Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Propietat immobiliària i registre de la propietat (3501MO1016/2007)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2007
 • Descripció : Règim jurídic de la propietat immobiliària i Registre de la Propietat
 • Crèdits : 4
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Gens (0%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JORDI RIBOT IGUALADAALBERTO RUDA GONZALEZ

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. a) Aplicar els coneixements adquirits a entorns nous o no familiars i fer front als constants canvis en el marc jurídic regulador.
 2. b) Dominar els problemes específics de l’àmbit d’especialització escollit, a partir de la integració dels aspectes provinents de cada branca de dret que hi tingui relació.
 3. c) Formular judicis a partir d’informació incompleta i reconèixer la pluralitat de vies de solució que presenta cada problema.
 4. d) Desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permetin treballar o desenvolupar estudis addicionals de manera autònoma.
 5. e) Cercar i seleccionar les fonts d’informació i la informació jurídica disponible, per adaptar-la a les pròpies necessitats en el context de tasques d’assessorament i/o representació legal d’empreses i particulars.
 6. f) Sintetitzar fluxos constants d’informació i superar els enfocaments contradictoris que planteja la complexitat inherent a l’ordenament jurídic i a l’aplicació quotidiana del dret.
 7. g) Assolir una visió crítica i constructiva del material jurídic, amb atenció als aspectes multidisciplinaris presents en cadascun dels àmbits d’especialització.
 8. h) Redactar escrits jurídics complexos, mitjançant la transformació de la informació recopilada i adaptant-la a les necessitats específiques de l’àmbit d’especialització.
 9. i) Aconseguir un domini dels aspectes particulars dins l’àmbit concret d’especialització, per poder respondre amb més eficiència i rapidesa els problemes propis d’aquell entorn.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. SESSIÓ 1. Introducció a la propietat immobiliària Marc constitucional i jurídic de la propietat immobiliària

  2. SESSIÓ 2 Copropietat sobre immobles.Servituts, censos i altres drets reals sobre cosa aliena

  3. SESSIÓ 3 Relacions de veïnatge Immissions.Distàncies i servituts legals. L’anomenada accessió invertida

  4. SESSIÓ 4 El Registre de la Propietat Bases del sistema registral i futur de la institució. Principis hipotecaris: visió pràctica

  5. SESSIÓ 5 A) Tramitació comuna a tots els procediments registrals: Pressupost previ; titulació pública. Presentació del títol: assentament de presentació, efectes. Fase de qualificació: recursos. Eficàcia de l’assentament sol•licitat B) La Publicitat Registral: noves vies.

  6. SESSIÓ 6 Drets inscriptibles en el Registre de la Propietat Condició resolutòria, opció de compra, lísing immobiliari
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos61016
Classes expositives403070
Elaboració de treballs62531
Total 5265117

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • José Manuel García García (1988). Derecho inmobiliario registral o hipotecario (5 vols). Madrid: Civitas. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Manuel Peña Bernaldo de Quiros (1999). Derechos reales. Derecho hipotecario (3a). Madrid: Centro de Estudios Registrales. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ramón Mª Roca Sastre, Luis Roca-Sastre Muncunill (1999). Derecho hipotecario (8a). Barcelona: Bosch. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Antonio Cumella Gaminde, Mercedes Tormo Santoja (2005). Comentarios de derecho patrimonial catalán. Barcelona: Bosch. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició sistemàtica de la regulació actual de la propietat i els altres drets reals, en connexió amb el Registre de la Propietat i el seu funcionament.Acreditació del coneixement dels elements essencials del sistema de dret patrimonial, tant en el marc de l'ordenament jurídic català com a l'espanyol.
Treball sobre algun dels aspectes més important del programa, des del punt de vista de la seva incidència en el tràfic immobiliari.Es valorarà la profunditat en el tractament del tema i l'ús de bibliografia i jurisprudència. Claredat exposició.

 

Qualificació

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top