Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Introducció al dret i dret mercantil (3107EM0003/2008)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2008
 • Descripció : Introducció al Dret i als elements de dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.
 • Crèdits : 9
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Gens (0%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : ALBERT ABOS ARAGUASJUAN BAUTISTA COROMINA LOZANOTOMAS MARTINEZ LOZANO

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadl 13-14, dc 9-1112
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1
Grup B

Durada : Anual

Professorat : ALBERT ABOS ARAGUASJUAN BAUTISTA COROMINA LOZANOTOMAS MARTINEZ LOZANOALFONS SURROCA COSTA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadt 11-12, dc 11-1323
Pràctiques d'aula2
Pràctiques integrades teoria2
Grup C

Durada : Anual

Professorat : ALBERT ABOS ARAGUASJUAN BAUTISTA COROMINA LOZANOTOMAS MARTINEZ LOZANOALFONS SURROCA COSTA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadl 20-21, dc 19-2132
Pràctiques d'aula3
Pràctiques integrades teoria3
Grup D

Durada : Anual

Professorat : ALBERT ABOS ARAGUASJUAN BAUTISTA COROMINA LOZANOTOMAS MARTINEZ LOZANOFRANCISCO PAULA REBLED SARRA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadl 18-19, dc 17-1943
Pràctiques d'aula4
Pràctiques integrades teoria4

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. Al final del periode lectiu, l’alumne haurà d’estar en condicions de donar resposta a tots i cadascun dels punts esmentats en el programa, amb la qual cosa demostrarà haver adquirit els coneixements suficients per superar l’assignatura. A aquest efecte , és imprescindible que segueixi les lliçons amb els textos legals corresponents i que completi i contrasti les explicacions amb el seguiment detallat de les obres ressenyades com a bibliografia bàsica. També és recomanable que consulti puntualment la resta de bibliografia citada.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. L’ORDENAMENT JURÍDIC
      1.1. El concepte de dret i d’ordenament jurídic
      1.2. La regulació jurídica de l’activitat econòmica: dret públic i dret privat
      1.3. Branques del dret privat

    2. EL SISTEMA DE FONTS DEL DRET
      2.1. La norma jurídica en general: estructura i classes
      2.2. Les fonts del dret. A) La Constitució. B) La Llei: concepte i classes. C) Els reglaments. D) El costum i els usos normatius. E) Els principis generals del dret
      2.3. Dret comunitari: fonts i institucions

    3. APLICACIÓ I EFICÀCIA DE LES NORMES JURÍDIQUES
      3.1. Els criteris d’interpretació de les normes jurídiques
      3.2. La integració de les normes jurídiques: analogia i equitat. El valor de la jurisprudència
      3.3. Infracció de les normes jurídiques i la seva sanció
      3.4. La renúncia al dret aplicable i el frau a la Llei

    4. LA PERSONA
      4.1. La persona física
      4.2. La representació
      4.3. La persona jurídica: tipus

    5. EL PATRIMONI
      5.1. Els béns i les coses
      5.2. La distinció entre béns de domini públic i de propietat privada
      5.3. La distinció entre béns mobles i immobles
      5.4. Classes de coses
      5.5. La producció i explotació de les coses: els fruits

    6. ELS DRETS SUBJECTIUS
      6.1. Concepte de dret subjectiu
      6.2. L’adquisició i extinció dels drets subjectius
      6.3. L’exercici dels drets i els seus límits: abús de dret i el principi general de la bona fe
      6.4. Els límits temporals de l’exercici dels drets: la prescripció i la caducitat

    7. LES BASES JURÍDIQUES DEL SISTEMA ECONÒMIC
      7.1. Els principis constitucionals del sistema econòmic
      7.2. La propietat privada en el Codi civil i en la legislació especial
      7.3. Propietat, copropietat i possessió
      7.4. Referència a la propietat horitzontal

    8. ELS DRET REALS
      8.1. Drets reals i drets de crèdit
      8.2. Tipus de drets reals. A) Drets de gaudiment. B) Drets reals de garantia C) Drets reals d’adquisició preferent
      8.3. Sistema d’adquisició i transmissió dels drets reals
      8.4. La publicitat dels drets reals immobiliaris: el Registre de la Propietat.

    9. OBLIGACIONS I CONTRACTES
      9.1. La relació obligatòria: concepte i estructura. Les fonts de les obligacions
      9.2. Classes d’obligacions. A) Genèriques i específiques. B) Alternatives i facultatives C) Mancomunades i solidàries. D) Les obligacions pecuniàries. E) Les obligacions recíproques
      9.3. El contracte.Contingut. A) El principi d’autonomia privada. B) Contractes típics i atípics
      9.4. La ineficàcia del contracte. A) La nul·litat. B) L’anul·labilitat. C) La rescissió

    10. EL COMPLIMENT I L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
      10.1. El pagament: subjectes i requisits objectius
      10.2. La mora del deutor
      10.3. L’incompliment. A) Execució forçosa. B) Responsabilitat per danys i perjudicis
      10.4. Causes d’exoneració del deutor

    11. LA PROTECCIÓ DEL DRET DE CRÈDIT
      11.1. La responsabilitat patrimonial universal del deutor
      11.2. Accions subrogatòria, directa i pauliana
      11.3. Altres instruments de garantia. A) El dret de retenció. B) La pena convencional. C) Les arres

    12. CONTRACTES EN PARTICULAR (I)
      12.1. Doctrina general sobre la compravenda: compravenda civil i compravenda mercantil
      12.2. Estructura del contracte de compravenda
      12.3. Obligacions del comprador
      12.4. Obligacions del venedor
      12.5. Compra-vendes especials. Compravenda de béns mobles a terminis
      12.6. El contracte de permuta
      12.7. La donació

    13. CONTRACTES EN PARTICULAR (II)
      13.1. Contracte d’arrendament del CC: Concepte i característiques
      13.2. Legislació especial sobre arrendaments urbans. Idees directrius i característiques
      13.3. L’arrendament de serveis
      13.4. El contracte d’obra

    14. CONTRACTES EN PARTICULAR (III)
      14.1. El contracte de mandat
      14.2. El contracte de préstec. Règim jurídic i classes
      14.3. El contracte de dipòsit: concepte i característiques
      14.4. La societat civil
      14.5. Els contractes aleatoris
      14.6. El contracte de fiança

    15. NOVES FIGURES CONTRACTUALS
      15.1. L’arrendament financer o leasing
      15.2. El contracte de factoring: concepte, evolució i classes
      15.3. El contracte de franquícia o franchising: concepte i classes

    16. LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL
      16.1. Concepte i fonament
      16.2. La responsabilitat per fets propis
      16.3. La responsabilitat per fet aliè
      16.4. La responsabilitat objectiva o sense culpa
      16.5. L’obligació d’indemnitzar: pressupòsits i abast

    17. L’EMPRESA I L’EMPRESARI
      17.1. El Dret Mercantil.
      17.2. L’empresa i l’empresari
      17.3. El Registre Mercantil
      17.4. La disciplina comptable

    18. PROPIETAT INDUSTRIAL
      18.1. Protecció de les invencions
      18.2. Protecció dels signes distintius

    19. DRET DE LA COMPETÈNCIA
      19.1. Defensa de la competència
      19.2. Repressió de la competència deslleial

    20. SOCIETATS PERSONALISTES
      20.1. Societat col.lectiva
      20.2. Societat comanditària simple

    21. SOCIETATS DE CAPITAL. LA SOCIETAT ANÒNIMA
      21.1. Constitució
      21.2. Capital i accions
      21.3. Òrgans socials
      21.4. Modificació d’estatuts
      21.5. Dissolució i liquidació

    22. LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA
      22.1. Constitució
      22.2. Capital i participacions
      22.3. Òrgans socials
      22.4. Modificació d’estatuts.
      22.5. Dissolució i Liquidació
      22.6. La societat limitada Nova Empresa

    23. TÍTOLS VALORS
      23.1. Teoria dels títols valors
      23.2. Lletra de canvi
      23.3. Pagaré
      23.4. Xec

    24. CONTRACTACIÓ MERCANTIL
      24.1. Especialitats
      24.2. Operaciones bancàries
      24.3. Contracte d’assegurança

    25. DRET CONCURSAL
      25.1. La declaració del concurs i els seus efectes
      25.2. Conveni concural i liquidació
      25.3. Conclusió del concurs
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia
  • Albaladejo García, Manuel (2003). Compendio de Derecho civil (12a ed.). Barcelona: Librería Bosch. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Díez-Picazo, Luis, Gullón, Antonio (1998). Instituciones de derecho civil (2ª ed). Madrid: Tecnos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Lacruz Berdejo, José Luis (2004). Nociones de Derecho civil patrimonial e Introducción al Derecho (4a ed.). Madrid: Dykinson. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Lasarte Álvarez, carlos (2005). Curso de Derecho civil patrimonial. Introducción al Derecho (11a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Lecciones de derecho mercantil (2003) (8ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Tecnos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Sánchez Calero, Fernando (2002). Principios de derecho mercantil (6ª ed). Madrid [etc.]: McGraw Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Vicent Chuliá, Francisco (2002). Introducción al derecho mercantil (15a ed., totalmente rev., adapt. a los nuevos planes de estudios y orientada a la praxis). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Sánchez Calero, Fernando (cop. 2002 [sic]). Instituciones de derecho mercantil (24ª ed). Madrid: McGraw-Hill.
  • Uría, Rodrigo (2002). Derecho mercantil (28ª ed. rev. y puesta al día con la colaboración de Mª Luisa Aparicio). Madrid Barcelona: Marcial Pons. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • FERNANDO SÁNCHEZ CALERO (2004). PRINCIPIOS DE DERECHO MERCANTIL (OCTAVA ). MADRID: MC GRAW HILL.
  • GUILLERMO JIMÉNEZ SÁNCHEZ (2006). NOCIONES DE DERECHO MERCANTIL (SEGONA). MADRID: MARCIAL PONS.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

   

  Qualificació

  Pràctiques

  Les Activitats Acadèmicament Dirigides (AAD) es duran a terme de la següent manera: durant les primeres sessions de cadascún dels semestres es facilitarà als alumnes una llista de qüestions sobre matèries contingudes en el programa. Al final de cadascun dels semestres aquest llistat de qüestions serà discutit i resolt a classe pels estudiants juntament amb el professor, tenint en compte que, com a mínim, una de les preguntes de l’examen tindrà relació amb algun dels temes que s’inclouen en el llistat de qüestions.

  Tipus d'exàmens

  L’avaluació es durà a terme mitjançant:
  A) Un examen parcial en el mes de febrer, on l’alumne s’examinarà de la part d’Introducció al Dret i Dret Civil patrimonial. Aquest examen tindrà carácter alliberatori.
  Aquest examen consistirà en tres blocs:
  1. Un primer bloc de preguntes tipus test de resposta múltiple. Les respostes errònies no puntuen negativament.
  2. Un segon bloc de preguntes curtes amb la possibilitat que se’n pugui triar algunes. Com a mínim una de les preguntes de l’examen es correspondrà amb algun dels temes que s’inclouen en el llistat de qüestions. Aquestes preguntes es desenvoluparan en una extensió màxima d’una cara de full.
  3. Una pregunta tipus tema que s’haurà de desenvolupar detalladament sense límit d’espai.

  B)Un examen final amb dues convocatòries: juny i setembre. En el mes de juny hi haurà un examen de tot el programa per a aquells estudiants que no haguessin alliberat la part d’Introducció al Dret i Dret Civil patrimonial. Els alumnes alliberats només s’hauran d’examinar de la part de Dret Mercantil. En qualsevol cas, els alumnes que no haguessin superat les dues parts el mes de juny, hauran d’examinar-se de la totalitat del programa el mes de setembre.
  Pel que fa l'estructura de l'examen d'aquestes convocatòries, serà la següent:
  1. L'examen de la part d'Introducció al Dret, tindrà la mateixa estructura que l'examen parcial alliberatori.
  2. L'examen de la part de Dret Mercantil consistirà en tres preguntes amb caràcter obligatori relatives al programa de l'assignatura.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Observacions
  La docència s'organitza en funció del nombre de crèdits atribuïts a l'assignatura (9 crèdits). En les seves exposicions, els professors seguiran el programa de l'assignatura i organitzaran la docència d'acord amb ell.
  Els temes 1 a 16 constitueixen el bloc corresponent a Introducció al Dret i Dret civil patrimonial, mentre els temes 17 a 25 formen el bloc de Dret Mercantil.
  Durant el primer semestre s'explicarà la part del temari corresponent a Introducció al Dret i Dret civil patrimonial. Després del període d'exàmens del mes de febrer s'explicarà la part de Dret Mercantil.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top