Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Economia espanyola i de Catalunya (3107AE0004/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.
 • Crèdits : 9
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : ROSA GARCIA HERNANDEZ

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques integrades teoria1
Pràctiques integrades teoria2
Grup B

Durada : Anual

Professorat : ROSA GARCIA HERNANDEZ

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques integrades teoria1
Pràctiques integrades teoria2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Conèixer i saber interpretar les característiques i l'evolució de l'economia espanyola i catalana, i la seva ubicació dins l'escenari de l'economia mundial i europea
 2. Comprendre les causes dels cicles econòmics i del creixement econòmic
 3. Entendre els mecanismes i els canals de les diferents polítiques econòmiques
 4. Adquirir els coneixements bàsics per entendre i participar en els debats avui plantejats al voltant de qüestions com la globalització, l'avenç tecnològic, o la desigualtat en l'accés al benestar
 5. Comunicació escrita en llengua nativa
 6. Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 7. Comunicació oral en llengua nativa
 8. Habilitats per a analitzar i buscar informació procedent de fonts diverses
 9. Capacitat d'aprenentatge autònom
 10. Capacitat crítica i autocrítica
 11. Capacitat per treballar en equip
 12. Lideratge

Altres competències :

 1. Oferir una perspectiva actual i completa de les característiques de l'economia espanyola, en general, i de l'economia catalana, en particular, i veure quina és la seva ubicació dins l'escenari de l'economia mundial i de l'economia europea. Per a fer-ho, s'analitzen els processos històrics que hi han tingut a veure i els principals instruments i indicadors que defineixen l'activitat econòmica. Els temes que es pretén estudiar són: Principals canvis en l'evolució de l'economia espanyola i catalana durant els últims anys i el seu potencial de creixement El procés d'integració europea Les relacions econòmiques amb l'exterior La distribució de la renda i el creixement econòmic El paper dels diferents sectors econòmics El paper dels mercats financers El paper del sector públic i les conseqüències del procés de descentralització de l'Estat Les característiques del mercat de treball. Tot això, des d'una perspectiva àmplia d'inserció de l'economia espanyola i de l'economia catalana en l'àmbit de l'economia europea, analitzant els costos i avantatges del fet de pertànyer a la UEM. En aquesta assignatura s'utilitzaran conceptes tractats a assignatures com Història econòmica d'Espanya, Economia Mundial i Macroeconomia I.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Teoria

  2. Primer quadrimestre

  3. CANVIS EN L’ECONOMIA ESPANYOLA I CATALANA DURANT L’ETAPA DEMOCRÀTICA

  4. L’obertura i el creixement de l’economia espanyola anterior al 1975. Primera i segona crisi del petroli. L’ajust al xoc d’oferta. Etapa expansiva posterior al 1985. El període actual: evolució de l’economia espanyola i catalana a través de les seves principals magnituds agregades (PIB, renda comerç exterior, ocupació i atur, productivitat i preus). La conjuntura actual.

  5. EL PROCÉS D’INTEGRACIÓ EUROPEA: UN DEBAT OBERT

  6. El procés d’integració de l’economia espanyola a la Unió Europea. El procés d’integració monetària: del Sistema Monetari Europeu a la Unió Monetària Europea. Implicacions de la moneda única per l’economia espanyola i catalana.

  7. RELACIONS ECONÒMIQUES AMB L’EXTERIOR

  8. Balança de pagaments i equilibri exterior. Comerç exterior: composició i distribució geogràfica. Especialització i competitivitat de les exportacions espanyoles i catalanes. Les relacions comercials amb Llatinoamèrica. La Inversió estrangera directa: efectes i característiques.

  9. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA I CREIXEMENT ECONÒMIC

  10. Consum, estalvi i formació de capital. L’ordenació territorial. La distribució personal de la renda a l’Estat espanyol i a Catalunya. La distribució territorial de la renda i la convergència regional. L’especialització econòmica de les comarques catalanes i els desequilibris territorials.

  11. Segon quadrimestre

  12. ACTIVITATS PRODUCTIVES

  13. Anàlisi de les activitats productives: sector agrari, sector industrial, sector energètic i sector serveis. Globalització i regionalització: efectes de la unió monetària en els sectors econòmics.

  14. EL FINANÇAMENT DE L’ACTIVITAT PRODUCTIVA: ELS MERCATS FINANCERS

  15. Institucions i funcionament. Els mercats financers. Catalunya i les entitats financeres: l’aptitud financera de Catalunya. La política monetària.

  16. EL SECTOR PÚBLIC: DE LA UNIÓ EUROPEA A LES CORPORACIONS LOCALS

  17. El paper del sector públic en les economies actuals. El sector públic espanyol: la despesa i els ingressos, el dèficit i el deute. L’estat de les autonomies i el finançament autonòmic. El procés de descentralització autonòmic: les relacions fiscals entre territoris. El sector públic empresarial i la privatització d’empreses públiques.

  18. MERCAT DE TREBALL

  19. L'ocupació i l'atur. Caracterització estadística i interpretació econòmica. Creació i destrucció d'ocupació en l'economia espanyola. Components clàssics i canvi estructural en la destrucció d'ocupació. La productivitat del treball; salaris i costos laborals. La competitivitat de l'economia espanyola enfront de tercers països. La política laboral. Especificitats del mercat de treball català.

  20. Pràctiques

  21. Els programes teòric i pràctic s’aniran desenvolupant simultàniament, de manera que les sessions de classe freqüentment tractaran tots 2 àmbits.

  22. A més a més, les pràctiques a desenvolupar, a partir d'aspectes teòrics de l'assignatura, tindran 2 vessants addicionals. D'una banda, aniran associades a la lectura de publicacions que tinguin relació amb els temes de l'assignatura i que, juntament amb tots els aspectes que es tractin a classe, formaran part de la matèria a preparar de cara als exàmens.

  23. D'altra banda, tindran a veure amb la realització i exposició a classe d'un treball en grup (1 per quadrimestre) la nota del qual s'inclourà en la configuració de la nota final de l'assignatura.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 000

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

   

  Qualificació

  Mètodes docents:
  Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant: exposicions orals del professorat, a través de la lectura d'articles i llibres proposats, mitjançant debats a classe i a través de l'exposició pública de treballs realitzats en grup per part dels alumnes.
  Tipus d'exàmens:
  Febrer
  Durant el mes de febrer es farà una primera avaluació corresponent a la matèria del primer quadrimestre.
  La nota d'aquesta avaluació estarà formada per la nota de l'examen escrit (70% de la nota), la del 1r.treball en grup (25% de la nota) i la de les pràctiques proposades (5% de la nota)
  Convocatòria de juny
  Els estudiants que hagin aprovat l'examen de febrer, podran fer un examen al juny en el qual només hi entrarà la matèria corresponent al segon quadrimestre.
  La nota d'aquesta avaluació estarà formada per la nota de l'examen escrit (70% de la nota), la del 2n.treball en grup (20% de la nota) i la de les pràctiques proposades (5% de la nota).
  Cal aclarir, que els exàmens de febrer i de juny fan mitja a partir de 5 i que, per tant, per aprovar l'assignatura cal aprovar-los tots 2.
  Els estudiants que hagin suspés l'examen de febrer, s'hauran de presentar al juny a un examen on entrarà la matèria de tota l'assignatura.
  La nota d'aquesta avaluació estarà formada per la nota de l'examen escrit (70% de la nota), la del 2n.treball en grup (20% de la nota) i la de les pràctiques proposades (5% de la nota).
  ACLARIMENT:els treballs en grup només puntuaran si la nota de l’examen és major o igual a 4.
  Convocatòries posteriors del mateix curs
  Examen escrit amb una ponderació del 100% en la nota final.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top