Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Dansa i expressió corporal (3159G02012/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Aquesta assignatura planteja la importància de la dansa i l’expressió corporal en l’educació física i la seva contribució al desenvolupament de la capacitat introjectiva, expressiva, comunicativa i creativa dels estudiants.


 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : GLORIA ROVIRA BAHILLO

Idioma de les classes : Català (90%), Anglès (10%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Grup DG

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : GLORIA ROVIRA BAHILLO

Idioma de les classes : Català (90%), Anglès (10%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 2. Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 3. Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 4. Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 5. Actuar amb ètica i valors professionals.
 6. Ajustar-se als límits de la competència professional.
 7. Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 8. Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 9. Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 10. Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-los amb les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 11. Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 12. Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. - MARC TEÒRIC DE LA DANSA I L’EXPRESSIÓ CORPORAL 1.1.- Contextualització històrica de la dansa i modalitats.Tendències i modalitats de danses.De la dansa acadèmica a la contemporània. 1.2.- Contextualització històrica i tendències en l’expressió corporal. Què entenem per expressió corporal? Orientacions en l’expressió corporal. Els objectius i continguts de l’expressió corporal. 1.3.- L’expressió corporal com una capacitat pròpia de l’ésser humà. Construcció social del cos. Emocions i expressió. La comunicació no verbal. 1.4.- Aplicacions de la dansa i l’expressió corporal a l’educació física.

  2. - ANÀLISI TEÒRICO-PRÀCTICA DE L’EXPRESSIVITAT MOTRIU 2.1.- L’ exploració de la singularitat expressiva. 2.2.- La plasticitat motriu expressiva, consciència sensitiva, domini corporal. 2.3.- D’allò intangible (món interior): pensaments, emocions, idees, sentiments... 2.4.- Les possibilitats expressives en relació a l’espai. 2.5.- Les possibilitats expressives en relació al temps. 2.6.- Les possibilitats expressives en relació als objectes. 2.7.- Les possibilitats expressives en la relació amb els demés. 2.8.- L’energia (intensitat) en les accions motrius.

  3. - El PROCÉS DE CREACIÓ 3.1.- De l’exploració a la creació. 3.2.- La creativitat. 3.3.- Llenguatges i tècniques d'expressió corporal i dansa: mim, clown, match d'improvisació, balls de saló, dansa contemporània, contact improvisation, etc.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives201232
Elaboració de treballs2810
Prova d'avaluació53136
Resolució d'exercicis 111728
Seminaris123244
Total 50100150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Arteaga Checa, Milagros Viciana Garófano, Virginia Conde Caveda, Julio (cop. 1997 ). Desarrollo de la expresividad corporal : tratamiento globalizador de los contenidos de representación . Barcelona: INDE. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Baril, J. (1978). La danza moderna. Barcelona: Paidós.
 • Bertherat, Thérèse (DL 2001 ). El Cuerpo tiene sus razones : autocura y antigimnasia . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Bernard, M. (1980). El cuerpo. Buenos Aires: Paidós.
 • Birdwhistell, Ray L (1979 ). El Lenguaje de la expresión corporal . Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Brozas, MªP. (2003). La expresión corporal en el teatro europeo del siglo XX. Ciudad Real: Ñaque.
 • Canales, I.; López Villar, C. (2002). Creatividad y singularidad, ejes vertebradores de la expresión corporal. Revista de Educación Física, (86), 23-26
 • Canales, I. (2010). La desinhibición en la expresión corporal: una propuesta didáctica. Sevilla: Wanceulen.
 • Canales, I.; López, C. (2005). La mirada en las clases de expresión corporal y su influencia en la propia image. Revista de Educación Física, (93), 23-28
 • Canales Lacruz, Inma (2006 ). De la expresión a la comunicación : una propuesta didáctica . Sevilla: Wanceulen. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Cerny, S. (2011). Coreografía.Método básico de creación de movimiento. Barcelona: Paidotribo.
 • Davis, Flora (1998 ). La Comunicación no verbal . [Madrid]: Alianza Editorial. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Franklin, E. (2009). Danza. Acondicionamiento físico. Barcelona: Paidotribo.
 • Franklin, Eric. N. (2013). Dance imagery for technique and performance. Champaig: Human Kinetics.
 • Guerber, N. ; Leray, C i Maucouvert, A. (2000). Danza. De la escuela...a las asociaciones deportivas. Lleida: Agonos.
 • Hall, E. (1989). El lenguaje silencioso. Madrid: Alianza.
 • Invernó i Curós, Josep (2003 ). Circo y educación física : otra forma de aprender . Barcelona: Inde. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Jara, J. (2000). El Clown un navegante de las emociones. Sevilla: Proexdra.
 • Laban, Rudolf von (1978 ). Danza educativa moderna . Buenos Aires: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Laferrière, Georges (1997 ). Prácticas creativas para una enseñanza dinámica : la dramatización como herramienta didáctica y pedagógica . Ciudad Real: Ñaque. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Lagardera Otero, Francisco (cop. 2003 ). Introducción a la praxiología motriz . Barcelona: Paidotribo. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Martínez López, Emilio J (cop. 2006 ). Ritmo y expresión corporal mediante coreografías . Badalona: Paidotribo. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Mateu Serra, Mercè (1992 ). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de expresión . Barcelona: Paidotribo. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Montesinos Ayala, Diego (2004 ). La Expresión corporal : su enseñanza por el método natural evolutivo . Barcelona: INDE. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Motos Teruel, T (2001 ). Práctica de la expresión corporal . Ciudad Real: Ñaque. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ortiz Camacho, Mª.M (2014). Expresión corporal: contenidos y recursos para su desarrollo en primaria. Granada: Técnica Avicam.
 • Romero Martín, MªR (2015). Expresión corporal en educación física. . Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
 • Picard, D. (1986). Del código al deseo. El cuerpo en la relación social. Barcelona: Paidós.
 • Ruano, K. i Sánchez, G. (Coords). (2009). Expresión corporal y educación. Sevilla: Wanceulen.
 • Shinca, M. (2003). Manual de psicomotricidad, ritmo y expresión corporal. Madrid: Praxis.
 • Stokoe, Patricia (1979 ). La Expresión corporal (2ª ed.). Buenos Aires: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Sierra Zamorano, Miguel Ángel (2005 ). Los Contenidos de expresión corporal . Barcelona: INDE. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Trias, N. i Pérez, S.  (2014). Juegos de música y expresión corporal.. Barcelona: Parramón.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: ExamenExamen de coneixements teòrics30
AVC2: Evidències pràctiquesResolució de diferents activitats que es proposaran al llarg del curs.30
AVC3: Procés de creació Seguir un procés de creació aplicant els coneixements teòrico pràctics adquirits.
20
AVC4: Seminari Danses del MónReproduir una dansa tradicional popular i realitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge amb els companys/es de classe. 5
AVC5: Seminari CoreografiaProducció d'una coreografia i mostrar-la als companys-es. Elaborar una rúbrica per avaluar coreografies10
AVC6: Acció artística (performance)És una intervenció artística en un espai públic on els estudiants exposaran una idea, emoció, concepte, conflicte etc. 5

 

Qualificació

És imprescindible aprovar per separat les activitats d'avaluació: AVC1, AVC2, AVC3, AVC4 i AVC5 per tal de fer mitjana.
En cas de no aprovar alguna part caldrà recuperar-la a l'avaluació final.

L'alumnat que no assisteixi al 80% de les classes pràctiques haurà de presentar-se a un examen global d'avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació continuada o a l'avaluació final

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
OA1.- Contextualitzar la dansa i l’expressió corporal en el moment històric actual a partir de la seva fonamentació teòrica.
OA2.- Reflexionar de forma crítica sobre diferents temes d’interès per a l’assignatura.
OA3.- Analitzar de forma teòrica y pràctica els components de les situacions motrius d’expressió.
OA4.- Identificar les aportacions i aplicacions de la dansa i l’expressió corporal a l’educació física.
OA5.- Practicar diferents tècniques i llenguatges expressius.
OA6.- Potenciar les capacitats expressiva, comunicativa, creativa i introjectiva durant el treball pràctic.
OA7.- Seguir un procés de creació aplicant els coneixements procedimentals i conceptuals adquirits.
OA8.- Observar les produccions expressives dels altres i ser capaç de realitzar-ne l’anàlisi així com valorar el treball realitzat.


Cal dur roba còmode per a realitzar la pràctica.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Jocs i habilitats motrius bàsiques

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top