Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Fisioteràpia Cardiorespiratoria (3159G03021/2018)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2018
 • Descripció : Es donaran nocions d'anatomia i biomecànica de l'aparell toràcocopulmonar així com la fisiologia i fisiopatologia de les malalties cardíaques i respiratòries. Alhora es donaran a coneixer les propietats físiques de l'aparell locomotor, els mecanismes de defensa de la via aèria i s'obtindrà el coneixement de les principals malalties respiratories (obstructives i restrictives)així com les principals malalties cardíaques i la seva afectació a nivell fisioterapeutic.
  S'aprendran les principals exploracions respiratòries i es donaran les bases de les tècniques de fisioterapia respiratoria tant a nivell ventilatori con a nivell de drenatge de secrecions. És també objectiu de l'assignatura aprendre els principals mètodes de rehabilitació cardio-pulmonar.
 • Crèdits ECTS : 3

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : GERARD MUÑOZ CASTRO

Idioma de les classes : Anglès (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques d'aula1
Pràctiques de laboratori1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Comunicar-se de mode efectiu i clar
 2. Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 3. Resoldre problemes
 4. Tenir capacitat de gestió d'informació
 5. Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 6. Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 7. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 8. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 9. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.
 10. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 11. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 12. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de Fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.
 13. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 14. Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 15. Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. bases de l'auscultació pulmonar

  2. fisioteràpia respiratòria: tècniques per millorar la ventilació

  3. fisioteràpia respiratòria: tècniques d'aclariment mucociliar

  4. fisioteràpia respiratòria en pediatria

  5. fisioteràpia respiratòria en el pacient neuromuscular
    5.1. suport de la ventilació invasiva i no invasiva

  6. re-entrenament a l'esforç en el pacient crònic
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos373875
Total 373875

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  classes pràctiques sobre les tècniques tant d'exploració del pacient respiratori, de millora de la ventilació pulmonar com del drenatge de secrecions.l'alumne ha d'assistir al 80% de les classes pràctiques per poder realitzar l'examen. La nota de l'examen haurà de tenir una nota mínima de 535
  Realització d'un examen final teòric, el qual tindrà un pes del 55% de la nota final de l'assignaturaes imprescindible obtenir una nota mínima de 5 per poder fer mitja amb les altres avaluacions, en cas contrari la nota no farà mitja amb la resta i quedarà suspesa55
  Realització d'una prova d'avaluació continuada a la meitat del curs. el seu valor en la nota final serà del 10%(només en el cas que sigui aprovada amb una nota mínima de 4.5)caldrà treure una nota mínima de 4.5 per tal que conti un 10% de la nota final10

   

  Qualificació

  Es realitzarà un examen teòric i un examen pràctic.
  Es realitzarà també un examen d'avaluació continuada a la meitat del curs.

  L'examen d'avaluació continuada farà mitja a partir del 4,5.

  És imprescindible aprovar l'examen final teòric i l'examen final pràctic amb un nota mínima de 5 per tal de poder fer mitja.

  El 55% de la nota final serà de l'examen teòric.
  El 35% de la nota final serà de l'examen pràctic.
  El 10% de la nota final serà de l'examen d'avaluació continuada.

  Es podran realitzar els exàmens finals tant teòric com pràctic encara que l'examen d'avaluació continuada no s'hagi superat.

  Qui no assoleix l'examen d'avaluació teòrica o pràctica tindrà la possibilitat de presentar-se a l'examen de recuperació per tal d'assolir un aprovat.

  L'assignatura estarà aprovada amb una nota mitjana global mínima de 5

  Criteris específics de la nota «No Presentat» :

  Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a
  l’avaluació continuada o a l’avaluació final

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Observacions
  És obligatori assistir a les classes pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme i talla per la llitera). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l’alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

  És imprescindible cuidar la higiene corporal. L’alumne haurà d’assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Assignatures recomanades
  1. Patologia Caridorespiratòria

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top