Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Ampliació de matemàtica discreta (3105IS0002/2007)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2007
 • Descripció : Aritmètica dels números enters. Criptografia. Teoria de la informació elemental.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : DAVID JUHER BARROT

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula informàtica1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Aplicar eines i coneixements matemàtics
 2. Ser capaç d'analitzar i sintetitzar problemes.
 3. Comunicar-se adequadament tant de forma oral com escrita.
 4. Resolució de problemes i anàlisi crítica de resultats

Altres competències :

 1. Tenir una perspectiva històrica dels mètodes de la criptografia clàssica. Adquirir familiaritat amb la manipulació de l'aritmètica bàsica d'enters i aritmètica modular. Conèixer els principals mètodes i aplicacions de la criptografia moderna, de clau pública i privada. Entendre les nocions bàsiques de la Teoria de la Informació.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Criptografia clàssica

  2. Fonaments d'aritmètica

  3. Formalització aritmètica de la Criptografia clàssica

  4. Xifratges de bloc

  5. Xifratges de flux

  6. Intercanvi segur de claus

  7. Clau pública

  8. Signatura digital

  9. Introducció a la Teoria de la Informació
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL)102030
Classes expositives201030
Classes pràctiques202040
Exposició dels estudiants32032
Total 8250132

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Juher, David (2004). L'Art de la comunicació secreta, : el llenguatge de la criptografia. Barcelona: Llibres de l'Índex. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Singh, Simon (2000). Los Códigos secretos, : el arte y la ciencia de la criptografía, desde el antiguo Egipto a la era Internet. Madrid: Debate. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Pastor Franco, José, Sarasa López, Miguel Ángel (1998). Criptografia digital, : fundamentos y aplicaciones. Zaragoza: Publicaciones Universitarias Universidad de Zaragoza. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Domingo Ferrer, Josep (1999). Criptografia, : per als serveis telemàtics i el comerç electrònic. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Juher, David (2001). Introducció a la criptografia (2a ed). Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Buchmann, Johannes (cop. 2001). Introduction to cryptography. New York: Springer. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Schneier, Bruce (1995). Applied cryptography : protocols, algorithms, and source code in C. John Wiley. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Brunat Blay, Josep M., Ventura i Capell, Enric (2001). Informació i codis. Barcelona: Edicions UPC. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Van der Lubbe, Jan C.A. (cop. 1997). Information theory. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
10 sessions pràctiques
10 sessions teòriques i de problemes
Exposició de treballs d'investigació bibliogràfica a classe

 

Qualificació

MÈTODES DOCENTS:
Classes presencials (2 h de teoria i/o problemes setmanals)
Pràctiques a l'aula informàtica (2h setmanals)

CALENDARI DETALLAT:
Les següents 4 setmanes no tindran dòcència de cap tipus (ni teòrica ni pràctica), i es dedicaran al treball personal i a formular dubtes, qüestions i/o comentaris sobre els continguts de l'assignatura i la marxa del treball personal:

setmana 11-15 de febrer
setmana 17-21 de març
setmana 24-28 de març
setmana 28 abril-2 de maig

Les següents 2 setmanes es dedicaran a la presentació, si escau, de treballs d'exposició oral:

setmana 12-16 de maig
setmana 19-23 de maig

La resta de setmanes tindran 2 hores de teoria (dilluns de 3 a 5) i 2 hores de pràctiques a l'aula informàtica (dimecres de 5 a 7).


AVALUACIÓ:
Per controlar l'assistència a classe, es demanarà la signatura de l'alumne durant els 10 primers minuts de la sessió. Arribar més de 10 minuts tard és equivalent a no assistir.

Hi ha 3 mètodes per superar l'assignatura:

Mètode 1: Assistir almenys al 80% de les pràctiques (almenys 8 de les 10 sessions) i almenys al 70% de les classes teòriques (almenys 7 de les 10 sessions). Finalitzada una sessió pràctica, es demanarà a l'alumne que envii per e-mail un petit i breu informe de la realització de la pràctica, durant els següents 4 dies naturals. Si transcorreguts aquests 4 dies el professor no ha rebut cap e-mail, s'entendrà que la nota d'aquella pràctica a efectes de mitjana és un 0. La nota final és la mitjana de les notes de totes les pràctiques a les quals s'ha assistit.

Mètode 2: Si per alguna raó un alumne no pot assistir a les classes teòriques (per exemple, per solapament d'horaris amb altres assignatures), se li demanarà que assisteixi almenys al 80% de les pràctiques (almenys 8 de les 10 sessions) i, com al mètode 1, se li demanarà un petit i breu informe de la realització de cada pràctica durant els següents 4 dies naturals (les condicions són les mateixes que al mètode 1). A més, caldrà que l'alumne realitzi un treball d'investigació bibliogràfica (informe d'entre 15 i 25 pàgines) que caldrà exposar públicament durant les dues darreres setmanes del semestre. Es podrà escollir lliurement el tema del treball d'entre un seguit de temes proposats pel professor a principis de curs. La nota final és la mitjana de les notes de totes les pràctiques a les quals s'ha assistit i del treball expositiu.

Mètode 3: realització d'un únic examen final que contindrà preguntes teòriques i problemes sobre el que s'ha explicat a les sessions de teoria durant tot el curs. Amb aquest mètode no cal justificar l'assistència a classe. La nota final és la nota de 0 a 10 obtinguda en aquest examen.

AVÍS IMPORTANT: la gradació mètode 1 - mètode 2 - mètode 3 és en ordre ascendent de dificultat en el treball personal. Es pretén substituir la menor assistència a classe amb el fet que cal intensificar el treball personal a casa. Així doncs, el mètode 1 requereix molta presencialitat a classe però gairebé una nul·la intensitat en el treball fora de l'horari de classes. Tot el contrari que amb el mètode 3, que permet molta llibertat en l'assistència però un treball personal bastant dur. El mètode 2 és un híbrid.

Cada alumne és lliure de decidir el mètode amb què se l'avaluarà, però cal decidir-ho abans del dia 9 de març (notificant-ho al professor per e-mail).

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Prerequisits:
No hi ha cap prerrequisit essencial.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top