Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Economia regional i urbana (3107AD0016/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Factors locacionals en economia. Les economies urbanes: factors d'aglomeració. Els sistemes econòmics regionals. Altres polítiques amb efectes territorials. La política econòmica regional de la Unió Europea. Models de creixement regional. El debat sobre la convergència econòmica de les regions.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. El programa d'Economia Regional i Urbana té com objectiu dotar a l’estudiant de les llicenciatures d’ADE i d’Economia de 2n cicle de la UdG d’uns coneixements bàsics sobre l’anàlisi econòmica del territori.. Es parteix del fet de què l’estudiant ja té coneixements superiors de teoria econòmica, estructura i política econòmica. Caldrà fer un esforç per a distingir els elements d’anàlisi econòmica des d’altres matèries que també s’ocupen del territori per a obtenir una imatge clara de la interrelació entre territori i economia.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. El programa de l'assignatura s'estructura en les dues parts següents:

    3. - Elements d’economia i de política regional

    4. - Elements d’economia i de política urbana

    5. Part I: ELEMENTS D’ECONOMIA I DE POLÍTICA REGIONAL

    6. L 1. El concepte de regió

    7. · regió homogènia

    8. · regió nodal

    9. · regió de planificació

    10. · economia regional i economia nacional

    11. L 2. Models de dinàmica econòmica regional

    12. · model neoclàssic

    13. · models de causalitat acumulativa: Myrdal, Kaldor

    14. · teoria dels polígons de creixement: Perroux

    15. · desenrotllament endogen

    16. L 3. Mercats de treball regional

    17. · la migració per treball

    18. · processos d’ajustament dels diferencials d’atur inter-regionals

    19. L 4. Teoria de la política regional

    20. · estratègies tradicionals: prosperitat dels individus vs prosperitat dels llocs, eficiència vs equitat

    21. · instruments de la política regional: subsidis al capital i subsidis al treball. Controls de localització

    22. · l’avaluació de la política regional

    23. · nova concepció de la política regional: les polítiques de desenvolupament local

    24. · les noves estratègies: infrastructures, noves i petites empreses, innovació i canvi tecnològic

    25. L 5. La política regional catalana, espanyola i de la UE

    26. · evolució dels desequilibris regionals a Catalunya, Espanya i UE

    27. · la política regional a l’Estat espanyol i la seva evolució

    28. · la política regional a la UE: objectius i instruments

    29. · Unió econòmica i monetària i els desequilibris regionals

    30. Part II: ELEMENTS D’ECONOMIA I DE POLÍTICA URBANA

    31. L 6. El desenvolupament històric de les ciutats

    32. · introducció

    33. L 7. L’estructura de les activitats productives a les ciutats

    34. · el model de ciutat monocèntrica i la noció de preu-oferta. Extensions del model

    35. · el paper de les externalitats. Segregació residencial

    36. L 8. La localització de les activitats productives a les ciutats

    37. · factors de localització a les ciutats

    38. · la política regional a l’Estat espanyol i la seva evolució: la hipòtesi de la incubadora

    39. · models estructuralistes

    40. · localització de serveis: els serveis a les empreses

    41. L 9. La dinàmica de la ciutat

    42. · el model del cicle vital urbà. Hipòtesi, evidència i crítica

    43. · la descentralització de la població i ocupació

    44. · models desagregats: models SOUDY

    45. · teoria estàndard de la grandària òptima de les ciutats

    46. · dimensió urbana i producció. Economies d’urbanització i localització. Estàtica i dinàmica

    47. · grandària i jerarquia urbana: sistema de ciutats. La regla de rang-tamany

    48. · de la jerarquia de les ciutats a les xarxes de ciutats

    49. L 10. Teoria de la planificació urbana

    50. · els primers instruments de planificació

    51. · planificació i industrialització

    52. · experiències: l’alemanya, l’anglesa (ciutat-jardí9. Le Corbusier i la Ciutat funcional

    53. · la planificació urbana després de la crisi

    54. · justificació econòmica

    55. · els instruments de planificació

    56. · noves formes de planificació urbana: planificació estratègica

    57. · les polítiques de renovació urbana i de desenvolupament local

    58. L 11. La planificació urbana: el cas espanyol

    59. · evolució de la planificació urbana a Espanya

    60. · el sistema espanyol: classificació del sòl, jerarquia dels plans, el sistema de control urbanístic, política de sòls i planificació

    61. · àrees de repartiment i aprofitament urbanístic

    62. Pràctiques

    63. En funció dels llocs de residència dels estudiants d’aquesta assignatura es triarà una o dues ciutats per a estudiar-ne l’evolució urbana, relacionar-la amb la seva evolució econòmica i analitzar el model de creixement urbà que ha seguit. Es faran grups petits de màxim 5 alumnes. Es dedicarà una hora a la setmana a seguir aquest tema pràctic.
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   Aquesta assignatura es desenvoluparà al llarg del primer quadrimestre. Cada setmana hi hauran 4 hores de classe. Una de les tres es destinarà a treballar el programa pràctic. Altra serà destinada a activitats acadèmicament dirigides, les quals s’acabaran de perfilar una vegada tancada la matrícula. Les altres dues seran classes teòriques normals.
   Tipus d'exàmens:
   L’assignatura s’avaluarà a través d’un examen escrit al mes de febrer que constarà de dues parts. La pri­mera contindrà 4 preguntes de desenvolupament curt de les quals caldrà respondre’n obligatòriament 3; aques­tes suposaran un 40% de la nota de l’examen. A la segona s’oferiran 3 temes dels quals se n’hauran de triar obligatòriament 2 (60% restant de la nota). Per a poder fer la mitjana ponderada de la primera i la ter­cera caldrà tenir un mínim de 4/10 en cada una d’elles. Aquesta nota valdrà el 80% de la nota final de curs. Als alumnes que hagin aprovat l’e­xamen (o com a mínim hagin tret una nota de 4/10) se'ls hi afegiran els punts que hagin obtingut pel tre­ball de les classes pràctiques i la valoració de les lectures que hagin realitzat (fins un màxim de 2). La valoració de la segona convocatòria (setembre) contindrà exclusivament la nota de l'examen.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top