Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Dret laboral (3107AD0007/2004)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2004
 • Descripció : Elements de Dret del treball per a la gestió empresarial. L’ordenament laboral. Règim jurídic de la relació individual del treball: contractació, drets i obligacions, extinció del contracte.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Sense especificar
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Sense especificar
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JOSEP MARIA FUSTE MIQUELAEDUARDO ROJO TORRECILLA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. L´ensenyament de l´assignatura aportarà les bases necessàries per a la comprensió, interpretació i aplicació de la normativa laboral, especialment en matèria de contractació, drets i obligacions de les parts, reorganització dels recursos humans i extinció del contracte de treball. D´acord amb el pla d´estudis, les relacions laborals col·lectives i de Seguretat Social són objecte de tractament específic mitjançant l´optativitat.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Teoria

    2. PRIMERA PART

    3. DRET LABORAL I ORDENAMENT JURÍDIC

    4. LLIÇÓ 1 Procés de formació del Dret Laboral

    5. 1. Treball, conflicte social i Dret Laboral

    6. 2. Aparició del Dret Laboral: de les primeres normes a l´ordenament laboral

    7. 3. Periodificació històrica del Dret Laboral espanyol

    8. LLIÇÓ 2 Configuració del Dret Laboral

    9. 1. Concepte i parts

    10. 2. Funció

    11. 3. Objecte del dret del treball: pressupòsits substantius i adjectius

    12. 4. Treball dependent i treball autònom

    13. LLIÇÓ 3 Sistema normatiu del Dret Laboral

    14. 1. Constitució i Dret Laboral

    15. 2. Normativa laboral estatal

    16. 3. Negociació i convenis col·lectius

    17. 4. Normativa supraestatal i internacional

    18. 5. Altres fonts

    19. 6. Valor de la jurisprudència

    20. 7. Aplicació i interpretació de les normes laborals

    21. SEGONA PART

    22. INGRÉS A L´EMPRESA I CONTRACTACIÓ LABORAL

    23. LLIÇÓ 4 Ingrés a l´empresa i configuració general del contracte de treball

    24. 1. Procés de col·locació: serveis públics d´ocupació, agències públiques i privades de col·locació

    25. 2. Empreses de treball temporal

    26. 3. Concepte i funció del contracte de treball

    27. 4. Subjectes del contracte de treball

    28. 5. Contingut del contracte de treball

    29. 6. Forma i formalitats del contracte de treball

    30. LLIÇÓ 5 Classes i modalitats del contracte de treball

    31. 1. Significació de la contractació laboral a l´empresa: estabilitat i flexibilitat

    32. 2. Contractes de treball de durada indefinida: règim general i modalitats especials

    33. 3. Contractes de treball de durada determinada: contractació temporal estructural

    34. 4. Contractes formatius: contracte per a la formació i contracte de treball en pràctiques

    35. 5. Contractes de treball a temps parcial: règim general i modalitats especials

    36. 6. Altres modalitats

    37. TERCERA PART

    38. DESENVOLUPAMENT DE LA RELACIÓ DE TREBALL A L´EMPRESA

    39. LLIÇÓ 6 Drets i obligacions de les parts

    40. 1. Drets laborals bàsics

    41. 2. Classificació professional i prestacions del treballador

    42. 3. Facultats d´organització, direcció i potestat disciplinària empresarial

    43. LLIÇÓ 7 Jornada i horari laborals

    44. 1. Jornada laboral

    45. 2. Horari laboral

    46. 3. Interrupcions no periòdiques de la jornada

    47. LLIÇÓ 8 Retribució salarial

    48. 1. Concepte i funció

    49. 2. Modalitats

    50. 3. Estructura i composició

    51. 4. Percepcions extrasalarials

    52. 5. Sistemes de protecció del salari.

    53. QUARTA PART

    54. REORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS

    55. TERMINACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL

    56. LLIÇÓ 9 Reorganització dels recursos humans a l´empresa

    57. 1. Mobilitat funcional

    58. 2. Mobilitat geogràfica: desplaçament i trasllat

    59. 3. Modificació substancial de condicions de treball

    60. 4. Suspensió del contracte: concepte i supòsits

    61. LLIÇÓ 10 Terminació de la relació laboral i reducció de l´ocupació a l´empresa

    62. 1. Extinció del contracte de treball: concepte, causes generals, cost

    63. 2. Acomiadament disciplinari: concepte, causes, forma i efectes

    64. 3. Extinció del contracte per causes objectives

    65. 4. Extinció del contracte per causes empresarials: amortització de llocs de treball i acomiadament col·lectiu

    66. Pràctiques

    67. Les classes pràctiques se centraran en el debat de supòsits de fet relatius als aspectes jurídics de la gestió dels recursos humans a l´empresa, prèviament resolts per l´estudiant, amb els següents continguts:

    68. 1. Objecte del Dret Laboral. Delimitació entre treball dependent i treball autònom. Relacions laborals especials (lliçó 2).

    69. 2. Contractació laboral a l´empresa. Contracte indefinit i contracte temporal. Contractes formatius. Causalitat i frau de llei en la contractació. Contractació per empreses de treball temporal (lliçons 4 i 5).

    70. 3. Aspectes pràctics del desenvolupament de les relacions laborals a l´empresa: drets i deures dels treballadors (lliçons 3, 6 a 8).

    71. 4. Reorganització dels recursos humans a l´empresa: mobilitat geogràfica i modificació de condicions de treball (lliçó 9).

    72. 5. Terminació de la relació laboral: l´acomiadament. Forma i causalitat. Impugnació de la decisió empresarial: procedència, improcedència i nul·litat de l´acomiadament. Cost de l´extinció del contracte de treball (lliçó 10).
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètodes docents:
   La metodologia docent es fonamenta en l´exposició teòrica de la matèria i en la seva posterior anàlisi i debat col·lectiu mitjançant casos pràctics prèviament resolts per l´estudiant, seguint l´ordre temàtic i cronològic proposat en el programa. Les classes teòriques i pràctiques es desenvoluparan de forma paral·lela durant el curs.
   Per a la preparació de les pràctiques l´estudiant haurà d´utilitzar la bibliografia bàsica i les fonts normatives, bibliogràfiques i jurisprudencials específiques que s´indicaran per a cada cas pràctic. La preparació de les pràctiques es realitzarà amb la tutorització del professor responsable.
   Tipus d'exàmens:
   L´assignatura s´avaluarà mitjançant un examen final. L´examen consta de dues parts, no eliminatòries:
   a) part teòrica: dues preguntes de desenvolupament llarg (cadascuna valorada de 0 a 10 punts) i vint preguntes de test (valor total 20 punts).
   b) part pràctica: resolució d´un supòsit pràctic (valorat de 0 a 20 punts), fonamentat en la tipologia de les pràctiques realitzades durant el curs.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top