Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Treball final de grau (3153G01134/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Projecte final de carrera interdiciplinàri
 • Crèdits ECTS : 12

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : MARIA EVA CANALETA SAFONTJUAN JOSE MOLINA VILLAR

Idioma de les classes : Castellà (50%), Anglès (50%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Treball fi de grau1
Grup B

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : MARIA EVA CANALETA SAFONTJUAN JOSE MOLINA VILLAR

Idioma de les classes : Castellà (50%), Anglès (50%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Treball fi de grau1
Grup C

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : MARIA EVA CANALETA SAFONTJUAN JOSE MOLINA VILLAR

Idioma de les classes : Castellà (50%), Anglès (50%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Treball fi de grau1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
 2. Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 3. Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
 4. Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
 5. Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi
 6. Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció
 7. Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. 0.- DOCENCIA 0.1.- Introducción al Trabajo Final de Grado 0.2.- Elaboración de un Trabajo de investigación 0.3.- Búsqueda bibliográfica 0.4.- Redacción y estructura de documentos científicos 0.5.- Elaboración de material de soporte para las presentaciones de trabajos finales. 0.6.- Presentación oral de TF y explicación del acto de defensa.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació55055
Classes expositives25025
Elaboració de treballs15200215
Prova d'avaluació145
Total 46254300

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració del Projecte final de carrera
  progresiva i final75
  Exposició pùblica dels Projectesexposició pùblica25

   

  Qualificació

  Criteris per el treball escrit:
  Els criteris d'avaluació són aquests: a) la portada inclou tots els elements que identifiquen el TFG (títol, subtítol si escau, autor, tutor, assignatura i curs acadèmic); b) el TFG presenta un índex numerat i coherent amb els diversos apartats que el conformen; c) la introducció està suficientment elaborada i acompleix el seu objectiu (objectius, metodologia, fonts, interdisciplinarietat); d) es presenten els principals treballs en l’àrea de l’estudi i s’estableix una connexió entre la recerca existent i la que es proposa en el TFG; e) es defineixen i s’aporten els conceptes, les classificacions i les relacions necessàries per portar a terme la recerca; f) s’estableixen les hipòtesis i les tècniques de recerca amb claredat, i es desenvolupen de manera coherent els arguments; g) es presenten les conclusions conseqüents amb la recerca realitzada, i s’hi recull de forma completa allò que s’ha investigat; h) la bibliografia està ben redactada, és completa i s’ajusta a la recerca desenvolupada; g) en cas d’haver-hi annexos, aquests són pertinents

  Criteris per a la presentació oral del treball:
  Els criteris d’avaluació de l’exposició oral són l’adequació dels següents elements: a) el timbre i to de la veu; b) la pronunciació; c) l’énfasis; d) les pauses; e) el vocabulari (tècnic, accessible, variat i clar); f) el moviment del cos (equilibrat, assossegat); g) les gesticulacions (justes, acompanyant la idea que s’exposa); h) la imatge personal (pentinat, vestit, complements); i) l’exposició queda dintre del temps establert (20 minuts); j) exposició coherent i que ofereix el contingut del Treball de forma resumida; k) Power Point de la presentació ben elaborat, clar i formalment correcte

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top