Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Pràctiques d'empresa (3153G01117/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Pràctiques d'empresa com adjunts a direcció per tal d'adquirir experiència i aprenentatge de la ma del profesionals en actiu
 • Crèdits ECTS : 24

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JUAN JOSE MOLINA VILLAR

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques altres1
Pràcticum i TFC1
Pràctiques clíniques1
Pràctiques externes1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Identificar i valorar les implicacions ètiques de l'activitat turística i hotelera
 2. Analitzar i crear nous productes i serveis turístics i hotelers de manera independent, innovadora i empresarial
 3. Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
 4. Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 5. Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
 6. Fomentar el treball en equip, promovent actituds de col · laboració, consens, negociació, resolució de conflictes i respecte a les opinions alienes, al mateix temps que la capacitat d'argumentar i defensar opinions pròpies
 7. Identificar i saber aplicar bones pràctiques en relació amb el clima social
 8. Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional
 9. Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. 1.- Conocimiento de la estructura y organización empresa y del departamento/s de prácticas, relacionándolas con la producción y comercialización de los productos que obtienen 2.- Adquisición de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de la actividad profesional, de acuerdo con las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 3.- Realización de las operaciones de explotación departamental , identificando y utilizando medios, equipos e instrumentos de control y aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones y/o normas establecidas. 4.- Cumplimento de los criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives25025
Pràctiques en empreses / institucions0570570
Prova d'avaluació505
Total 30570600

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Practicumfinal mediante los informes de los tutores100

   

  Qualificació

  1. Informe final del tutor de la empresa al tutor académico según modelo establecido al efecto.
  2. Memoria final del estudiante al tutor académico de acuerdo al modelo establecido al efecto.
  La evaluación final de las prácticas será llevada a cabo por el tutor académico teniendo en cuenta el Informe final del tutor de empresa y la Memoria final del alumno.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top