Estudia a la UdG

Disseny assignatura




Comptabilitat i fiscalitat (3107AD0028/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Anàlisi de les relacions entre fiscalitat i comptabilitat d'empreses. Adequació dels principis comptables a la realitat fiscal. Determinació del resultat econòmic com antecedents a l'impost sobre beneficis: especial èmfasi en l'efecte impositiu.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JUAN PEDRO ROBLEDA CABEZAS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. L’objectiu que volem assolir amb aquest programa és que, una vegada assimilats els continguts, se sigui capaç d’elaborar la comptabilitat fiscal de l’empresa. Per poder realitzar-ho cal saber si l’empresa ha elaborat la informació comptable tenint en compte les normes comptables i la seva relació amb les normes fiscals i aquest és el motiu de la primera part. A partir d’aquí passem a l’obtenció del resultat fiscal i la distribució d’aquest resultat per assolir el tancament fiscal- comptable de l’exercici (segona part) . Per últim, dins de la imposició indirecte analitzarem la problemàtica comptable de l’Impost sobre el Valor Afegit (tercera part).

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. Primera part: Qüestions prèvies

    3. Tema 1-La comptabilitat fiscal i la fiscalitat de l’empresa

    4. 1-Definició de la comptabilitat fiscal

    5. 1.1 Els elements de la comptabilitat fiscal

    6. 1.2 Legislació bàsic

    7. 2-Els principis comptables aplicables a la comptabilitat fiscal

    8. 3-Obligacions formals i registrals

    9. 3.1 Normatiu mercantil

    10. 3.2 Normatiu fiscal

    11. Tema 2-Les normes de valoració

    12. 1-Criteris generals

    13. 2-Normes de valoració de l’immobilitzat material

    14. 2.1 Criteris de valoració i correccions valoratives

    15. 2.2 Formes especials d’adquisició

    16. 2.3 Partides capitalitzables i no capitalitzables

    17. 3-Normes de valoració de l’immobilitzat immaterial

    18. 3.1 Criteris de valoració

    19. 3.2 Formes especials d’adquisició

    20. 3.3 Aplicació a les diferents partides de l’immobilitzat immaterial

    21. 4-Normes de valoració de les despeses amortitzables i de projecció plurianual

    22. 5-Normes de valoració dels valors mobiliaris

    23. 6-Normes de valoració de les existències

    24. 7-Normes de valoració de crèdits i dèbits

    25. Segona part: Tancament fiscal-comptable

    26. Tema 3-L’Impost de Societats i el resultat comptable

    27. 1-Criteris d’imputació temporal d’ingressos i despeses

    28. 1.1 El principi d’inscripció comptable

    29. 1.2 Criteri general

    30. 1.3 Casos especials

    31. 2-Ingressos computables a la determinació de la base imposable o resultat fiscal

    32. 2.1 Concepte

    33. 2.2 Criteris de valoració

    34. 2.3 Aplicació diferents situacions

    35. 3-Despeses deduïbles a la determinació de la base imposable o resultat fiscal

    36. 3.1 Criteri comptable

    37. 3.2 Criteri fiscal

    38. 3.3 Despeses no deduïbles fiscalment

    39. 4-Increments i disminucions de patrimoni

    40. 4.1 Comptabilització

    41. 4.2 Efectes de la substitució del valor comptable pel valor mercat

    42. 4.3 Exempció per reinversió

    43. 5-Compensació de pèrdues

    44. 5.1 Comptabilització de pèrdues

    45. 5.2 Comptabilització de bases imposables negatives fiscalment compensables

    46. Tema 4-Obtenció del resultat fiscal i distribució del resultat

    47. 1-El tractament comptable de l’Impost de Societats

    48. 1.1 Diferencies permanents

    49. 1.2 Diferencies temporals

    50. 1.3 Comptabilització de l’Impost sobre Societats

    51. 2-Obtenció del resultat fiscal i distribució del resultat

    52. 2.1 Principals ajustos extracomptables

    53. 2.2 Estructura de l’Impost sobre societats

    54. 2.3 Distribució del resultat

    55. Tercera part: Imposició indirecte

    56. Tema 5-La problemàtica comptable de l’impost sobre el valor afegit

    57. 1-El règim general de l’IVA

    58. 1.1 Comptabilització de l’IVA suportat

    59. 1.2 Comptabilització de l’IVA repercutit

    60. 1.3 Exempcions

    61. 2-Problemàtica comptable de l’aplicació de la regla de prorrata

    62. 2.1 Prorrata general

    63. 2.2 Prorrata especial

    64. 2.3 Prorrata als bens d’inversió

    65. 3-Gestió i liquidació de l’impost

    66. 4-Els règims especials de l IVA

    67. 4.1 El règim simplificat

    68. 4.2 El règim d’agricultura, ramaderia i pesca

    69. 4.3 El règim de bens usats

    70. 4.4 El règim de les agencies de viatges

    71. Pràctiques

    72. Primera part: Qüestions prèvies

    73. En aquest apartat es realitzaran exercicis que tractaran dels ajustos necessaris a fer des del punt de vista comptable per arribar a la determinació correcta de la base imposable.

    74. Segona part: Tancament fiscal-comptable

    75. En els exercicis d’aquesta segona part es realitzarà el tancament fiscal - comptable de l’empresa tenint en compte tant els ingressos computables com les despeses deduïbles a la determinació de la base imposable

    76. Tercera part:

    77. En aquest apartat realitzarem els exercicis tenint en compte les qüestions més rellevants que es poden donar en les empreses.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   Cada tema es desenvoluparà mitjançant una exposició teòrica, complementada amb la resolució i anàlisi de supòsits que serveixin d’exemple en cada cas, incidint en aquells aspectes que es consideren més rellevants
   Tipus d'exàmens:
   La qualificació tindrà dos components, el pes de les quals serà el següent: teoria (50%), pràctica (50%). Per fer la mitjana, caldrà una puntuació mínima de 4 sobre 10 en cada una de les dues parts.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top