Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Sociologia (3107AE0017/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Institucions socials. Marc social i polític de l’activitat econòmica. Estructura i canvis socials. L’empresa com a institució social i com a organització. Desenvolupament tecnològic, condicions de treball i qualificació.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : KATIA LURBE PUERTOPAU SERRACANT MELENDRES

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques integrades teoria1
Pràctiques integrades teoria2
Grup B

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : KATIA LURBE PUERTOPAU SERRACANT MELENDRESANA REBECA URMENETA GARRIDO

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques integrades teoria1
Pràctiques integrades teoria2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Capacitar l'estudiant per a l'anàlisi crítica d'alguns fenòmens sociològics essencials, així com per a la comprensió de l'estructura de l'estat.
 2. Adquirir els coneixements bàsics per entendre i participar en els debats avui plantejats al voltant de qüestions com la globalització, l'avenç tecnològic, o la desigualtat en l'accés al benestar
 3. Comunicació escrita en llengua nativa
 4. Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 5. Habilitats per a analitzar i buscar informació procedent de fonts diverses
 6. Capacitat d'aprenentatge autònom
 7. Capacitat crítica i autocrítica

Altres competències :

 1. L’objectiu general de l’assignatura és introduir l’estudiant en els conceptes sociològics bàsics que li permetran l’anàlisi de la realitat social. Això es concreta en els següents objectius específics: introducció a la perspectiva sociològica (Part I), i capacitació bàsica per a l’anàlisi crítica dels temes socials essencials: socialització, institucionalització, estructura i canvi socials (Part II); i mercat de treball, empresa i relacions laborals (Part III). A més, es pretén capacitar l’estudiant i proveir-lo d'informació per a l’anàlisi crítica de les transformacions de les societats contemporànies.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Teoria

  2. I. La perspectiva sociològica.

  3. Tema 1. El mètode científic i les ciències socials. Les tècniques d’anàlisi de la realitat social.

  4. Tema 2. Formació i evolució històrica dels principals corrents de la teoria sociològica.

  5. II. Els processos de socialització i institucionalització; estructura i canvi socials.

  6. Tema 3. Les institucions socials i els agents de socialització: família, institucions educatives, mitjans de comunicació i Estat. Les normes socials: conformitat, desviació i control social.

  7. Tema 4. Desigualtats socials, estratificació social i classes socials: teories de l’estructura social. La mobilitat social. Teories del desenvolupament i el canvi social.

  8. III. Mercat de treball, empresa i relacions laborals.

  9. Tema 5. La multidimensionalitat del treball. Treball productiu i treball reproductiu. Mercat de treball: activitat, ocupació i atur. L'estructura ocupacional.

  10. Tema 6. L’empresa com a institució social i com a organització. Treball i relacions laborals. Els actors socials del treball.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 000

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

   

  Qualificació

  Mètodes docents:
  Classes teòriques: exposicions orals del professor, però superant els inconvenients de la lliçó magistral tradicional (caràcter monològic, dogmatització i imposició de criteris, passivitat de l’alumne) fomentant la participació activa dels estudiants mitjançant una intercomunicació dialògica i una actitud de respecte mutu i oberta a la crítica. Material de suport: bibliografia i webgrafia
  Classes pràctiques: lectures, debats i anàlisi crítica de les lectures i els treballs (per fomentar la discussió col·lectiva). Material de suport: bibliografia, webgrafia, textos breus (en format de dossier i/o accessibles a la pàgina web), diaris i revistes d’actualitat, audiovisuals i dades estadístiques
  Tipus d'exàmens:
  Formes d’avaluació:

  L’assignatura tindrà les següents formes d’avaluació:

  1) Exercicis pràctics: al llarg del curs es realitzaran diversos exercici pràctics en els que els estudiants tindran l’oportunitat d’aplicar els conceptes teòrics explicats a classe a casos concrets. Aplicant el raonament sociològic els/les alumnes desenvoluparan diversos tipus d’activitat: assaigs, desenvolupament d’exemples, anàlisis de dades, etc. (20%).

  2) Lectura de textos: durant el quatrimestre els/les alumnes hauran de llegir un conjunt d’articles breus relacionats directament amb els temes tractats a les classes. Aquestes lectures seran avaluades mitjançant un treball pràctic en què s’hauran de respondre a una sèrie de preguntes i donar exemples concrets sobre els temes tractats en les lectures (10%). A més a més els/les alumnes tindran com a lectura obligatòria el text “Invitació a la sociologia” de Peter Berger; en aquest cas l’avaluació consistirà en la redacció d’un assaig en el que hauran d’aplicar a casos concrets i relacionats amb la seva vida quotidiana els principals conceptes tractats en el llibre (20%).

  3) Examen: durant el quatrimestre es realitzaran dos exàmens. En el primer s’avaluaran els temes 1, 2 i 3, i en el segon els temes 4, 5 i 6. Els/les alumnes que hagin suspès el primer parcial s’hauran d’examinar de tot el temari al final del curs. Cada examen parcial val un 25%.

  Avaluació mitjançant pràctiques: 50%
  Avaluació mitjançant examen: 50%

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top