Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Biodiversitat (3501MO0021/2008)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2008
 • Descripció : Anàlisi de la diversitat biològica a diferents nivells d'organització: genètica, organismes i ecològica. Es definirà el concepte de diversitat biològica i els seus orígens. Es tindran en compte les dimensions espacials i temporals, així com la valoració i interés biològic de la diversitat i l'endemicitat. S'analitzarà l'impacte de l'home sobre la diversitat i es donaran exemples concrets per Catalunya.
 • Crèdits : 4,5
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JOSEP LLORET ROMAÑACHCARLES PLA ZANUYLLUIS VILAR SAIS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Comunicar conclusions, i els coneixements i el marc conceptual en què es basen, tant a audiències expertes com no expertes, de manera clara i sense ambigüitats, tant oralment com per escrit.
 2. Interpretar les dades experimentals obtingudes en estudis de camp i/o laboratori en base als coneixements teòrics adquirits.
 3. Analitzar i sintetitzar la informació, i resoldre problemes.
 4. Expressar-se en llengües estrangeres
 5. Utilitzar eines informàtiques.
 6. Prendre decisions
 7. Treballar en equip, en especial en equips interdisciplinaris, tot mostrant predisposició a les relacions interpersonals
 8. Raonar críticament
 9. Adaptar-se a les noves situacions
 10. Mostrar creativitat
 11. Estar motivat per la qualitat
 12. Tenir iniciativa i esperit emprenedor
 13. Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica professional
 14. Utilitzar Internet com a mitjà de comunicació i com a font d’informació
 15. Posar en context el problema que s’ha de resoldre, i tenir suficients recursos, habilitats i iniciativa per a resoldre’l.
 16. Fer una recerca bibliogràfica sobre un tema concret mitjançant l’ús de bases de dades.
 17. Aplicar el mètode científic
 18. Comprendre els temes mediambientals que proporcionen una base o una oportunitat per a l’originalitat en el desenvolupament i/o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 19. Aplicar els coneixements i les habilitats per resoldre problemes, en entorns nous o no familiars i en contextos amplis (o multidisciplinaris) relatius al medi ambient.
 20. Seguir aprenent de manera àmpliament autodirigida o autònoma, per tal de continuar els estudis sobre temes mediambientals
 21. Considerar un problema ambiental de forma multidisciplinària.
 22. Reconèixer les dimensions temporals i espacials dels processos ambientals.
 23. Interpretar dades qualitativament
 24. Interpretar dades quantitativament
 25. Desenvolupar plans de gestió i conservació de recursos naturals
 26. Utilitzar eines informàtiques relatives a l’àmbit del medi ambient, incloent paquets estadístics, sistemes d’informació geogràfica, i altres.
 27. Treballar en la planificació i ordenació integrada del territori
 28. Diferenciar els centres científics mundials més importats de recerca en medi ambient i temes relacionats
 29. Entendre i sintetitzar un article científic
 30. Utilitzar instrumentació científica adequada pels estudis del medi ambient

Altres competències :

 1. Analitzar la diversitat biològica a diferents nivells d'organització.
 2. Diversitat biològica espacio-temporal.
 3. Valorar l'impacte de l'home en la diversitat.
 4. Anàlisis d'exemples concrets a Catalunya.
 5. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 6. Capacitat d'organització i planificació.
 7. Raonament crític.
 8. Capacitat de treball en equip.
 9. Aprenentatge autònom.
 10. Sensibilitat per temes mediambientals.
 11. Treball interdisciplinar en grup o equips.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Sessions teòriques.
    1.1. Introducció a la biodiversitat.
      1.1.1. Conceptes i definicions.
      1.1.2. La Biodiversitat com a disciplina.
    1.2. Origen de la diversitat biològica.
      1.2.1. Orígens i estat actual.
      1.2.2. Processos ecològics i evolutius.
      1.2.3. Especiació, radiacions i extincions.
      1.2.4. Biodiversitat i l'home.
    1.3. Components de la diversitat biològica.
      1.3.1. Nivell ecològic.
      1.3.2. Nivell d'organismes.
      1.3.3. Nivell genètic.
      1.3.4. Dimensions espacials i temporals.
      1.3.5. Diversitat biològica global.
    1.4. Espècies, poblacions i comunitats.
      1.4.1. Valoració i interès biològic.
      1.4.2. Formes conceptuals d'espècie.
      1.4.3. Semiespècies i subespècies.
      1.4.4. Espècies crítiques i clau.
      1.4.5. Poblacions i variabilitat genètica.
      1.4.6. L'endemicitat.
    1.5. La biodiversitat a Catalunya i comarques gironines. Exemples concrets.

  2. Sessions pràctiques.
    2.1. Sortides de camp per l'anàlisi de la diversitat.
    2.2. Pràctiques de laboratori per l'anàlisi de la diversitat.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives233053
Elaboració de treballs22022
Seminaris22022
Sortida de camp707
Treball en equip02020
Tutories202
Total 3690126

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Hill, D.; Fasham, M.; Tucker, G.;Shewry, M. (2005). Handbook of biodiversity methods: survey, evaluation and monitoring.. Cambridge University Press.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Gaston, K.J.; Spicer, J.I. (2004). Biodiversity. An Introduction. (Second). Blackwell Publishing. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Jeffries, M.J. (1997). Biodiversity and Conservation.. Londres: Routledge Introductions to Environment Series.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Kratochwill, A. (editor) (1999). Biodiversity in ecosystems: principles and case studies of different..... Kluwer Academia Publishers.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Markussen, M.; Buse, R.; Garrelts, H.; ;añez Costa, M.A. (2005). Valuation and conservation of biodiversity: interdisciplinary perspectives.... Springer.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Miller, G.T. (2002). Introducció a la Ciència Ambiental: Desarrollo sostenible de la Tierra.. Thompson editories / Paraninfo.
 • Pascual, J.A. (2002). La vida amenazada: Cuestiones sobre la biodiversidad.. Editorial Nivola... Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Perrings, C. (1995). Economic values of biodiversity.. Global Biodiversity Assessment. 823-914...
 • Perrings, C. (1995). Biodiversity elss: economic and ecological issues.. Cambridge University Press.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Soulé, M.E. (1986). Conservation Biology: The Science of Scarcity and Diversity. Sinauer Ass.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Wilson, E.O. (1988). Biodiversity. National Academic Press.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Chivian, Eric, (2008 ). Sustaining life : how human health depends on biodiversity . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositivesL'assistencia representa el 50% de la nota final i la participació a classe representa un 10% de la nota final
Treball pràctic de camp i/o de recerca bibliogràfica individual o per grupL'avaluació de la memòria contarà un 20%
Exposició dels principals resultats de les sortides de camp i/o laboratoriL'exposició a classe representa el 10% de la nota final
Memòria de les sortides i/o pràctiques laboratoriLa valoració de la memòria de les sortides de camp i/o laboratori representa el 10%

 

Qualificació

L'assistència de l'alumne a les diferents activitat programades és obligatòria.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top