Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081/2017)


Atenció: contingut provisional
Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Política i polítiques públiques. Tipus de polítiques públiques. El paper de l'Estat. L'Estat del benestar. Enfocaments teòrics per a l'estudi de les polítiques públiques. Fases de les polítiques públiques. Definició del problema i elaboració de l'agenda política. Escenaris decisionals. Formulació i selecció d'alternatives. Implementació i avaluació de les polítiques públiques.
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup C2

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : ANA MARIA PLA BOIX

Idioma de les classes :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula3
Grup P1

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : ARIEL DAVID SRIBMAN MITTELMANJUAN TRIAS BADRUNAGEMMA UBASART GONZALEZ

Idioma de les classes :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 2. CG1. Aprendre de manera autònoma
 3. CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 4. CG2. Treballar en equip
 5. 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 6. CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 7. CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 8. CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 9. 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 10. CT6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local.
 11. CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 12. CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 13. CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 14. 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 15. CT10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 16. CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 17. CT11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit.
 18. 13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques.
 19. CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 20. 14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques.
 21. CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia.
 22. CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 23. CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 24. CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 25. CE12. Descriure i analitzar el marc legal, l'organització i el funcionament de les administracions públiques
 26. 22. Capacitat de dissenyar i fer el seguiment de diagnosis, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d'actuació per a la implementació de polítiques públiques.
 27. CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 28. 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 29. CE13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques
 30. CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 31. 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 32. CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin.
 33. CE14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques
 34. CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques
 35. 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 36. CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 37. 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 38. CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat.
 39. CE22. Capacitat de dissenyar i fer el seguiment de diagnosi, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d'actuació per a la implementació de polítiques públiques
 40. 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 41. CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals
 42. CE31. Valorar de forma argumentada els resultats dels programes de prevenció o intervenció sobre la delinqüència.
 43. CE35. Analitzar situacions diverses d'aplicació del principi de justícia social (especialment el tracte digne dels processats i penats) a la pràctica professional argumentant les raons ètiques.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introducció a les polítiques públiques. Les dimensions de la política. Definició.

  2. Origen dels estudis de polítiques públiques. Enfocs, models i teories de l’anàlisi de les polítiques públiques.

  3. Els actors i les xarxes d’actors

  4. Les intitucions

  5. Les fases del cicle de polítiques públiques i altres aproximacions

  6. Definició del problema i configuració de l’agenda

  7. Escenaris decisionals i estils d’elaboració

  8. La implementació

  9. L’avaluació

  10. Les polítiques públiques a Europa, Estat espanyol, Catalunya i al món local

  11. L’Estat del benestar

  12. La participació ciutadana
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos102030
Classes expositives30030
Elaboració de treballs104050
Prova d'avaluació43640
Total 5496150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Luis F. Aguilar Vilanueva (2003). Antologías de Política Pública (4 volums). Mèxic DF: Porrúa. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • G. Esping-Andersen (2000). Los fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • R. Gomà i J. Subirats (1998). Políticas públicas en España: contenidos, redes de actores y niveles de gobierno. Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • John W. Kingdon (1995). Agendas, alternatives and public policies. New York: Longman. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • C. Lindblom (1992). El proceso de elaboración de las Políticas Públicas. Madrid: MAP. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Y, Mény, J. Thoenig (1992). Las políticas públicas. Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • C. Pierson, F.G. Castles (2000). The welfare state: a reader. Cambridge: Polity Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • C. Ramió (1999). Teoría de la organización y administración pública. Madrid: Tecnos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • F. Scharpf (1997). games real actors play. Actor-centered institutionalism in policy research. Boulder: Westwiew. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • J.E. Stiglitz, A. Bosch (1995). La economía del sector público. Barcelona: Bosch. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • J. Subirats (1989). Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. Madrid: INAP. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • J. Subirats et altri (2008). Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • C.H. Weiss (1998). Evaluation: methods for studying programs and policies (2a). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Harguindéguy, Jean-Baptiste (2013). Análisis de políticas públicas. Tecnos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Parés, Marc (coord.) (2009). Participación y calidad democrática. . Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball pràctic tutoritzat sobre una política pública concreta i exposició de la recerca a l'aula.El sistema d’avaluació es regirà pels següents criteris:

Primer.- La qualificació del treball escrit tindrà en compte:
– La correcta identificació de l’escenari polític i, si escau, jurídic.
– L’organització i estructura dels continguts
– La correcta fonamentació de les opinions defensades
– La claredat expositiva
– La gramàtica i l’ortografia

Segon.- La qualificació de l’exposició oral tindrà en compte:
– L’organització i la correcció dels continguts
– La capacitat de síntesi i argumentació
– La claredat expositiva
– Les respostes donades a les preguntes que formuli el professor a propòsit del treball escrit o de l’exposició.
30
Estudis de cas, debats a l'aula, exercicis.Estudis de cas20
PRIMERA PROVA TEORICA PARCIALPRIMERA PROVA TEORICA PARCIAL25
SEGONA PROVA TEORICA PARCIALSEGONA PROVA TEORICA PARCIAL25

 

Qualificació

La nota final del curs s'obtindrà del càlcul dels següents percentatges:
- 30%: qualificació obtinguda al treball de recerca tutoritzat i la seva exposició oral.
- 20%: qualificació obtinguda als casos pràctics
- 25%: qualificació obtinguda a la prova teòrica parcial corresponent a la primera meitat del temari del curs
- 25%: qualificació obtinguda a la prova teòrica parcial corresponent a la segona meitat del temari del curs

Les qualificacions obtingudes al treball tutoritzat (30% de la nota final) i als casos pràctics fets al llarg del curs (20%) es mantenen i no són recuperables.
Pel que fa a les qualificacions de les dues proves d'avaluació teòrica parcial que se celebraran al llarg del curs, aquells estudiants que no obtinguin en ambdues proves almenys un 5 de nota final, hauran de presentar-se a la recuperació de la nota (sigui d'una part del temari o de tot) a la data oficial establerta al calendari d'exàmens.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

L'estudiant que no hagi realitzat cap dels dos exàmens teòrics programats durant el curs es considerarà no presentat (i per tant, no tindrà dret a recuperar-los).

L'estudiant que - a final de curs - no tingui cap pràctica avaluada es considerarà no presentat.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Al llarg del curs es proposarà la lectura de bibliografia complementària per ampliar l'estudi de les diferents lliçons del programa.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top