Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Investigació de mercats (3107AD0024/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Metodologia d’enquesta: mostreig, disseny de qüestionaris i recollida de dades. Tècniques qualitatives, models estadístics i econòmics per a la presa de decisió en màrqueting.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. La finalitat d’aquest curs és que al final del mateix l’alumne sigui capaç de: 1. Comprendre la utilitat de portar a terme una investigació de mercats. 2. Conèixer els diferents tipus d’investigació comercial i entendre la conveniència d’aplicar les diferents tècniques, segons la situació. 3. Portar a terme un procés d’investigació de mercats complet (formulació del problema, recopilació de les dades, mostreig, investigacions de camp, anàlisi de dades i presentació de resultats). 4. Aplicar tècniques d’anàlisi de la informació des d’una perspectiva pràctica.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Programa teòric

    2. PART I: FONAMENTS DE LA INVESTIGACIÓ DE MERCATS

    3. Tema 1: Introducció

    4. Definició de l’investigació de mercats.

    5. Per què serveix?

    6. Àrees d’aplicació

    7. Tema 2: El procés d’investigació de mercats

    8. Fases del procés d’investigació de màrqueting

    9. Disseny de l’investigació segons l’objectiu que es persegueixi: Exploratòria, descriptiva i causal.

    10. Tipus de dades: primàries, secundàries, quantitatives i qualitatives

    11. Aspectes ètics i legals de la investigació de mercats. Codi internacional CIC/ESOMAR.

    12. PART II: DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ I RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ

    13. Tema 3: Mètodes qualitatius de recollida d’informació

    14. Què és i per què serveix?

    15. Investigació qualitativa enfront investigació quantitativa

    16. Entrevista en profunditat

    17. Reunions de grup

    18. Tècniques projectives.

    19. Tema 4: mètodes quantitatius de recollida d’informació

    20. Naturalesa i aplicacions de la investigació quantitativa

    21. Tipus d’enquestes

    22. Tema 5: Investigació causal: experimentació

    23. Conceptes importants

    24. Utilitat de l’experimentació en la investigació de mercats

    25. Dissenys més habituals

    26. Tema 6: Mostreig.

    27. Conceptes importants

    28. Passos a seguir per desenvolupar un pla de mostreig

    29. Mètodes de mostreig

    30. Càlcul de la mida de la mostra

    31. Tema 7: Disseny del qüestionari (I): Plantejament general

    32. Tipus d’enquestes

    33. Fases de realització d’una enquesta

    34. Modalitats d’enquestes

    35. Normes generals per l’elaboració de qüestionaris

    36. Pretest del qüestionari

    37. Estructura general d’un informe

    38. Tema 8: Disseny del qüestionari (II): Escales de mesura

    39. 1. Finalitat de les escales

    40. 2. Tipus d’escales

    41. 3. Fiabillitat i validesa. Repàs de l’anàlisi factorial

    42. PART III: ANÀLISIS DE LA INFORMACIÓ

    43. Tema 9: Mapes de posicionament

    44. 1. Funció dels mapes de posicionament a la investigació de mercats

    45. 2. Tècniques estadístiques pel posicionament amb atributs: repàs d’anàlisi en components principals.

    46. 3. Tècniques estadístiques pel posicionament sense atributs: introducció a l’anàlisi d’escales multidimensionals no mètric. Conceptes: distàncies, configuració i stress.

    47. Tema 10: Segmentació de mercats

    48. 1. Funció de la segmentació a la investigació de mercats

    49. 2. Segmentació de mercats sense variable criteri. Construcció de grups en base a valors, actituds, interessos i opinions: repàs de l’anàlisi de conglomerats.

    50. 3. Segmentació de mercats amb variable criteri. Discriminació entre consumidors de productes alternatius: repàs dels models logit.

    51. 4. Segmentació de mercats en base a preferències. Mesura de preferències: alternatives disponibles. Introducció a l’anàlisi conjunt. Conceptes: perfil complet, atributs, disseny ortogonal, importàncies individuals i col·lectives dels atributs.

    52. Programa pràctic

    53. Tema 3: Entrevistes en profunditat i dinàmiques de grup.

    54. Tema 7: Crítica i millora d’un qüestionari.

    55. Tema 8: Fiabilitat i validesa d’un qüestionari de satisfacció dels clients. Aplicació de l’anàlisi factorial

    56. Tema 9: Posicionament amb atributs dels municipis turístics de la Costa Brava.

    57. Tema 9: Posicionament sense atributs de cotxes.

    58. Tema 10: Segmentació del mercat turístic en base a interessos.

    59. Tema 10: Discriminació entre els turistes amb destinació Tossa i Lloret de mar.

    60. Tema 10: Mesura de les preferències ambientals dels turistes i segmentació.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   El curs s’organitza en 3 parts. En la primera part es realitza una introducció dels conceptes fonamentals i la connexió i la necessitat que té la investigació de mercats per la direcció comercial de l’empresa. En la segona part es tracta tot el procés que s’ha de seguir en una investigació de mercats, començant per l’obtenció de la informació. En l’última part, mitjançant algunes aplicacions pràctiques, l’alumne té la oportunitat d’aplicar algunes tècniques estadístiques multivariades a l’anàlisi de dades que analitzen determinats mercats i extreure’n conclusions d’aplicació pràctica.

   A través de les classes teòriques es farà una síntesi general del significat i procediments a seguir en una investigació comercial. Aquestes sessions teòriques es complementaran amb casos pràctics. Quan aquests casos impliquin la utilització d’eines estadístiques (temes 8, 9 i 10) es faran a les aules d’ordinadors amb el programa SPSS.

   Sota la supervisió dels professors, l’alumne efectuarà una investigació de mercats completa.

   El repàs de matèria impartida en assignatures anteriors (anàlisi factorial, anàlisi en components principals, anàlisi de conglomerats, model logit) correspon al propi alumne, amb l’ajuda de les tutories i de l’aplicació pràctica que se’n farà.
   Tipus d'exàmens:
   Es contemplen dues possibilitats:
   a) Avaluació continuada.
   S'hi podran acollir aquells alumnes que assisteixin a un mínim del 80% de les classes. En aquest cas, l'avaluació constarà dels següents elements:
   a.1. )Lliurament de les pràctiques en grups de dos o tres alumnes: 40%.
   a.2.) Treball d'innvestigació de mercats complet a presentar oralment en grups de dos o tres alumnes: 60%.
   b) Realització d'un examen final. Aquells alumnes que no assisteixin a classe el mínim esmentat seran avaluats segons un examen que recollirà aspectes teòrics i pràctics.
   En la convocatòria de setembre, només es contemplarà l'opció b).

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Observacions
   Prerequisits:
   Es recomana haver superat les assignatures de direcció comercial i econometria

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top