Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Història moderna (3102G04028/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : Introducció general a la història d´aquest període de la història universal, i en les seves diverses vessants: economia, societat, política, religió, etc.
 • Crèdits ECTS : 12
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : FRANCISCO JAVIER BURGOS RINCONJAVIER TORRES SANS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadl 10:00-11:30, dc 10:00-11:301
Pràctiques d'auladv 10:00-11:301
Pràctiques d'auladv 10:00-11:302
Pràctiques de laboratoridv 10:00-11:301

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 2. CTUdG06 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 3. CED12. Coneixement de l'estructura diacrònica general del passat.
 4. CED13. Coneixement del passat a través d'unitats espacials congruents: geogràfiques, regionals o estatals (Mediterrània, Europa occidental, Amèrica, Espanya, Catalunya).
 5. CED14. Coneixement d'aspectes específics (econòmics, socials, polítics, culturals) d'un o més períodes del passat de la humanitat.
 6. CED15. Conèixer i usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques).
 7. CED17. Conèixer i usar les bases teòriques i metodològiques de la disciplina i d'altres ciències afins.
 8. CEP22. Capacitat per exposar i debatre oralment i en el propi idioma idees i arguments historiogràfics, amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics.
 9. CEP27. Capacitat d'analitzar adequadament situacions i informacions complexes tant en el passat com en el present.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Història Moderna Universal; primera part (c. 1450-1650) Prof. Xavier Torres (llengua: català)
    1.1. L´expansió ibero-europea
      1.1.1. Causes de l´expansió
      1.1.2. L´imperi portugués de les Índies Orientals
      1.1.3. La conquesta i l´explotació del Nou Món
    1.2. Els imperis orientals
      1.2.1. L´"altra" expansió: l´imperi Otomà
      1.2.2. Els imperis asiàtico-tributaris
      1.2.3. L´excepció nipona
    1.3. El feudalisme europeu després de la crisi
      1.3.1. Els homes i la producció de subsistències
      1.3.2. Camperols lliures i asservits: la "segona servitud"
      1.3.3. La nova manufactura i els intercanvis
    1.4. Reforma i Contrareforma
      1.4.1. La Reforma dels prínceps i la dels camperols
      1.4.2. La reforma catòlica o la Contrareforma
      1.4.3. Les guerres franceses de religió
      1.4.4. La reforma de la cultura popular
    1.5. Estats i revolucions
      1.5.1. L´"estat modern": absolutisme i pactisme
      1.5.2. Les "monarquies compostes"
      1.5.3. La revolta dels Països Baixos
      1.5.4. La "revolució militar"

  2. Historia Moderna Universal, segunda parte (c. 1640- 1789). Prof. Javier Burgos (lengua: castellana)
    2.1. De las monarquías en crisis al Estado fiscal-administrativo (1640-1715)
      2.1.1. Revolución inglesa y nacimiento del Reino Unido. La alternativa parlamentaria
      2.1.2. La rebelión de la Fronda
      2.1.3. Teoría y práctica del absolutismo en la Europa de Luis XIV
      2.1.4. Del sistema de Westfalia a la paz de Utrecht y Rastadt
    2.2. La evolución económica (1660-1800)
      2.2.1. La reorganización de la economía europea en un período de crisis (1660-1740)
      2.2.2. El crecimiento económico del siglo XVIII
      2.2.3. Expansión comercial, colonias y tráfico de esclavos
    2.3. La sociedad europea del Setecientos. Estamentos y clases
      2.3.1. Los estamentos privilegiados. Nobleza y clero
      2.3.2. La burguesía
      2.3.3. Campesinos y artesanos. La pauperización del mercado del trabajo
      2.3.4. Motines de subsistencia y revueltas populares
    2.4. El poder político en la época de las Luces
      2.4.1. Formas de gobierno, aparatos burocráticos y actividad administrativa
      2.4.2. ¿Absolutismo ilustrado o reformismo absolutista?. Estados, reyes, filósofos, ministros
      2.4.3. De colonia a nación. La independencia de los EE.UU.
      2.4.4. Las relaciones internacionales durante el siglo XVIII
    2.5. La Ilustración
      2.5.1. Las ideas de las Luces
      2.5.2. Las Ilustraciones europeas
      2.5.3. Los hombres de letras: entre los salones y las cloacas literarias. El nacimiento de la opinión pública.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos2080100
Classes participatives80120200
Total 100200300

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Hinrichs, Ernst (2001). Introducción a la historia de la edad moderna. Madrid: Akal. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Tenenti, Alberto (cop. 2000). La Edad moderna, siglos XVI-XVIII. Barcelona: Crítica. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Pérez Herrero, Pedro (1992). América Latina y el colonialismo europeo, : siglos XVI-XVIII. Madrid: Síntesis. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Lucena Salmoral, Manuel (DL 1999). Rivalidad colonial y equilibrio europeo, : siglos XVII-XVIII. Madrid: Síntesis. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Bennassar, Bartolomé y otros (1998). Historia Moderna. Madrid: Akal. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presencials i participatives, amb les lectures corresponents.S'avaluarà en successives proves escrites.70
Lectures addicionals de textos i articles relacionats amb els continguts de l'assignaturaS'avaluarà en successius tests de lectures fets al llarg del curs10
Seminaris d'exposició i debat de qüestions i textos historics i historiogràfics.S'avaluarà a través de les proves escrites presencials 10
Realització d'un treball en equip de recerca bibliogràfica, sota la tutorització del professor, i basat en recerca digital i buidat de revistes estrangeres.Presentació del treball realitzat, d'acord amb les normes indicades a la intranet de l'assignatura.10

 

Qualificació

Les successives proves escrites sumaran el 70% de la nota final. L'avaluació pren en consideració el grau de coneixements mostrats (tan d´índole factual com historiogràfica) i la capacitat expositiva i argumental. La nota d'aquesta part de l'avaluació és el resultat de la mitjana entre totes les notes assolides, sempre a partir d´una nota mínima en una o altra part de 3.5 punts.

Els qüestionaris de control de lectures tenen un valor total dins la nota final del 10%.

El treball en equip de recerca bibliogràfica és d'obligada realització per obtenir la qualificació final, i representa el 10 % restant de la nota.

Per tant, la nota final és el resultat de la mitjana de les proves escrites, a partir d´una nota mínima en una o altra part de 3.5 punts; la puntuació dels qüestionaris de control de lectures (10 %), i l'avaluació del treball en equip (10 %).

L'assistència regular a les classes participatives és obligada, igual com una actitud adient i congruent amb la finalitat de la docència presencial. Una cosa i altra poden ser tingudes en compte pel professor a efectes avaluatoris, i tenir una incidència positiva o negativa, al voltant d'un màxim d'un punt, llevat de casos negatius excepcionals, en el còmput final.

L'assistència a qualsevol altra activitat (com ara el visionat de pel·lícules) és igualment obligada, i pot tenir una incidència positiva o negativa en el decantament d´algunes notes.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Es considera no presentat l'estudiant que no realitza alguna de les proves escrites de l'assignatura. En el cas dels tests de lectura, caldrà fer-ne, la meitat més un. Si l'estudiant no presenta el treball en equip, la nota final serà retinguda fins al cumpliment d'aquest requisit.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
+ En aquesta assignatura es dóna prioritat als coneixements i a la seva adquisició per part de l'estudiant, en el benentès que aquesta adquisició comporta l'assoliment de competències genèriques del tipus cerca d'informació, estructuració de la informació, etc.

+ En aquesta assignatura es dóna una gran importància a la lectura intensiva de materials diversos. Per tant, és obligat de llegir un dels manuals recomanats (Bennassar, Tenenti); els dossiers de lectures i documents; i dues monografies (una per quadrimestre), a determinar conjuntament amb els professors, a l'inici de curs, i segons la disponibilitat del mercat editorial. Els estudiants que no puguin assistir regularment a les classes hauran de llegir, a més d'un dels manuals descriptius (Bennassar, Tenenti), el llibre de Hinrichs, citat igualment a la bibliografia. Aquest treball de lectura individual correspon -aproximadament- a les hores sense professor (SP) del disseny de l'assignatura.

+ Donat que el mateix període històric d'aquesta assignatura es tracta igualment en l'assignatura d'Història Moderna d'Espanya, només es farà referència als esdeveniments espanyols quan ho demani el context del tema.

+ Les activitats i els treballs subseqüents hauran de realitzar-se i lliurar-se pels alumnes en els terminis estipulats. Pel bon funcionament de l'assignatura, i pels greuges comparatius que es poden originar entre els alumnes, no s'aceptaran retards en l'entrega dels exercicis.

+ Es prega que l'alumne realitzi les proves i treballs escrits en la seva llengua habitual (català o castellà), sense considerar en la seva elecció la llengua docent del professor, sinó la seva millor capacitat expressiva, per tal de no perjudicar la qualitat expositiva i ortogràfica de les proves i treballs realitzats.

+ Els alumnes que tinguin dificultats en l'assistència diària a les classes hauran de comunicar-ho als professors, justificar-ho d'una manera dient, i complir, igual que la resta, amb els terminis de lliurament dels treballs, i amb l'assistència en aquelles activitats en les que la seva presència sigui ineludible.

+ Pel bon funcionament de la docència, i per no perjudicar la feina tant dels alumnes com dels professors, uns i altres hauran de complir amb els horaris establerts de l´assignatura. Per tant, un cop passat l'anomenat quart d'hora acadèmic, no s'admet l'entrada a la classe, a fi i efecte de no destorbar el professor i els estudiants puntuals.

+ En els horaris de tutories seran ateses totes les consultes i es donarà resposta a les qüestions que pugui plantejar l'alumne.
Donat que som una universitat presencial, el correu electrònic resta fora d'aquesta mena de consultes i informacions docents, i l'ús es restringeix a la concertació de hores de visita o tutories.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top