Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Pràctiques d'empresa (3153G01117/2018)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2018
 • Descripció : Pràctiques d'empresa com a adjunts a direcció per tal d'adquirir experiència, i aprenentatge de la mà de professionals en actiu
 • Crèdits ECTS : 24

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : MARIA EVA CANALETA SAFONT

Idioma de les classes : Castellà (70%), Anglès (10%), Francès (10%), Alemany (10%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques externes1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Identificar i valorar les implicacions ètiques de l'activitat turística i hotelera
 2. Analitzar i crear nous productes i serveis turístics i hotelers de manera independent, innovadora i empresarial
 3. Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
 4. Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 5. Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
 6. Fomentar el treball en equip, promovent actituds de col · laboració, consens, negociació, resolució de conflictes i respecte a les opinions alienes, al mateix temps que la capacitat d'argumentar i defensar opinions pròpies
 7. Identificar i saber aplicar bones pràctiques en relació amb el clima social
 8. Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional
 9. Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. a) Proyecto Formativo a elaborar por los tutores (Centro y Empresa): a. Que recoja los objetivos educativos considerando las competencias que ha de adquirir el estudiante. b. Que recoja las actividades a desarrollar. b) Seguimiento de la práctica y del aprovechamiento para el estudiante y para la empresa a cargo de los tutores. c) Asesoramiento al estudiante en los aspectos relacionados con las prácticas por los tutores.

  2. 1.- Conocimiento de la estructura y organización empresa y del departamento/s de prácticas, relacionándolas con la producción y comercialización de los productos que obtienen 2.- Adquisición de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de la actividad profesional, de acuerdo con las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 3.- Realización de las operaciones de explotación departamental , identificando y utilizando medios, equipos e instrumentos de control y aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a instrucciones y/o normas establecidas. 4.- Cumplimento de los criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres055
Pràctiques en empreses / institucions0575575
Tutories20020
Total 20580600

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboración de la memoria de prácticas Autoevaluación y análisis de la empresa20
  Los alumnos realizarán prácticas de actividades hoteleras y de restauración en empresasControl del programa de prácticas establecido para cada alumno80

   

  Qualificació

  1. Memoria final del estudiante al tutor académico de acuerdo con el modelo establecido al efecto.

  2. Informe final del tutor de la empresa al tutor académico según modelo establecido al efecto.

  3. La evaluación final de las prácticas será llevada a cabo por el tutor académico teniendo en cuenta el Informe final del tutor de empresa y la Memoria final del alumno.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Observacions
  Este programa está establecido de acuerdo a la Normativa de prácticas académicas externas de Grado que la Universitat de Girona aprobó en la sesión del Consell de Govern del dia 20/12/2012 y modificada por la Comissió delegada de Docència i Estudiants de 5 de marzo de 2015.
  Puede consultarse la normativa en la web de la Universitat de Girona:
  UdG>Estudi a la UdG>Informació acadèmica>Normatives i procediments>Pràctiques acadèmiques externes de graus

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top