Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Afeccions Médico Quirúrgiques (3159G03025/2016)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2016
 • Descripció : Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques davant símptomes musculoesqueléticos. Dolor osteo-articular. Principals malalties, síndromes i dolors i la seva relació amb el dolor múscolo esquelètic. Bases radiològiques. Farmacodinamia i farmacocinètica de diversos medicaments, així com la utilitat dels mateixos.
 • Crèdits ECTS : 4

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : MARIA DEL ROCIO DIAZ MORENO

Idioma de les classes : Anglès (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Comunicar-se de mode efectiu i clar
 2. Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 3. Resoldre problemes
 4. Tenir capacitat de gestió d'informació
 5. Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 6. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 7. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 8. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
 9. Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
 10. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 11. Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 12. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 13. Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 14. Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 15. Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 16. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. I. General Pathology 1. Basic Principles - Health and Illness - Fundamental Epidemiological Concepts - Causes of Illness - General Reaction Types of Cells and Tissues - Disease Progression 2. Types of Diseases - Genetically Determined Diseases - Disrupted Prenatal Development - Infectious Diseases - Disturbed Immune Reactions - Arteriosclerosis - Tumors 3. Cardinal Symptoms - Changed Skin Color - BleedingTendency - AccumulationofFluid - Dyspnea - Nausea and Vomiting - Pain - Fever - Enlarged Lymph Nodes - Shock - Altered States of Consciousness - Syncope - Vertigo 4. Diagnostic Procedures - Medical History - Physical Examination - Laboratory Studies - Imaging - Functional Studies - Endoscopic Procedures 5. Principles of Therapy - Overview - OncologicalTherapy - OrganTransplantation - Medications Relevant to Physical Therapists Principles of Disease II. Internal Medicine 1. Cardiology - Physiological Basis - Cardinal Cardiological Symptoms - Cardiological Diagnosis - Therapeutic Principles - Ischemic Heart Diseases - CardiacArrhythmias - Diseases of the Endocardium - Myocardial Diseases - Pericarditis - Congenital Heart Disease in Adults - Circulatory Diseases - Functional Heart Disease 2. Vascular Medicine - Cardinal Symptoms in Vascular Medicine - Vascular Medicine Diagnosis - Diseases of the Arteries - Diseases of the Veins - Lymphedema 3. Pulmonology - Physiological Principles - Classification of Pulmonary Diseases - Cardinal Pulmonary Symptoms - Complications of Pulmonary Diseases - Pulmonological Diagnosis - Acute Bronchitis - Chronic Obstructive Pulmonary Disease - Bronchial Asthma - Pneumonia - Bronchial Carcinoma - Interstitial Pulmonary Diseases and Pulmonary Fibrosis - Systemic Diseases with Principal Manifestations in the Lungs - AcutePulmonaryFailure - Pulmonary Embolism - Sleep Related Respiratory Disorders - Diseases of the Pleura 4. Gastroenterology - AnatomicalandPhysiologicalPrinciples - Cardinal Gastroenterological Symptoms - Gastroenterological Diagnosis - Diseases of the Esophagus - Diseases of the Stomach and Duodenum - Diseases of the Small and Large Intestines - Diseases with Various Localizations - Diseases of the Liver - Diseases of the Gallbladder and Bile Ducts - Diseases of the Pancreas 5. Nephrology - Anatomical and Physiological Principles - Cardinal Nephrological Symptoms - Nephrological Diagnosis - Replacement of Kidney Function - AcuteRenalFailure - Chronic Kidney Disease - Urinary Tract Infections - Kidney Stones - Kidney Cell Cancer 6. Metabolic Diseases and Endocrinology - Disorders of Carbohydrate Metabolism - Disorders of Lipid Metabolism - Disorders of Purine Metabolism - Overweight, Obesity, and Metabolic Syndrome - Disorders of Bone Metabolism - Diseases of the Pituitary Gland - Thyroid Diseases - Diseases of the Adrenal Cortex 7. Hematology - Physiological Principles - Cardinal Hematological Symptoms - Anemia - Leukemia - Malignant Lymphoma - Disorders of Hemostasis and Clotting 8. Rheumatology - Rheumatoid Arthritis - Spondyloarthropaties - Collagenosis - Vasculitis 9. Infectiology - Diseases that to do not involve the respiratory tract alone - Infectious Diarrheal Diseases - Staphylococcal and Streptococcal Diseases - Herpes Virus Diseases - Tetanus - Tick-Borne Diseases - Sexually Transmitted Diseases - Protozoan Diseases 10. Dermatology - Introduction to the Skin and Elementary Lesions - Principles of Wound Care and Healing - Basis of Common Dermatological Disorders - Skin Cancer and Role of the Physical Therapist in its early diagnosis.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives32,5032,5
Exposició dels estudiants520,525,5
Prova d'avaluació24042
Total 39,560,5100

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Final Exam50% multiple choice questions and 50% open questions60
  Class attendance and participationClass attendance and participation10
  Seminar (oral presentation)The assignment is an oral presentation (specific information is provided in the Student Seminars Guidelines).30

   

  Qualificació

  Students are expected to attend lectures and workshops, participate in class, and take the examinations. There is one final examination and one assignment for each semester course. The assignment is an oral presentation (specific information is provided in the Student Seminars Guidelines). Class attendance and participation in exercises and discussions in class are also evaluated.
  All scores on exams and assignments are based on 100 points. The final grade for each semester will be determined by the following formula: Final exam 60%, Class attendance and participation 10%, Seminar (oral presentation) 30%
  The final exam will consist of 30 multiple choice questions and 2-3 open questions.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Observacions
  Information necessary to complete the course will be entirely provided in class.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top