Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Fisiologia animal (3103100007/2009)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2009
 • Descripció : Funcionament dels teixits, òrgans i sistemes d'organs dels animals pluricel.lulars.
 • Crèdits : 10
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : MARGARIDA CASADEVALL MASOEULALIA DELGADO SUREDAJOSEP LLORET ROMAÑACHMARTA MUÑOZ FRIGOLASILVIA VILA ESPUÑA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Pràctiques de laboratori7
Grup B

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : MARGARIDA CASADEVALL MASOEULALIA DELGADO SUREDAJOSEP LLORET ROMAÑACHMARTA MUÑOZ FRIGOLASILVIA VILA ESPUÑA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Pràctiques de laboratori7

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Avaluar activitats metabòliques

Altres competències :

 1. Responsabilitzar l'estudiant del seu treball en el laboratori
 2. Presentar resultats oralment
 3. Assumir la responsabilitat que li correspon en el treball de grup
 4. Interrelacionar informació teoria-pràctiques, o diferents parts del programa
 5. Programar-se i repartir-se adequadament les tasques d'aprenentatge i estudi
 6. Comprendre el funcionament intern dels organismes animals
 7. Identificar segons el grup animal, les principals característiques fisiològiques i les distintives respecte als altres
 8. Saber integrar tota la informació rebuda pel que fa als diferens organs i sistemes en l'organisme en conjunt
 9. Habituar-se a l'ús de la llèngua anglesa en el laboratori

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Cèl.lules excitables i excitabilitat:
    1.1. Potencial de membrana: bases iòniques. Canvis de potencial.
    1.2. Neurones i glia. Potencial local i d'acció. Conducció. Sinapsi. Transmissors sinàptics.
    1.3. La fibra muscular: ultraestructura. Excitació i contracció. Propietats mecàniques i metabolisme.

  2. Sistema Nerviós:
    2.1. Evolució en invertebrats i vertebrats. Membranes, estructures protectores i líquid cefaloraquidi.
    2.2. Recepció i vies aferents. Transducció. Nocicepció. Termorecepció. Mecanorecepció. Fotorecepció. Quimiorecepció. Electrorecepció.
    2.3. Control eferent. Activitat motora espinal. Tronc encefàlic i cerebel. Còrtex motor. Sistema nerviós autònom.

  3. Sistema Hormonal:
    3.1. Generalitats. Alliberació i mecanismes d'acció. Hipotàlem i neurosecreció. Hipòfisi. Neurohipòfisi.
    3.2. Adenohipòfisi. Tiroides i hormones tiroidees. Glàndules paratiroidees, cèl.lules C i regulació dels nivells de calci.
    3.3. Glàndules suprarenals en els vertebrats. Còrtex suprarenal. Hormones sexuals.
    3.4. Medul.la adrenal. Secrecions endocrines del pàncrees.
    3.5. Neurosecreció i hormones en els invertebrats.

  4. Excreció:
    4.1. Funcions dels òrgans excretors. Nefridis. Túbuls de Malpighi. Ronyons dels vertebrats. Excreció de productes nitrogenats en diferents ambients.
    4.2. El ronyó dels mamífers. Filtració glomerular. Reabsorció i secreció tubular. Aclariment i taxa de filtració. Formació d'orina concentrada i diluïda.
    4.3. Regulació del volum hídric, regulació iònica i de l'equilibri àcid-base a l'home. Osmoregulació en ambients aquàtics i terrestres.

  5. Medi Intern:
    5.1. Homeòstasi. Limfa, sang i hemolimfa. Hemostàsia. Coagulació sanguínia.

  6. Circulació:
    6.1. Principis generals. Estructura del sistema cardiovascular en invertebrats. Models de circulació i estructura cardíaca en vertebrats.
    6.2. Cors miogènics i neurogènics. Sistema d'excitació i conducció. Electrocardiograma. Freqüència i despesa cardíaca. Regulació de la funció cardíaca.
    6.3. Circulació en vasos, arterial i venosa. Microcirculació. Regulació. Pressió arterial.

  7. Respiració:
    7.1. Intercanvi de gasos. Cromoproteïnes i transport de gasos en invertebrats i vertebrats. Transport d'oxigen. Efecte Bohr i efecte Root. Transport de CO2 i efecte Haldane.
    7.2. Respiració cutània. Respiració traqueal. Pulmons laminars. Respiració per brànquies.
    7.3. Respiració aèria en peixos. Anatomia pulmonar. Respiració pulmonar. Mecanismes de ventilació en mamífers. Respiració en amfibis, rèptils i aus.
    7.4. Control de la respiració: regulació química i nerviosa. Respiració a grans altituds.

  8. Digestió:
    8.1. Processos digestius. Digestió bucal i glàndules salivals. Digestió gàstrica: Estómac monogàstric i digàstric. Secrecions, motilitat i regulació.
    8.2. Digestió intestinal: Intestí i epiteli intestinal. Secrecions pancreàtica, biliar i intestinal. Motilitat intestinal. Absorció intestinal. Formació de femtes i defecació.
    8.3. Fisiologia comparada de la digestió en invertebrats i vertebrats.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos2790117
Classes expositives60060
Classes pràctiques2810
Exposició dels estudiants707
Resolució d'exercicis 404
Total 10098198

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Barber Cárcamo, Ana María, Ponz Piedrafita, Francisco (1991). Fisiología animal, : funciones vegetativas. Madrid: Síntesis. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Barber Cárcamo, Ana María, Ponz Piedrafita, Francisco (1989). Neurofisiología. Madrid: Síntesis. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Córdova, A. (cop. 2003). Fisiologia dinámica. Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Martin Cuenca (2006). Fundamentos de Fisiología. Thompson. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Moyes C.D., Shulte P.M. (2007). Principios de Fisiología Animal. Pearson. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Randall, David, Burggren, Warren, French, Kathleen (cop. 1998). Eckert fisiología animal, : mecanismos y adaptaciones (4ª ed). Madrid, [etc.]: MGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Schmidt-Nielsen, Knut (1997). Animal physiology, : adaptation and environment (5th ed). Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Silbernagl, Stefan, Despopoulos, Agamemnon (cop. 2001). Atlas de bolsillo de fisiología. Madrid: Harcourt. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Withers, Philip C (cop. 1992). Comparative animal physiology (International ed). Fort Worth [etc.]: Saunders College. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Willmer, Pat, Johnston, Ian A, Stone, Graham (cop. 2005). Environmental physiology of animals (2nd ed). Malden (Mass.): Blackwell Science. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball de laboratori. Actitud, habilitats i responsabilitat. Treball de grups'avalua conjuntament amb la presentació oral i discussió
Presentació oral dels resultats de la pràctica per la que s'ha fet la memòria i assistència a la presentació de la resta de companys30% de la nota final (que inclou la memòria de resultats presentada)
2 proves d'avaluació dels continguts teòrics donats a classeSón dues proves d'avaluació que es realitzaran al llarg del curs. La primera prova valdrà un 30% de la nota final i la segona, un 40%.

 

Qualificació

L'assignatura s'impartirà majoritàriament en forma de lliçó a l'aula.

AVALUACIÓ CONTINUADA:
La nota final de la primera convocatòria s'extreurà de la nota de les proves parcials dels continguts donats a teoria (70% en total), del seminari de pràctiques i de la memòria també de pràctiques (30%). Dins d'aquest 30% de pràctiques s'avaluarà, a part de la presentació dels resultats de les pràctiques, l'adquisició d'habilitats i responsabilitat en el laboratori i l'actitud.

Per aprovar l'avaluació continuada és necessari haver aprovat, com a mínim, la segona prova parcial i les pràctiques de l'assignatura.

L'assistència al 100% de les pràctiques és obligatòria per poder aprovar l'avaluació continuada, inclosos els estudiants repetidors. L'estudiant que no es presenti a pràctiques, directament passa a l'examen final de segona convocatòria, amb un examen especial de pràctiques al laboratori.

L'estudiant que abandoni durant el curs l'avaluació continuada, encara que hagi fet alguna prova li constarà un "no presentat" a l'expedient en la primera convocatòria.

Opcionalment es podran fer exercicis d'autoavaluació al llarg del semestre i consistiran en una selecció de preguntes d'examen tipus test que es podran realitzar a través de "la meva UdG". D'aquesta manera cada estudiant podrà comprovar el seu grau d'assoliment de conceptes i de comprensió de l'assignatura.

2ona AVALUACIÓ (no continuada):
L'estudiant que no aprovi l'avaluació continuada, o que voluntàriament no hagi volgut participar en aquesta avaluació, es pot presentar a l'examen final de segona convocatòria.
Per poder fer aquest examen és necessari haver fet les pràctiques al llarg del mateix curs o haver-se presentat a l'examen de pràctiques, previ a l'examen final.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Els alumnes repetidors que es vulguin acollir a l'avaluació continuada, hauran de repetir les pràctiques.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top