Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Dret de l'empresa (introducció al dret) (3107AD0066/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : L’ordenament jurídic. Institucions bàsiques de dret civil, dret mercantil, dret fiscal i dret laboral
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : TOMAS MARTINEZ LOZANOFRANCISCO PAULA REBLED SARRA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1
Grup B

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : TOMAS MARTINEZ LOZANOFRANCISCO PAULA REBLED SARRA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Capacitar l'estudiant per a l'anàlisi crítica d'alguns fenòmens sociològics essencials, així com per a la comprensió de l'estructura de l'estat.
 2. Dominar els coneixements bàsics per a comprendre textos jurídics essencials, així com els conceptes bàsics del Dret
 3. Comunicació escrita en llengua nativa
 4. Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 5. Habilitats per a analitzar i buscar informació procedent de fonts diverses
 6. Capacitat d'aprenentatge autònom

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. L'ORDENAMENT JURÍDIC
    1.1. El concepte de dret i d'ordenament jurídic
    1.2. La regulació jurídica de l'activitat econòmica: dret públic i dret privat
    1.3. Branques del dret privat

  2. BRANQUES DEL DRET (I)
    2.1. El Dret civil. Concepte i àmbit
    2.2. El dret Mercantil. Concepte, àmbit i institucions bàsiques
    2.3. El Dret Comunitari. Concepte, àmbit i institucions

  3. BRANQUES DEL DRET (II)
    3.1. El Dret fiscal o tributari. Concepte, àmbit i institucions bàsiques
    3.2. El Dret del Treball i de la Seguretat Social. Concepte, àmbit i institucions bàsiques
    3.3. Altres branques del Dret

  4. EL SISTEMA DE FONTS DEL DRET
    4.1. La norma jurídica en general: estructura i classes
    4.2. Les fonts del Dret. A) La constitució. B) La llei: concepte, modalitats i contingut. C) Els reglaments. D) El costum i els usos normatius. E) Els principis generals del Dret
    4.3. La normativa supranacional

  5. APLICACIÓ I EFICÀCIA DE LES NORMES JURÍDIQUES
    5.1. Els criteris d'interpretació de les normes jurídiques
    5.2. La integració de les normes jurídiques: analogia i equitat. El valor de la jurisprudència
    5.3. Infracció de les normes jurídiques i la seva sanció
    5.4. La renúncia al dret aplicable i el frau a la Llei

  6. LA PERSONA
    6.1. La persona física
    6.2. La representació. A) Representació voluntària. B) Representació legal
    6.3. La persona jurídica: tipus

  7. EL PATRIMONI
    7.1. Els béns i les coses
    7.2. La distinció entre béns de domini públic i de propietat privada
    7.3. La distinció entre béns mobles i immobles
    7.4. Classes de coses
    7.5. La producció i explotació de les coses: els fruits

  8. ELS DRETS SUBJECTIUS
    8.1. Concepte de dret subjectiu
    8.2. L'adquisició i extinció dels drets subjectius
    8.3. L'exercici dels drets i els seus límits: abús de dret i el principi general de la bona fe
    8.4. Els límits temporals de l'exercici dels drets: la prescripció i la caducitat

  9. LES BASES JURÍDIQUES DEL SISTEMA ECONÒMIC
    9.1. Els principis constitucionals del sistema econòmic
    9.2. La propietat privada en el Codi civil i la legislació especial
    9.3. Propietat, copropietat i possessió
    9.4. La propietat horitzontal: concepte i principis del seu règim jurídic

  10. ELS DRETS REALS
    10.1. Drets reals i drets de crèdit
    10.2. Tipus de drets reals. A) Dres de gaudiment. B) Drets reas de garantia. C) Drets reals d'adquisició preferent
    10.3. Sistema d'adquisició i transmissió dels drets reals
    10.4. La publicitat dels drets reals immobiliaris: el Registre de la Propietat

  11. LES OBLIGACIONS
    11.1. La relació obligatòria: concepte i estructura
    11.2. les fonts de les obligacions: en particular, el contracte
    11.3. Classes d'obligacions. A) Genèriques. B) Alternatives i facultatives. C) Mancomunades i solidàries. D) Les obligacions pecuniàries
    11.4. En particular, les obligacions recíproques

  12. EL COMPLIMENT I L'INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
    12.1. El pagament: subjectes i requisits objectius
    12.2. La mora del deutor
    12.3. L'incompliment. A) Execució forçosa. B) Responsabilitat per danys i perjudicis
    12.4. Protecció del dret de crèdit. A) La responsabilitat patrimonial universal. B) Accions subrogatòria, directa i pauliana
    12.5. Altres instruments de garantia. A) El dret de retenció. B) La pena convencional. C) Les arres

  13. EL CONTRACTE EN GENERAL
    13.1. Contingut del contracte. A) El principi d'autonomia privada. B) Contractes típics i atípics
    13.2. 2. La ineficàcia del contracte. A) La nul·litat. B) L'anul·labilitat. C) La rescissió

  14. CONTRACTES EN PARTICULAR (I): COMPRAVENDA, PERMUTA I DONACIÓ
    14.1. Doctrina general sobre la compravenda: compravenda civil i compravenda mercantil
    14.2. Estructura del contracte de compravenda
    14.3. Obligacions del comprador
    14.4. Obligacions del venedor
    14.5. L'addició de pactes típics al contracte de compravenda
    14.6. Compravendes especials. Compravenda de béns mobles a terminis
    14.7. El contracte de permuta
    14.8. La donació

  15. CONTRACTES EN PARTICULAR (II): ARRENDAMENTS
    15.1. Arrendament de coses. A) Regulació general en el CC. B) Regulació especial en matèria d'arrendaments
    15.2. L'anomenat arrendament de serveis
    15.3. El contracte d'obra. A) Concepte i classes. B) Obligacions de les parts. C) Els riscos en el contracte d'obra
    15.4. El contracte d'edició: concepte i règim jurídic
    15.5. El contracte de mandat. La mediació

  16. CONTRACTES EN PARTICULAR (III): PRÈSTEC, DIPÒSIT, SOCIETAT I FIANÇA
    16.1. El contracte de prèstec: concepte i règim
    16.2. El contracte de dipòsit: concepte i característiques
    16.3. La societat civil
    16.4. El contracte de fiança

  17. NOVES FIGURES CONTRACTUALS
    17.1. L'arrendament financer o leasing
    17.2. El contracte de factoring: concepte, evolució i classes
    17.3. El contracte de franquícia o franchising: concepte i classes

  18. LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL
    18.1. Concepte i fonament
    18.2. La responsabilitat per fets propis
    18.3. La responsabilitat per fet aliè
    18.4. La responsabilitat objectiva o sense culpa
    18.5. L'obligació d'indemnitzar: pressupòsits i abast
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 000

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

   

  Qualificació

  Mètodes docents:
  Desenvolupament de l'asssignatura
  La docència s’organitza en funció del nombre de crèdits atribuïts a l’assignatura (6 crèdits). En les seves exposicions, els professors seguiran el programa de l’assignatura i organitzaran la docència d’acord amb ell. En conseqüència, el primer terç del període lectiu es dedicarà a la introducció al Dret. A continuació, s’estudiarà la part general del Dret d’obligacions i, en el darrer terç del semestre, es dedicarà especial atenció a la teoria general del contracte i als contractes en particular. En tot cas, l’alumne s’examinarà sempre de tot el programa.
  Pràctiques

  L’alumne assistirà tant a les classes teòriques com a les pràctiques amb els textos legals corresponents a l’assignatura, fonamentalment, amb un exemplar actualitzat del Codi civil. Les Activitats Acadèmicament Dirigides (AAD) es duran a terme de la següent manera: es facilitarà als alumnes una llista de qüestions sobre matèries contingudes en el programa. Al final del semestre aquest llistat de qüestions serà discutit i resolt a classe pels estudiants juntament amb el professor, tenint en compte que, com a mínim, una de les preguntes de l’examen es correspondrà amb algun dels temes que s’inclouen en el llistat de qüestions.
  Tipus d'exàmens:
  L’avaluació es durà a terme mitjançant una prova al final del semestre.La prova final consta de tres blocs:
  Un primer bloc de preguntes tipus test de resposta múltiple. Les respostes errònies no puntuen negativament.
  Un segon bloc de preguntes curtes. Amb possibilitat que se’n pugui triar algunes (p.ex. sis preguntes a triar entre vuit). Com a mínim una de les preguntes de l’examen es correspondrà amb algun dels temes que s’inclouen en el llistat de qüestions. Aquestes preguntes es desenvoluparan en una extensió màxima d’una cara de full.
  Una pregunta tipus tema, que s’haurà de desenvolupar detalladament sense límit d’espai.
  L’avaluació de l’alumne tindrà lloc mitjançant una avaluació conjunta i global dels tres blocs.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top