Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi turístic (3153G01093/2018)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2018
 • Descripció : Coneixement i aplicació de les tècniques estadístiques que són susceptibles de ser utilitzades en el camp del turisme i de l'hoteleria
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : ANGEL MARIA MICHELENA UGALDEBEREESTER NOGUER JUNCA

Idioma de les classes : Castellà (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Prova d'avaluació1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
 2. Conèixer i estudiar les tècniques de la gestió econòmica, comptable i financera de l'empresa hotelera i de restauració
 3. Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
 4. Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
 5. Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
 6. Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. 1. CONCEPTOS GENERALES. 1.1. Notas sobre la historia de la estadística. 1.2. Clasificación de la estadística. 1.3. Población, elemento y tamaño. 1.4. Caracteres y modalidades. 1.5. Atributos y variables. 1.6. Formas de observar una población. 1.7. Fases del proceso estadístico.

  2. 2. TABULACIÓN Y DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS. 2.1. Conceptos generales. 2.2. Tabulación. 2.3. Distribuciones de frecuencias. 2.4. Clasificación de las distribuciones de frecuencias.

  3. 3. REPRESENTACIONES GRÁFICAS. 3.1. Conceptos generales. 3.2. Gráficas para distribuciones de frecuencias no agrupadas. 3.3. Gráficas para distribuciones de frecuencias agrupadas.

  4. 4. MEDIDAS DE POSICIÓN. 4.1. Concepto y clasificación. 4.2. Medidas de posición centrales: media, mediana y moda. 4.3. Relación entre la media, mediana y moda. 4.4. Medidas no centrales: los cuantiles. 4.5. Los cuartiles y los percentiles.

  5. 5. MEDIDAS DE DISPERSIÓN Y CONCENTRACIÓN. 5.1. Concepto y clasificación. 5.2. Recorrido o rango. 5.3. La varianza y la desviación típica. 5.4. El coeficiente de variación de Pearson. 5.5. Medidas de concentración. 5.6 El índice de Gini. 5.7 La Curva de Lorenz.

  6. 6. LA REGRESIÓN Y LA CORRELACIÓN. 6.1. Introducción. 6.2. Distribución bidimensional de frecuencias. 6.3. Diagrama de dispersión o nube de puntos. 6.4. La regresión simple. 6.5. La correlación. 6.6. Coeficiente de correlación lineal. 6.7. Predicciones.

  7. 7. SERIES TEMPORALES. 7.1. Definición. 7.2. Representación gráfica. 7.3. Componentes de las series temporales. 7.4. Análisis de la tendencia. 7.5. Variación estacional. 7.6. Variación cíclica y residual.

  8. 8. NÚMEROS ÍNDICES. 8.1. Definición general de número índice. 8.2. Año base – año corriente. 8.3. Clasificación de los números índices. 8.4. Índices simples. 8.5. Cambio de base. 8.6. Índices compuestos sin ponderar. 8.7. Índices compuestos ponderados. 8.8. Índices compuestos de precios y cantidades. Índices de Laspeyres, Paasche y Fisher. 8.9. Índice de precios al consumo (IPC).

  9. 9. PROBABILIDAD. 9.1. Introducción. 9.2. Concepto de probabilidad. 9.3. Variables aleatorias. 9.4. Modelos de variables aleatorias. 9.4. Distribución normal.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres84048
Aprenentatge basat en problemes (PBL)151025
Classes expositives272047
Prova d'avaluació505
Resolució d'exercicis 151025
Total 7080150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Casa Aruta, Ernesto (1979). 200 problemas de estadística descriptiva. Vicens Vives.
 • Spiegel, Murray R. (1988). Estadística. McGraw-Hill.
 • Ronquillo Melcio, Anna (1997). Estadística aplicada al sector turístico: técnicas cuantitativas y cualitativas. Ramon Areces.
 • Quevedo Quevedo, José (2000). La organización estadística del turismo: La cuenta satélite del turismo. Universidad de Alcalá.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Cálculos variosMedia de 6 casos15
Asistencia y participación Registro de asistencia y participación10
2 exámenesMedia de los 2 exámenes60
Ejercicios de aplicación5 ejercicios15

 

Qualificació

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top