Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Legislació hotalera i laboral (3153G01122/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Estudi de la normativa de dret administratiu i laboral de l'activitat hotelera i de restauració
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JUAN HARO VILAANA LLOBET MONCLUSANTONI MONTOLIU I PASTOR

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1
Grup ER

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JUAN HARO VILAANA LLOBET MONCLUSANTONI MONTOLIU I PASTOR

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Conèixer i estudiar les tècniques de la gestió econòmica, comptable i financera de l'empresa hotelera i de restauració
 2. Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
 3. Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
 4. Fomentar el treball en equip, promovent actituds de col · laboració, consens, negociació, resolució de conflictes i respecte a les opinions alienes, al mateix temps que la capacitat d'argumentar i defensar opinions pròpies
 5. Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi
 6. Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Derecho Administrativo: Conceptos generales Estado de Derecho Derechos de los Ciudadanos ante la Administración Pública El procedimiento administrativo: Cómo hacer valer nuestros derechos en un procedimiento administrativo Práctica Derecho de la contratación administrativa Derecho a la protección de datos Repaso de los temas teóricos y casos prácticos

  2. 1. El Dret del Treball a. Fonaments b. Fonts del Dret c. Drets i deures del treballador/empresari d. Elements que configuren la relació laboral. 2. Inscripció i afiliació a la Seguretat Social a. Sistema de seguretat social b. Règim general de la Seguretat Social c. Inscripció de l´empresa a la Seguretat Social d. Afiliació a la Seguretat Social e. Altes, baixes i variació de dades de treballadors f. Situacions assimilades a l´alta. g. Sistema RED 3. Contractació laboral a. Contracte de Treball. b. Modalitats de contracte de treball. c. Contracte en pràctiques. d. Contracte de formació. e. Contracte indefinit f. Contracte fixa discontinu. g. Contracte de foment de la contractació indefinida. h. Contracte d´interinitat. i. Contracte d´obra o servei. j. Contracte eventual per circumstàncies de la producció. k. Contractació de treballadors minusvàlids. l. Contracte de relleu. m. Contracte a temps parcial. n. Contractes amb ETT o. Tramitació electrònica contractació (Contrat@) 4. Retribució a. Tipus de salari. b. Drets del treballador en relació al salari. c. SMI d. El rebut del salari. e. Garantía del salari. 5. Confecció del rebut de salari a. Estructura del salari. b. Meritacions. c. Deduccions. d. Càlcul de la base de cotització. e. Retencions d´IRPF f. Model 110 i 190 d’Hisenda. g. La quitança. h. Incapacitat temporal. i. Accident de treball j. Tramitació electrònica parts d´accident (Sistema Delt@) k. Maternitat/paternitat. l. Aplicació del conveni col.lectiu d´Hostaleria. 6. Cotització a la Seguretat Social a. Cotització. b. Deduccions de les quotes per bonificacions o reduccions. c. Tipus de cotització. d. Període de liquidació. e. Confecció TC2 i TC1. f. Recàrrecs, incompliments. g. Ajornament de les deutes amb la SS. 7. Aspectes reguladors de la relació laboral. a. Jornada laboral b. Permisos retribuïts. c. Hores extraordinàries d. Vacances. e. Calendari laboral f. Festius laborals g. Aplicació del conveni col.lectiu d´Hostaleria. h. Representació legal dels treballadors (eleccions sindicals) i. Infraccions i sancions en l´ordre Social j. Inspecció de Treball. k. Adaptació jornada anual l. Fixes discontinus m. Acord transaccional n. Impugnació Judicial o. Problemàtica pràctica. 8. Conflictes en les relacions laborals a. Aplicació del règim disciplinari. b. Causes de suspensió del contracte de treball c. Extinció del contracte per voluntat del treballador d. Tipologia d´acomiadaments (riscos i procediment) e. Càlcul d´indemnitzacions. f. Mesures alternatives de resolució de conflictes. i. Distribució irregular de la jornada. ii. Mobilitat funcional iii. Mobilitat geogràfica iv. Modificació substancial de les condicions de treball. v. Novacions contractuals. vi. ERO (temporal, suspensió) vii. Inaplicació del conveni col.lectiu.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres05050
Anàlisi / estudi de casos103545
Classes participatives50050
Prova d'avaluació505
Total 6585150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Ramón Arcarons (2000). Manual de Derecho Administrativo Turístico. Sintesis.
 • Esperanza Rollano Borús (2000). Dcho laboral Turístico. Sintesis.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presencialsprogresiva i final60
Estudi i anàlisi de casos pràctics progresiva30
Estudi personalportafolio i final10

 

Qualificació

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top