Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Història econòmica mundial (3107AE0008/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX.
 • Crèdits : 9
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : RICARDO GARCIA ORALLO

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques integrades teoria1
Pràctiques integrades teoria2
Grup B

Durada : Anual

Professorat : RICARDO GARCIA ORALLO

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques integrades teoria1
Pràctiques integrades teoria2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Conèixer i saber interpretar els trets principals de la realitat econòmica internacional i la seva evolució, així com les interrelacions econòmiques entre els estats i els processos d'integració econòmica regional
 2. Comprendre les causes dels cicles econòmics i del creixement econòmic
 3. Contextualitzar històricament els principals processos de canvi econòmic que s'han produït al llarg dels darrers segles
 4. Adquirir els coneixements bàsics per entendre i participar en els debats avui plantejats al voltant de qüestions com la globalització, l'avenç tecnològic, o la desigualtat en l'accés al benestar
 5. Comunicació escrita en llengua nativa
 6. Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 7. Habilitats per a analitzar i buscar informació procedent de fonts diverses
 8. Capacitat d'aprenentatge autònom
 9. Capacitat crítica i autocrítica

Altres competències :

 1. Aquesta assignatura pretén introduir l’estudiant en l’anàlisi de l’evolució històrica de l’economia mundial, centrant l’atenció especialment en els segles XIX i XX. El programa pretén també estimular l’anàlisi crítica i la reflexió sobre alguns dels problemes més rellevants de l’economia mundial (el canvi tècnic, les interrelacions entre demografia i economia, la distribució de la renda i el creixement econòmic, etc.) des d’una perspectiva històrica.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. EL CREIXEMENT DE LES ECONOMIES EUROPEES PREINDUSTRIALS
    1.1. Població i recursos naturals en la història d'Europa.
    1.2. La producció agrària i la distribució de l'excedent.
    1.3. Ciutats, mercats i manufactures.

  2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL BRITÀNICA.
    2.1. Les transformacions agràries
    2.2. L'estímul de la demanda
    2.3. Les transformacions tècniques i organitzatives en la indústria
    2.4. L'arrencada industrial: un creixement econòmic desigual.

  3. INDUSTRIALITZACIÓ I CREIXEMENT ECONÒMIC. UNA VISIÓ DE CONJUNT
    3.1. Característiques del creixement econòmic modern
    3.2. La 'transició demogràfica'.
    3.3. La segona revolució tecnològica: canvi tècnic i noves formes d'empresa.
    3.4. La diversitat de processos d'industrialització.

  4. LA PRIMERA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA, 1820-1914.
    4.1. Els moviments migratoris i el moviments del capital.
    4.2. Les polítiques comercials i el creixement econòmic.
    4.3. La configuració d'un sistema internacional de pagaments.
    4.4. Els Països Nous i les altres economies exportadores.

  5. CRISI I TRANSFORMACIONS EN L'ECONOMIA INTERNACIONAL (1914-1939)
    5.1. La Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències.
    5.2. La inestabilitat econòmica dels anys vint.
    5.3. La Gran Depressió i les polítiques de recuperació.
    5.4. L'economia de la URSS.

  6. CREIXEMENT I DESIGUALTATS.
    6.1. La Segona Guerra Mundial i els anys de la reconstrucció.
    6.2. L'establiment d'un nou marc institucional.
    6.3. L'estat del benestar i la dinàmica del creixement a les economies avançades.
    6.4. La descolonització i els problemes del Tercer Món.

  7. CRISI I RECONSTRUCCIÓ DE L'ECONOMIA INTERNACIONAL.
    7.1. La crisi del model de postguerra
    7.2. Els nous països industrialitzats
    7.3. La fallida del bloc soviètic
    7.4. Integració europea i globalització
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives7336,5109,5
Lectura / comentari de textos05151
Prova d'avaluació104050
Resolució d'exercicis 21214
Tutories101
Total 86139,5225,5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Di Vittorio, A. (coord.) (2003). Historia económica de Europa : siglos XV-XX. Barcelona: Crítica.
 • Hobsbawm , E. J. (2003). Historia del siglo XX : 1914-1991. Barcelona: Crítica.
 • Livi Bacci, Massimo (1990). Historia mínima de la población mundial. Barcelona: Ariel.
 • Lectures d'història econòmica mundial (1997) (2a ed.). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura obligatòria: Livi-Bacci (1990), capítol 3; De Vries (1996), pp. 19-31 i 49-73Avaluació consistent en una prova tipus test sobre el contingut de la lectura
Lectura obligatòria: Di Vittorio, A. (2003), pp. 118-182.Avaluació consistent en una prova tipus test sobre el contingut de la lectura
Lectura obligatòria: Di Vittorio (2003), pp. 185-215 i 223-252; Cameron (1996), pp. 175-196.Avaluació consistent en una prova tipus test sobre el contingut de la lectura
Primera pràctica sobre lectures obligatòries: exercici tipus test i posterior comentari a classe10 % de la qualificació corresponent al primer quadrimestre
La mesura del creixement econòmic: Exercici pràctic consistent en la manipulació, representació gràfica i anàlisi crítica de sèries temporals d'indicadors econòmics10 % de la qualificació corresponent al primer quadrimestre
Lectura obligatòria: Di Vittorio (2003), pp. 215-223 i 280-298; Kenwood i Lougheed (1996) pp. 261-274.Avaluació consistent en una prova tipus test sobre el contingut de la lectura
Lectura obligatòria: Di Vittorio (2003), pp. 364-381; Hobsbawm, E. (1995), caps, III i XIIIAvaluació consistent en una prova tipus test sobre el contingut de la lectura
Lectura obligatòria: Di Vittorio (2003), pp.381-397; Hobsbawm, E. (1995), caps. VII i IX.Avaluació consistent en una prova tipus test sobre el contingut de la lectura
Lectura obligatòria: Di Vittorio (2003), pp. 397-413 i 301-337; Hobsbawm, E. (1995), cap. XVI.Avaluació consistent en una prova tipus test sobre el contingut de la lectura
Segona pràctica sobre lectures obligatòries: exercici tipus test i posterior comentari a classe10 % de la qualificació corresponent al segon quadrimestre
Deflactació d’una sèrie de preus. Exercici pràctic consistent en a) la recerca per part de l’estudiant d’informació històrica relativa a diverses variables econòmiques b) manipulació de la informació recopilada per tal d’obtenir una sèrie de preus en moneda corrent c) la deflactació de la sèrie segons un índex de preus d) representació gràfica dels resultats.10 % de la qualificació corresponent al segon quadrimestre

 

Qualificació

Es faran dos exàmens: el gener/febrer i el juny/juliol. La nota d'aquests exàmens, sempre i quan sigui superior a 4, com a norma general suposarà un 80 per 100 de la qualificació total, mentre que la dels exercicis de pràctiques equivaldrà a un 20 per 100. Tanmateix, una qualificació a les pràctiques superior a l'obtinguda en els exàmens variarà automàticament el pes d'ambdues qualificacions a la nota final, passant a ser del 30 i 70 per 100, respectivament.
.
Els estudiants que no hagin obtingut almenys un 4 en l'avaluació de gener/febrer s'examinaran de tota l'assignatura el juny/juliol. La convocatòria de setembre consistirà sempre en un examen final sobre el temari de tota l'assignatura; en el càlcul de la qualificació final es mantindrà la ponderació entre examen i pràctiques especificada anteriorment.
.
Els exàmens podran combinar preguntes tipus test, anàlisi de quadres, gràfics i textos, i qüestions a desenvolupar de manera raonada sobre les lectures i explicacions de classe.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top