Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Introducció a la comptabilitat (3107AE0009/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa, i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
 • Crèdits : 9
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : JUAN MOLINS JARDISERGIO PEREZ SANZJOAQUIM RABASEDA TARRES

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques integrades teoria1
Grup B

Durada : Anual

Professorat : MARIA HELENA BENITO MUNDETJUAN MOLINS JARDI

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula informàtica5
Pràctiques d'aula informàtica6
Pràctiques d'aula informàtica7
Pràctiques d'aula informàtica8
Pràctiques integrades teoria2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Ser capaç d'elaborar i enregistrar les transaccions que realitza l'empresa
 2. Saber utilitzar els mètodes bàsics per a la gestió financera de l'empresa
 3. Capacitat per a la resolució de problemes

Altres competències :

 1. Iniciar l’estudiant en la terminologia i conceptualització econòmica i comptable. Capacitar-lo per a la interpretació dels fets econòmics i la seva representació comptable. Desenvolupar les aptituds necessàries per dur a terme l’elaboració dels estats comptables bàsics.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Teoria

  2. PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ

  3. Tema 1: L’activitat econòmica

  4. Tema 2: Processos i operacions econòmiques

  5. Tema 3: La Comptabilitat i la representació comptable

  6. Tema 4: El Compte. El Llibre Diari i el Llibre Major

  7. SEGONA PART: REPRESENTACIÓ COMPTABLE DE L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA

  8. Tema 5: Representació de les compres de béns comercials i de consum

  9. Tema 6: Representació de les compres de béns d’inversió

  10. Tema 7: Representació de l’adquisició de serveis

  11. Tema 8: Representació de les vendes

  12. Tema 9: Tractament de la diferència entre preus de compra i de venda

  13. Tema 10: Representació de les operacions d’inversió financera

  14. Tema 11: Representació de les operacions de finançament

  15. TERCERA PART: PROBLEMÀTICA DE LA PERIODIFICACIÓ

  16. Tema 12: Problemàtica de la valoració comptable

  17. Tema 13: Periodificació comptable

  18. CUARTA PART: APLICACIÓ PLA GENERAL DE COMPTABILITAT

  19. Tema 14: La normalització comptable

  20. Tema 15: Comptabilització de les compres de béns comercials i de consum

  21. Tema 16: Comptabilització del serveis

  22. Tema 17: Comptabilització de les vendes dels productes propis

  23. Tema 18: Comptabilització d'altres ingressos

  24. Tema 19: Comptabilització de la inversió econòmica

  25. Tema 20: Comptabilització de les operacions d'inversió financera

  26. Tema 21: Comptabilització de les operacions de finançament

  27. Tema 22: La Periodificació

  28. Tema 23: El Cicle comptable i l’elaboració dels Comptes Anuals

  29. Tema 24: El Pla General de Comptabilitat davant la normativa comptable internacional

  30. Pràctiques

  31. El programa pràctic consisteix en la resolució d’exercicis i supòsits lligats amb els diferents temes que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat, fins arribar a desenvolupar el cicle comptable complert. Alguns d'aquests exercicis tindran caràcter obligatori. Els temes amb exercicis pràctics són els següents:

  32. Tema 1: Processos i operacions econòmiques

  33. Tema 2: Plantejament de les operacions de l’empresa

  34. Tema 3: Representació de les compres de béns comercials i de consum

  35. Tema 4: Representació de l’adquisició de serveis

  36. Tema 5: Representació de les compres de béns inventariables

  37. Tema 6: Representació de les vendes

  38. Tema 7: Tractament de la diferència entre preus de compra i de venda

  39. Tema 8: Representació de les operacions d’inversió

  40. Tema 9: Representació de les operacions de finançament

  41. Tema 10: La Periodificació comptable

  42. APLICACIÓ PLA GENERAL DE COMPTABILITAT

  43. Tema 1: Plantejament de les operacions de l'empresa

  44. Tema 2: Comptabilització de les compres de béns comercials y de consum

  45. Tema 3: Comptabilització dels serveis

  46. Tema 4: Comptabilització de les vendes dels productes propis

  47. Tema 5: Comptabilització d'altres ingressos

  48. Tema 6: Comptabilització de la inversió econòmica

  49. Tema 7: Comptabilització de les operacions d'inversió financera

  50. Tema 8: Comptabilització de les operacions de finançament

  51. Tema 9: La Periodificació comptable

  52. Tema 10: El Cicle comptable i l’elaboració dels Comptes Anuals
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 000

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

   

  Qualificació

  Mètodes docents:
  El desenvolupament es realitzarà mitjançant classes teòriques complementades amb pràctiques que s’aniran intercalant en la mesura que es vagi avançant en els diferents apartats de la matèria. Es realitzarà un seguimient d'aquestes pràctiques amb els alumnes durant tot el curs.
  Tipus d'exàmens:
  L'avaluació de l'assignatura serà contínua, amb realització i correcció d'exercicis de l'assignatura (que ponderaran el 20 per 100 de la nota) i un conjunt d'exàmens i proves escrites parcials els mesos de desembre, febrer, abril i juny (80 per 100 restant de la nota, de la qual tant teoria com pràctica representaran un 50 per 100 cadascun).
  En concret, es faran dos exàmens parcials al febrer i a finals de juny pel sistema de convocatòria ordinària. A més a més, es preveu la realització de dues proves parcials més per avaluar la progressió de l'alumne en la matèria, a fer abans de Nadal i Setmana Santa, amb possible prova de recuperació després dels períodes esmentats. Prèviament a la realització de cada prova, es penjarà a la web una guia de preparació de la prova. Aquest conjunt de proves ponderaran el 80 per 100 de la nota.
  També s'avaluarà la realització d'exercicis pràctics i les respostes sobre qüestionaris teòrics que s'aniran lliurant al ritme de progrés de la matèria i que seran corregits via e-mail de manera personal i individualitzada, amb una plantilla de solucions indicant a l'alumne les seves errades. En el cas que les errades suposin més del 30% de l'exercici, o bé que hi hagin errors de coneixements bàsics, s'imprimirà l'exercici i es convocarà l'alumne a tutoria per comentar el seu rendiment i coneixements. Aquests exercicis ponderaran el 20 per 100 de la nota final.
  Es preveu la imposició del control presencial a classe, mitjançant la signatura per part de l'alumne d'un full d'assistència a cada sessió. Si un cop avaluades les dades, un alumne ha faltat tres vegades seguides a classe, se li enviarà un e-mail interessant-se per les raons de les seves absències. En cas que l'alumne no contesti o bé doni unes explicacions no aclaratòries, es comunicarà la incidència al Deganat per a que, mitjançant Coordinació d'Estudis, prengui les accions correctores que cregui oportunes.
  Així mateix, amb la presentació dels exercicis pràctics obligatoris, es portarà el mateix control i les mateixes actuacions que amb l'assistència presencial, començant les mateixes quan no s'hagin presentat tres exercicis de manera continuada.
  Per als alumnes que no hagin superat l'assignaura el juny, hi haurà la preceptiva convocatòria de setembre, en la que hi entrarà la totalitat de l'assignatura, independentment dels resultats obtinguts al llarg del curs. Aquesta prova tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Totes dues puntuaran sobre 10, i es podran promitjar quan cada una d'elles obtingui un mínim de 4 punts. Si no es dóna el cas, la puntuació final serà la més baixa de les obtingutes en cada una de les dues parts.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Observacions
  Per aquest curs es molt important portat bé i amb continuïtat les pràctiques proposades que serveixen per l’assimilació del conceptes teòrics.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top