6.3. PCAD.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives151025
Classes participatives152540
Classes pràctiques101020
Elaboració de treballs164056
Exposició dels estudiants459
Total 6090150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • CD-RTO26, : reglamentos técnicos oficiales: dibujos autoCAD, prog. shareware, imágenes, (1997) (3ª ed). San Sebastián: Donostiarra. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Santos Sabrás, Fernando (1999). Ingeniería de proyectos. Pamplona: Eunsa. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Pereña Brand, Jaime (cop. 1996). Dirección y gestión de proyectos (2ª ed. rev. y ampliada). Madrid: Díaz de Santos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Lagunas Marqués, Ángel (cop. 2003). Instalaciones eléctricas de baja tensión comerciales e industriales, : cálculos eléctricos y esquemas unifilares (5ª ed). Madrid: Paraninfo. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PRÀCTIQUES INFORMÀTICAPreguntes a l'aula i presentació de treball.
PROJECTE D'ACTIVITATS
Presentació segons terminis.
Claretat en les exposicions.
Seguiment del format UdG.
Coneixement tècnic del tema.
EXPOSICIONSControl del temps.
Explicació de les parts importants.
Presentació (visual i física).
Respostes correctes.
PROJECTE TÈCNICPresentació segons terminis.
Claretat en les exposicions.
Seguiment del format UdG.
Coneixement tècnic del tema.

 

Qualificació

L'avaluació és contínua.

La nota final és la nota dels projectes (50%), la nota de les presentacions (10%), seguiment aula (prova escrita)(30%) i els treballs de pràctiques d'informàtica (10%), sempre que cada part superi una nota de 4,5.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Ofina tècnica hauria de ser una de les darreres assignatures de la carrera, ja que et permet començar el projecte final de carrera.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Dibuix bàsic
 2. Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador
 3. Instal·lacions industrials
 4. Seguretat i normativa industrial

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top