Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Microeconomia I (3107AE0015/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.
 • Crèdits : 12
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : MARIA DELS DOLORS BERGA COLOMJOAN RAMON PALAU SICART

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques integrades teoria1
Pràctiques integrades teoria2
Grup B

Durada : Anual

Professorat : MARIA DELS DOLORS BERGA COLOMJOAN RAMON PALAU SICART

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques integrades teoria1
Pràctiques integrades teoria2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Estudiar el comportament racional dels agents econòmics i, a partir d'aquí, comprendre el funcionament dels mercats, tant els de competència perfecta com els de competència imperfecta
 2. Comunicació escrita en llengua nativa
 3. Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 4. Habilitats per a analitzar i buscar informació procedent de fonts diverses
 5. Capacitat d'aprenentatge autònom
 6. Capacitat crítica i autocrítica

Altres competències :

 1. Els estudiants seran capaços de descriure i analitzar la teoria del comportament dels agents econòmics, siguin consumidors o empreses.
 2. Els estudiants seran capaços de descriure i aplicar el funcionament del mercats de competència perfecta.
 3. Els estudiants seran capaços de descriure i aplicar altres estructures de mercat com els mercats monopolístics i oligopolístics.
 4. Els estudiants es familiaritzaran amb la teoria de jocs no cooperatius per facilitar la comprensió dels mercats oligopolístics.
 5. Els estudiants seran capaços d’aplicar i veure els efectes en benestar de diferents estratègies de discriminació de preus, tarifes per trams, etc.
 6. Els estudiants seran capaços de descriure i analitzar l’eficiència i l’equitat com objectius que regulen l’avaluació de la política en els mercats.
 7. Els estudiants podran entendre els problemes d'eficiència en presència d’externalitats, béns públics i informació assimètrica.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introducció a la microeconomia

  2. Teoria del consumidor
    2.1. Restricció pressupostària
    2.2. Preferències i utilitat
    2.3. Elecció òptima i funcions de demanda
    2.4. Corba de demanda, corba d'Engel, tipologia de béns
    2.5. Efectes substitució i renta: equació de Slutsky
    2.6. Demanda del mercat: elasticitats i excedent del consumidor

  3. Teoria del productor
    3.1. Factors de producció i tecnologia
    3.2. Isoquanta, productivitats marginals i mitges; relació marginal de substitució tècnica; rendiments d'escala
    3.3. Costos a curt i a llarg termini; corbes de costos mitjos i marginals; (des)economies d'escala; demanda de factors; senda d'expansió
    3.4. Conducta òptima de l'empresa, oferta de l'empresa competitiva
    3.5. Excedent del productor, oferta de la indústria, elasticitat

  4. Equilibri competitiu
    4.1. Equilibri competitiu a curt i a llarg termini
    4.2. Intervencions del govern: control de preus (preus mínims, màxims...)
    4.3. Intervencions del govern (cont.): impostos, quotes, aranzels

  5. Poder de mercat
    5.1. Monopoli: distorsió i regulació
    5.2. Discriminació de preus
    5.3. Difinició i solució a jocs simultanis i seqüencials
    5.4. Oligopoli: Cournot
    5.5. Oligopoli: Bertrand
    5.6. Càrtel, colusió, lideratge

  6. Errades del mercat
    6.1. Externalitats
    6.2. Solucions
    6.3. Béns públics i comunals
    6.4. Provisió de bé públic - votacions
    6.5. Informació: risc moral - selecció adversa
    6.6. (revisió i/o recuperació)
    6.7. (revisió i/o recuperació)
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres54045
Classes expositives8585170
Lectura / comentari de textos3912
Prova d'avaluació01515
Resolució d'exercicis 247498
Total 117223340

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld (2001). Microeconomía (5ª). Madrid [etc.]: Prentice Hall.
 • Hal R. Varian (1998). Microeconomía intermedia : un enfoque actual (4ª). Barcelona: Antoni Bosch.
 • Jeffrey M. Perloff (2001). Microeconomics (2ª). Boston: Addison-Wesley.
 • Juan Tugores Ques, Juan Fernández de Castro (1992). Microeconomía: cuestiones y problemas. Madrid [etc.]: McGraw-Hill.
 • Theodore C. Bergstrom, Hal R. Varian (1992). Ejercicios de microeconomía intermedia (2ª). Barcelona: Bosch.
 • Avinash K. Dixit y Barry J. Nalebuff (1992). Pensar estratégicamente. Barcelona: Bosch.
 • Hal R. Varian (1992). Análisis microeconómico (3ª). Barcelona: Bosch.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació 1: entrega d'una ressenya d'una pàgina exposant un problema/temaVal un 10% de la nota final.
Avaluació 2: entrega d'una ressenya d'una pàgina analitzant i buscant informació sobre un temaVal un 10% de la nota final.
Examen parcial febrerVal un 30% de la nota final.
Avaluació 3: entrega d'una ressenya d'una pàgina exposant un problema/temaVal un 10% de la nota final.
Examen parcial o final de junyVal un 40% de la nota total en cas que s'examini de la matèria del segon parcial. En cas que l'estudiant s'examini de tota la matèria del curs val un 70%.

 

Qualificació

Per la convocatòria de juny, el 70% de la nota s'obtindrà a través d'exàmens i el 30% restant a través de pràctiques a entregar.

Pel que fa als exàmens, l'avaluació per la convocatòria de juny es farà en dos moments diferenciats:
En el mes de febrer es farà una primera avaluació, corresponent a la matèria del primer semestre. En el mes de juny es farà un examen corresponent a la matèria impartida al llarg del curs. No obstant, els estudiants que hagin tret un mínim de 4 sobre 10 a l'examen de febrer podran alternativament fer un examen al juny examinant-se només de la matèria corresponent al segon semestre. Per aquests estudiants, la part de la nota corresponent als exàmens serà el promig dels dos exàmens, sempre i quan, es tregui un mínim de 4 sobre 10 a l'examen de juny. En cas contrari, la nota final no superarà 4 (concretament, serà el mínim entre 4 i el promig dels exàmens de febrer i juny).

Per la convocatòria de setembre, la nota povindrà íntegrament de la nota d'un examen corresponent a la totalitat de la matèria impartida.

Els exàmens constaran d'una part tipus test i/o de preguntes curtes i una altra de problemes.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Prerrequisits: Domini dels temes de microeconomia de l'assignatura Introducció a l'economia.

Mètodes docents:
Després de presentar els conceptes de cada tema, demostrar les seves propietatsi exposar exemples rellevants, es resoldran exercicis a classe per veure com s'apliquen les eines teòriques. Aquests exercicis poden consistir tant en treballs de lectures com en la resolució de problemes pràctics.

Moltes aplicacions reals de conceptes analitzats formalment en aquesta assignatura s'estudien a Economia mundial.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top