Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Biologia animal (3103100256/2006)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2006
 • Descripció : Biologia animal.
 • Crèdits : 4,5
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JOSEP LLORET ROMAÑACH

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadl-dt-dj 18-191
Grup B

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JOSEP LLORET ROMAÑACH

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadl-dt-dj 17-182

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 2. Comunicar adequadament a audiències diverses de forma oral i escrita.
 3. Capacitat d’obtenció i gestió de la informació.
 4. Aprenentatge autònom

Altres competències :

 1. Diagnosticar els trets generals en l'organització i la diversitat animal. Identificar les característiques morfològiques, filogènia, biologia i ecologia dels principals grups animals.
 2. Desenvolupar la sensibilitat envers temes medioambientals

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introducció a la Biologia Animal
    1.1. Presentació de l'assignatura
    1.2. Concepte d'animal. Bibliografia

  2. Taxonomia i Sistemàtica
    2.1. Sistemàtica, Filogènia i Taxonomia
    2.2. Anàlisi de caràcters
    2.3. Escoles sistemàtiques

  3. Història evolutiva i classificació del Regne Animal
    3.1. Història evolutiva dels animals
    3.2. Classificació dels animals

  4. Origen dels metazous
    4.1. Caràcters generals dels protistes amb trets animals
    4.2. Avantatges de la pluricel.lularitat. Origen dels metazous

  5. Porífers
    5.1. Caràcters generals i filogènia. Tipus d'organització: àscon, sícon i lèucon
    5.2. Reproducció. Diversificació. Ecologia

  6. Cnidaris i Ctenòfors
    6.1. Simetria radial
    6.2. Cnidaris: caràcters generals, filogènia i diversificació. Dimorfisme i polimorfisme
    6.3. Ctenòfors

  7. Acelomats
    7.1. El pas a la vida activa: simetria bilateral i cefalització
    7.2. Platihelmints: caràcters generals, filogènia i diversificació. Nemertins. Gnatostòmuls
    7.3. Especialització i convergència adaptativa en els animals de vida paràsita

  8. Pseudocelomats
    8.1. Relacions filogenètiques i diversificació dels pseudocelomats
    8.2. Caràcters generals dels nemàtodes
    8.3. Caràcters generals dels rotífers

  9. Aparició del celoma
    9.1. Definició i mecanismes de formació del celoma
    9.2. Significat funcional del celoma

  10. Mol.luscs
    10.1. Caràcters generals, filogènia i diversificació dels mol.luscs
    10.2. Caràcters generals dels gasteròpodes
    10.3. Radiació adaptativa dels mol.luscs: bivalbes i cefalòpodes

  11. Metameria: Anèl.lids
    11.1. Metameria
    11.2. Caràcters generals, filogènia i diversificació dels anèl.lids. Poliquets,oligoquets i hirudinis
    11.3. Ecologia dels anèl.lids

  12. Artròpodes
    12.1. Diferències entre els medis aquàtic i terrestre: adaptacions dels artròpodes
    12.2. Caràcters generals, filogènia i visió general dels grans grups d'artròpodes. Cutícula. Artropodització
    12.3. Queliceriformes: caràcters generals i diversificació
    12.4. Crustacis: caràcters generals i diversificació
    12.5. Miriàpodes: caràcters generals i diversificació
    12.6. Insectes: caràcters generals i diversificació
      12.6.1. Locomoció. Reproducció i desenvolupament
      12.6.2. Insectes socials. Ecologia

  13. Equinoderms i altres
    13.1. Lofoforats, Quetògnats i Hemicordats.
    13.2. Equinoderms: caràcters generals, filogènia i diversificació

  14. Cordats
    14.1. Caràcters generals dels cordats
    14.2. Caràcters generals, filogènia i diversificació dels vertebrats
    14.3. Peixos mandibulats: condrictis i peixos ossis. Caràcters generals i diferencials dels dos grups. Diversificació. Mecanismes de defensa i migracions
    14.4. Adaptacions dels tetràpodes al medi terrestre
    14.5. Amfibis: caràcters generals i diversificació. Reproducció i desenvolupament. Ecologia
    14.6. Amniotes. Grups de rèptils: caràcters generals, filogènia i diversificació. Termorregulació etològica i mecanismes de depredació i defensa
    14.7. Aus: caràcters generals i adaptació al vol. Diversificació. Reproducció. Migracions
    14.8. Mamífers: caràcters generals. Radiació adaptativa en l'alimentació i la locomoció. Patrons de reproducció i diversificació. Organització social
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives263965
Elaboració de treballs42529
Exposició dels estudiants6612
Lectura / comentari de textos21012
Prova d'avaluació202
Total 4080120

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Díaz, Jose A, Santos, Tomás (DL 1998). Zoología, : aproximación evolutiva a la diversidad y organización de los animales. Madrid: Síntesis. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Història natural dels Països Catalans (1984). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hickman, Cleveland P, Roberts, Larry S, Larson, Allan (2002). Principios integrales de zoología (5ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Linzey, Donald (2001). Vertebrate biology. Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Pechenik, Jan A (cop. 2000). Biology of the invertebrates (4th ed). Boston [etc.]: McGraw Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ruppert, Edward E, Barnes, Robert D (cop. 1996). Zoología de los invertebrados (6ª ed. [inglesa, 5ª en español]). México [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Tellería, José Luis Tellería Jorge (1991). Zoologia evolutiva de los vertebrados. Madrid: Síntesis. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en equip que es desenvoluparà al llarg de tota l'assignatura. Es programaran 4 tutories per grup per fer el seguiment del mateix. S'avaluarà la participació i l'interés durant el seguiment tutoritzat, els continguts i la presentació final del treball.
Exposició oral dels treballs. Es reserven les dues últimes setmanes de curs per a l'exposició dels treballs en forma de seminaris.S'avaluarà la capacitat d'exposar de forma sintètica i amena els treballs realitzats, davant de la resta de companys.
Lectura d'articles relacionatsAl llarg del curs, els estudiants escolliran dos articles d'entre els que el professor els proposarà. Llegiran l'article i buscaran informació complementària al mateix. Posteriorment faran un comentari i una prova tipus test sobre l'article.
Examen finalA final de curs es farà un exàmen on es valoraran els coneixements adquirits durant el curs.

 

Qualificació

Exàmen final: 40% de la nota de l'assignatura. Cal aprovar l'exàmen per a poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'assignatura.

Treball en Equip: 40% de la nota final de l'assignatura. D'aquest, el 25% avaluarà el seguiment tutoritzat i el propi treball, i el 15% restant valorarà el seminari (els estudiants puntuaran les exposicions dels treballs de la resta de companys, computant un 5% de la nota final).

Lectura i comentari de textos: 20% de la nota final.


SEGONA CONVOCATÒRIA: donat que per la segona convocatòria no es poden analitzar més articles relacionats amb la matèria per manca de temps, el percentatge d'aquests s'afegirà al de l'exàmen final. En cas d'haver suspès el treball en equip, s'haurà de corregir i modificar seguint els criteris marcats pel professor.
És a dir, l'avaluació a la segona convocatòria queda de la següent manera:
Exàmen Final 60%
Treball en Equip 40%Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Es presentaran i introduiran alguns articles de divulgació relacionats amb la materia de l'assignatura, que es considera que poden ser d'interés pels estudiants. La seva lectura és recomanada.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top