Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Estadística (3105IS0009/2007)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2007
 • Descripció : Estadística descriptiva. Probabilitats. Mètodes estadístics aplicats
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : MARIA BUXO PUJOLRASMARIA GLORIA MATEU FIGUERAS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Ser capaç d'analitzar i sintetitzar problemes.
 2. Comunicar-se adequadament tant de forma oral com escrita.
 3. Resolució de problemes i anàlisi crítica de resultats
 4. Identificar i utilitzar els principis bàsics de la metodologia estadística (obtenció, organització i anàlisi de dades)
 5. Saber aplicar correctament els conceptes bàsics de probabilitat.
 6. Ser capaç de realitzar procediments estadístics de tipus inferencial com a procés de presa de decisions i prendre consciència de la incertesa associada
 7. Saber utilitzar un paquet de software estadístic per realitzar una anàlisi estadística sobre un conjunt de dades.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Recollida de dades
    1.1. Introducció
    1.2. Obtenció de les dades

  2. Organització de les dades
    2.1. Mostrant dades
      2.1.1. Taules de freqüència
      2.1.2. Gràfics de dades
      2.1.3. Taules de distribucions
      2.1.4. Gràfics de distribucions
      2.1.5. Mesurant el centre
      2.1.6. Mesurant la dispersió
      2.1.7. La distribució Normal de Gauss-Laplace
    2.2. Comprenent les relacions
      2.2.1. Taules de dades categòriques
      2.2.2. Diagrames de dispersió
      2.2.3. Correlació
      2.2.4. Associació i causa
      2.2.5. Predicció

  3. Extraient conclusions de les dades
    3.1. Probabilitat i l’estudi de l’aleatorietat
      3.1.1. Probabilitat
      3.1.2. Models de probabilitat
      3.1.3. Probabilitat vers raó(odds)
      3.1.4. Simulant probabilitats
      3.1.5. Variables aleatòries
      3.1.6. Valor esperat
      3.1.7. La llei dels grans nombres
      3.1.8. L’ús de la informació prèvia: probabilitat condicionada
      3.1.9. Estructurant la probabilitat condicionada: arbres de probabilitat
    3.2. Models i distribucions
      3.2.1. Distribució binomial.
      3.2.2. Distribució geomètrica o de Pascal
      3.2.3. Distribució de Poisson.
      3.2.4. La distribució uniforme contínua sobre un interval [a,b].
      3.2.5. La distribució normal de Gauss-Laplace
      3.2.6. La distribució exponencial.
    3.3. Raonament estadístic
    3.4. Estimació amb confiança
      3.4.1. Els intervals de confiança
      3.4.2. Interpretant els intervals de confiança
      3.4.3. Intervals per a mitjanes mostrals
      3.4.4. Intervals per a proporcions mostrals
    3.5. Significació estadística
      3.5.1. Contrast de significació
      3.5.2. Contrast per a mitjanes
      3.5.3. Contrast per a proporcions
      3.5.4. Nivell de significació
      3.5.5. Errors de decisió
    3.6. Inferència per a taules de contingència
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos358
Aprenentatge basat en problemes (PBL)066
Classes expositives282149
Classes pràctiques10717
Elaboració de treballs088
Prova d'avaluació31417
Resolució d'exercicis 151530
Total 5976135

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Moore, David S (DL 1998). Estadística aplicada básica. Barcelona: Antoni Bosch Editor. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Moore, David S, McCabe, George P (1993). Introduction to the practice of statistics (2nd ed). New York: Freeman and Company. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Moore, David S (cop. 2001). Statistics, : concepts and controversies (5th ed). New York: W. H. Freeman and Company. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Montgomery, Douglas C, Runger, George C (2002). Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería (2ª ed). México: Limusa. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Devore, Jay L (cop. 2001). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (5ª ed). México [etc.]: International Thomson. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Cuadras Avellana, C. M (2000). Problemas de probabilidades y estadística. Barcelona: EUB. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball pràctic sobre un conjunt de dadesTé assignada una puntuació de 2 punts sobre la qualificació final.
Resolució d'exercicis tipus test dels temes 1, 2.1 i 2.2Caldrà entregar els exercicis dins d'un termini temporal prefixat. Té un valor de 0.5 punts sobre la qualificació final de l'assignatura. S'utilitzarà la plataforma virtual ACME.
Resolució d'exercicis tipus test dels temes 3.1 i 3.2Caldrà entregar els exercicis dins d'un termini temporal prefixat. Té un valor de 0.5 punts sobre la qualificació final de l'assignatura. S'utilitzarà la plataforma virtual ACME.
Resolució d'exercicis tipus test dels temes 3.4, 3.5 i 3.6Caldrà entregar els exercicis dins d'un termini temporal prefixat. Té un valor de 0.5 punts sobre la qualificació final de l'assignatura. S'utilitzarà la plataforma virtual ACME.
Examen finalConstarà d’exercicis pràctics, problemes i qüestions teòrico-pràctiques tipus test. Té un valor de 6.5 punts sobre la qualificació final de l'assignatura.

 

Qualificació

L'avaluació de l'alumne es realitzarà en base a:

· Examen final. Consta d’exercicis, problemes pràctics i qüestions teòrico-pràctiques tipus test. Té un valor de 6.5 punts sobre la qualificació final de l'assignatura i es farà a l'aula informàtica, sempre i quan sigui possible. L'alumne podrà disposar del paquet estadític i accés al formulari que edita l'àrea d'Estadística i Investigació Operativa del Departament d'IMA.


· Treball pràctic. El treball consistirà en la resolució –amb ajuda del programa estadístic MINITAB- d’una situació pràctica que abasti les diferents fases del procediment estadístic. L’avaluació es farà a partir del informe presentat per l’alumne. Té un valor de 2 punts sobre la qualificació final de l'assignatura.

. Resolució d'exercicis tipus test. Caldrà entregar els exercicis dins de 3 terminis temporals prefixats. Té un valor de 1.5 punts (0.5 punts cada entrega d'exercicis) sobre la qualificació final de l'assignatura. S'utilitzarà la plataforma virtual ACME.

L'aprovat de l’assignatura s’aconsegueix si la suma de les tres qualificacions és major o igual a 5 punts.

L'avaluació de la 2a convocatòria es basa en la nota dels treballs pràctics més les notes ACME, elaborats durant el curs, més un examen de segona convocatòria, en els mateixos termes del de la primera convocatòria.

NOTES:
. Durant les sessions de problemes de la part d'estadística descriptiva (temes 1, 2.1 i 2.2), s'estudiaran casos basats en situacions reals. La realització i participació en aquesta activitat podrá incidir en la nota final.

. Es considera examen qualsevol de les activitats d'avaluació indicades. Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
L’assignatura s’organitza en base a classes de teoria, classes de problemes i classes pràctiques.
· En les sessions teòriques s’utilitzaran transparències i altre material per recolzar les explicacions. Tot el material utilitzat es posarà a disposició dels alumnes.
· També es proposarà periòdicament la resolució d’exercicis i problemes d'un dossier que es posarà també a disposició dels alumnes.
· Les sessions pràctiques es realitzaran a les aules d’informàtiques de l'EPS. El seu objectiu es conèixer el paquet estadístic MINITAB i utilitzar-lo per realitzar anàlisis estadístiques de situacions d’una certa complexitat. Les sessions de pràctiques segueixen la dinàmica de setmanes A i setmanes B segons el calendari de l’EPS. S’imparteixen en grups reduïts en sessions de 2 h i s’inicien la segona setmana del quatrimestre.
· Durant el curs es proposarà als alumnes la realització d’un treball pràctic que comprendrà les diferents fases del procediment estadístic. Els alumnes hauran de presentar un informe complet d’aquest treball pràctic.
. Durant el curs es proposarà als alumnes la resolució de qüestions tipus test utilitzant la plataforma virtual ACME. Caldrà entregar els exercicis dins d'uns terminis temporals prefixats.
. A l'inici del segon quatrimestre i dins l'apartat 'Documents' d'aquesta pàgina WEB podreu trobar el material relacionat amb l'assignatura.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top