Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Habitatge de protecció oficial (3501MO0869/2007)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2007
 • Descripció :
 • Crèdits : 3
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : ALBERTO RUDA GONZALEZ

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. a) Aplicar els coneixements adquirits a entorns nous o no familiars i fer front als constants canvis en el marc jurídic regulador.
 2. b) Dominar els problemes específics de l’àmbit d’especialització escollit, a partir de la integració dels aspectes provinents de cada branca de dret que hi tingui relació.
 3. c) Formular judicis a partir d’informació incompleta i reconèixer la pluralitat de vies de solució que presenta cada problema.
 4. d) Desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permetin treballar o desenvolupar estudis addicionals de manera autònoma.
 5. e) Cercar i seleccionar les fonts d’informació i la informació jurídica disponible, per adaptar-la a les pròpies necessitats en el context de tasques d’assessorament i/o representació legal d’empreses i particulars.
 6. f) Sintetitzar fluxos constants d’informació i superar els enfocaments contradictoris que planteja la complexitat inherent a l’ordenament jurídic i a l’aplicació quotidiana del dret.
 7. g) Assolir una visió crítica i constructiva del material jurídic, amb atenció als aspectes multidisciplinaris presents en cadascun dels àmbits d’especialització.
 8. h) Redactar escrits jurídics complexos, mitjançant la transformació de la informació recopilada i adaptant-la a les necessitats específiques de l’àmbit d’especialització.
 9. i) Aconseguir un domini dels aspectes particulars dins l’àmbit concret d’especialització, per poder respondre amb més eficiència i rapidesa els problemes propis d’aquell entorn.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. SESSIÓ 1. Els habitatges de protecció oficial en la política social d’habitatge. Legislació, objectius i imperativitat legal.

  2. SESSIÓ 2. Les condicions d’accés als HPO (I). Categories d'habitatges i de règims. Elements subjectius. Títol jurídic d'ús. Elements objectius.

  3. SESSIÓ 3. Les condicions d'accés als HPO (II). Delimitació temporal: termini de durada del règim legal. Qualificació dels HPO. A) Qualificació provisional. B) Qualificació definitiva. Drets de tempeig i retracte administratius.

  4. SESSIÓ 4. El règim jurídic dels HPO. Destí, ús i conservació dels habitatges. Deficiències constructives. Obligacions i responsabilitats. Transmissió i pagament. Preus i rendes màxims.

  5. SESSIÓ 5. La infracció del règim de preus màxims. Dret sancionador: la nul·litat. Règim econòmic. Finançament dels HPO. Beneficis fiscals.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos464086
Elaboració de treballs62531
Total 5265117

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Exposició sistemàtica de la regulació actual dels habitatges de protecció oficial.Acreditació del coneixement dels elements essencials del sistema d'habitatges de protecció oficial tant en el marc de l'ordenament jurídic català com a l'espanyol.
  Treball sobre algun dels aspectes més important del programa, des del punt de vista de la seva incidència en els habitatges de protecció oficial.Es valorarà la profunditat en el tractament del tema i l'ús de bibliografia i jurisprudència. Claredat exposició.

   

  Qualificació

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top