Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Economia de l'empresa I (3107AE0003/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.
 • Crèdits : 12
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : FRANCISCO JOSE CALLADO MUÑOZMIQUEL CARRERAS SIMONELA FILIMON COSTINANNA MARIA PANOSA GUBAU

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula3
Pràctiques integrades teoria1
Grup B

Durada : Anual

Professorat : FRANCISCO JOSE CALLADO MUÑOZMIQUEL CARRERAS SIMONELA FILIMON COSTINANNA MARIA PANOSA GUBAU

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula4
Pràctiques d'aula5
Pràctiques d'aula6
Pràctiques integrades teoria2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Saber utilitzar els mètodes bàsics per a la gestió financera de l'empresa
 2. Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes d'organització que adopta i els principals problemes relacionats amb la gestió de les seves àrees funcionals
 3. Comunicació escrita en llengua nativa
 4. Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 5. Capacitat per a la resolució de problemes
 6. Coneixements d'informàtica

Altres competències :

 1. Els objectius generals de l’assignatura es poden sintetitzar en els punts següents: Proporcionar els fonaments econòmics per a poder comprendre les causes de l’existència d’empreses i la seva naturalesa, els factors econòmics que determinen la seva dimensió, forma jurídica i estructura organitzativa. Introduir els aspectes fonamentals de cadascuna de les àrees funcionals de l’empresa i presentar un seguit de tècniques bàsiques pel recolzament a la gestió.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Teoria

  2. Primer parcial

  3. L'economia de l'empresa

  4. 1. Introducció a l’economia de l’empresa

  5. 1.1 El concepte i l’àmbit d’estudi de l’economia de l’empresa

  6. 1.2 L’enfocament de la teoria neoclàssica sobre l’empresa: conceptes útils i limitacions

  7. 2. Fonaments del comportament econòmic i models per a la presa de decisions

  8. 2.1. Models per a la presa de decisions en situació d’incertesa i de risc

  9. 2.2. Models per a la presa de decisions en contextos dinàmics: Arbres de decisió

  10. 2.3. Models per a la presa de decisions en contextos estratègics: Teoria de Jocs

  11. Anàlisi econòmica de l’empresa

  12. 3. Mercat i empresa com a sistemes d’organització de l’activitat econòmica

  13. 3.1. La informació i els incentius en l’organització de l’activitat econòmica

  14. 3.2. Els costos de l’intercanvi: coordinació i motivació

  15. 3.3. Els contractes i els costos de transacció

  16. 4. La dimensió de les empreses i tipus d’empreses

  17. 4.1. Les decisions sobre integració vertical a l’empresa

  18. 4.2. Alternatives a la integració vertical a l'empresa.

  19. 4.3. Formes jurídiques d’empresa: empreses capitalistes i cooperatives

  20. 4.4. Les empreses públiques i les empreses multinacionals

  21. 5. El disseny de l’estructura interna de l’empresa

  22. 5.1. Aspectes fonamentals de l’estructura interna de l’empresa

  23. 5.2. L’assignació de responsabilitats a l’empresa: centralització vs.

  24. descentralització: Les estructures organitzatives

  25. 5.3. Els sistemes d’incentius

  26. 5.4. Els sistemes de control i avaluació.

  27. Segon parcial

  28. Les àrees funcionals de l’empresa

  29. 6. L’àrea d’inversió i finançament

  30. 6.1 Introducció a la dinàmica financera de l'empresa

  31. 6.2 Projectes d'inversió, finançament i agregats. Models

  32. 6.3 Anàlisi del cost dels projectes de finançament

  33. 6.4 Selecció de projectes d'inversió: criteris

  34. 6.5 Inflació: efectes sobre la inversió i el finançament.

  35. 6.6 El risc i la incertesa en la selecció de projectes d'inversió

  36. 6.4 Fonts de finançament

  37. 7. L’àrea de producció

  38. 7.1 Aspectes fonamentals de l’àrea de producció

  39. 7.2 La programació econòmica de la producció. El model de la programació lineal

  40. 7.3 Planificació de projectes. El mètode PERT

  41. 7.4 La gestió d’estocs

  42. 8. L’àrea comercial

  43. 8.1 Aspectes fonamentals de l’àrea comercial

  44. 8.3 La direcció comercial: marketing estratègic i operatiu

  45. 8.3 Decisions comercials: El marketing-mix

  46. Pràctiques

  47. Les pràctiques consistiran en la discussió o resolució de casos i exercicis que ajudin a la comprensió dels conceptes i tècniques presentades en el programa teòric. Per a la realització de pràctiques s’utilitzaran publicacions d’exercicis i casos.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 000

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

   

  Qualificació

  Mètodes docents:
  Es combinaran les sessions de temes teòrics amb la realització d’exercicis i casos pràctics. Per tal d’aconseguir un major aprofitament del contingut de l'assignatura, cal realitzar les activitats prèviament proposades, plantejant les dificultats que es troben en el desenvolupament del programa.
  Tipus d'exàmens:
  La qualificació final d’aquesta assignatura es realitzarà a través d’un examen final el mes de juny que contindrà preguntes de caràcter teòric i pràctic sobre els continguts impartits a classe, les activitats proposades i els continguts de la bibliografia bàsica.
  Al final del primer quadrimestre es farà un examen corresponent a la primera part que, si s'aprova, tindrà caràcter alliberatori pels que ho desitgin.
  L'examen final s'estructurarà en dues parts corresponents respectivament al primer parcial, per aquells que no l'hagin alliberat, i al segon parcial. Cadascuna de les parts representarà el 50 % de la nota. Per tal d'aprovar la nota mitjana ha de ser de cinc i cal obtenir una puntuació mínima del 40% en cadascuna de les parts.
  Tanmateix, si s'aprova alguna de les parts, la puntuació obtinguda es conserva per la convocatòria de setembre.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Observacions
  Les publicacions de l'assignatura sortiran a "la meva UdG" sempre que sigui possible. Altrament, es farà a través del servei de fotocòpies.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top