Consell Social

Llei d'Universitats

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Llei d'Universitats de Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 3826 - 20/02/2003LLEI 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (pàg. 12625) 
Capítol III

El consell social

Secció primera

Definició, composició i nomenament

Article 81

Definició i composició


1. El consell social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la universitat.

2. Cadascuna de les universitats públiques amb seu a Catalunya té un consell social, compost pels quinze membres següents:

a) Nou persones representatives de la societat catalana, nomenades segons el que estableix l’article 82.

b) Sis membres del consell de govern de la universitat, nomenats segons el que estableix l’article 83.

Article 82

Membres representatius de la societat catalana


1. Els nou membres del consell social representatius de la societat catalana són els següents:

a) Dues persones nomenades pel Parlament de Catalunya.

b) Tres persones nomenades pel Govern de la Generalitat.

c) Una persona escollida pels ens locals en l’àmbit territorial dels quals hi hagi instal·lats els centres de la universitat, elecció que, en el cas de la ciutat de Barcelona, correspon a l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la seva Carta municipal.

d) Una persona escollida per les organitzacions sindicals de treballadors més representatives en l’àmbit de Catalunya.

e) Una persona escollida per les organitzacions empresarials legalment constituïdes de més implantació, provinent de l’àrea d’influència de cada universitat.

f) Un antic alumne o alumna amb titulació de la universitat corresponent, que no pot ésser membre en actiu de la comunitat universitària.

2. Els membres nomenats pel Parlament i pel Govern de la Generalitat han d’ésser persones representatives, a títol individual, o persones representants d’entitats, de la vida cívica, cultural, professional, econòmica, laboral, social i territorial, de l’entorn de la universitat.

3. El nomenament dels membres corresponents a la lletra b de l’apartat 1 s’efectua havent consultat el president del consell social, sempre que el càrrec no estigui vacant.

4. El membre corresponent a la lletra f de l’apartat 1 és nomenat pel president o presidenta del consell social, escoltat el rector o rectora i, si n’hi ha, a proposta del consell d’antic alumnat i de persones amigues de la universitat.

5. El nomenament dels membres dels quals fa esment aquest article es publica per acord del departament competent en matèria d’universitats en el DOGC.

Article 83

Membres representants del consell de govern de la universitat


1. Els membres del consell social que pertanyen al consell de govern de la universitat són un representant dels estudiants, un representant del personal docent i investigador i un representant del personal d’administració i serveis elegits pel mateix consell de govern d’entre els seus membres per un període màxim de quatre anys, d’acord amb els estatuts de cada universitat. En són membres nats el rector o rectora, el secretari o secretària general i el gerent o la gerent de la universitat.

2. El nomenament dels membres del consell social a què es refereix aquest article es publica per acord de les universitats en el DOGC.

Article 84

Nomenament del president o presidenta

El president o presidenta del consell social és nomenat o separat per acord del Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d’universitats, d’entre els membres del consell social representatius de la societat catalana. El mandat és de quatre anys i és renovable per un únic període de la mateixa durada.

Article 85

Renovació i vacants


1. Els membres del consell social nomenats entre persones representatives de la societat catalana ho són per un període de quatre anys. Són renovats o reelegits per meitats cada dos anys, dos mesos abans d’expirar el període de mandat.

2. En el cas que es produís una vacant en el consell social, aquesta ha d’ésser coberta d’acord amb el procediment establert per l’article 82. El nou membre és nomenat pel període restant de mandat del membre que ha substituït, excepte el president, el qual és nomenat pel període establert per l’article 84.

3. Els membres que siguin nomenats per raó del càrrec que ocupen han de cessar en la representació quan cessen en el càrrec.

Article 86

Incompatibilitats

1. La condició de membre del consell social és incompatible amb l’exercici de càrrecs directius en empreses o en societats contractades per la universitat, directament o mitjançant persona interposada, i també amb una participació en les dites empreses superior al 10% del capital social. Aquesta incompatibilitat no afecta els contractes subscrits d’acord amb l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats.

2. El personal acadèmic que es trobi en situació de servei actiu a temps complet en la mateixa universitat o en una altra, no pot ésser nomenat membre d’un consell social com una de les nou persones representatives de la societat catalana.

Article 87

Fòrum de participació


El consell social pot constituir un fòrum a fi de promoure la participació i l’assessorament de les persones, les institucions i les entitats associatives, cíviques, culturals, professionals, econòmiques, laborals, socials i territorials que, per llurs competències, activitats, coneixements o experiències puguin contribuir a complir millor les funcions del consell social.

Secció segona

Funcions del consell social

Article 88

Funcions de programació i gestió

Corresponen al consell social, en relació amb la programació i la gestió universitàries, les funcions següents:

a) Col·laborar amb el consell de govern en la definició dels criteris i els objectius del planejament estratègic de la universitat.

b) Proposar al departament competent en matèria d’universitats, amb l’informe previ del consell de govern, la implantació o la supressió d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials, i també la creació, la supressió, l’adscripció, la desadscripció i la reordenació dels centres docents universitaris i dels instituts universitaris de recerca.

c) Acordar, a iniciativa del departament competent en matèria d’universitats i amb l’informe previ del consell de govern, la creació, la modificació i la supressió dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials i dels centres docents i els instituts universitaris de recerca.

d) Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la universitat, en col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i participar-hi.

e) Aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la universitat en altres entitats.

f) Aprovar els projectes de concert entre la universitat i les institucions sanitàries.

g) Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials representatives.

Article 89

Funcions econòmiques, pressupostàries i patrimonials


Corresponen al consell social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents:

a) Promoure la participació de la societat en l’activitat de la universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.

b) Estimular la inversió en recerca de les empreses i llur col·laboració en la recerca universitària.

c) Participar en la determinació dels criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la universitat i, a proposta del consell de govern, aprovar-lo.

d) Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa pluriennal de la universitat, i també prendre les mesures pertinents per a assegurar el compliment dels criteris amb què s’ha elaborat el pressupost.

e) Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la universitat de l’exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, d’acord amb la normativa vigent.

f) Acordar les propostes d’operacions d’endeutament i d’aval que la universitat presenti al departament competent en matèria d’universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat, d’acord amb la normativa vigent, i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable.

g) Acordar les transferències de crèdit d’operacions de capital a operacions corrents, amb la conformitat prèvia del departament competent en matèria d’universitats.

h) Acordar, a proposta de l’òrgan competent de la universitat, les sol·licituds de crèdit extraordinari o suplements de crèdit, sempre que s’hagi de fer una despesa que no pugui ésser ajornada per a l’exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé sigui insuficient o no ampliable. L’acord n’ha d’establir el finançament.

i) Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els dels cursos d’especialització, amb llurs possibles exempcions i bonificacions, i els dels serveis de la universitat.

j) Vetllar pel patrimoni de la universitat i aprovar la desafectació dels béns de domini públic de la universitat, d’acord amb el que estableix aquesta Llei i la legislació de patrimoni de la Generalitat.

k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el consell social, dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials.

l) Ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització dels contractes i els convenis que comporten despeses o ingressos per a la universitat.

Article 90

Funcions respecte a la comunitat universitària


Corresponen al consell social, en relació amb els diferents sectors de la comunitat universitària, les funcions següents:

a) Designar i fer cessar com a membres del consell de govern de la universitat tres membres del consell social, d’entre els nomenats com a persones representatives de la societat catalana.

b) Acordar, si s’escau, dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a proposta del consell de govern de la universitat, l’assignació singular i individual de retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat.

c) Aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la universitat, i les modificacions i la despesa que comporten.

d) Determinar els llocs als quals correspon l’assignació d’un complement específic amb l’import del dit complement, i fixar la quantia total destinada a l’assignació del complement de productivitat i les gratificacions extraordinàries, i aprovar els criteris per a assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les indemnitzacions per raó de servei.

e) Informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la universitat, abans de formalitzar-los.

f) Estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del gerent o la gerent presentada pel rector o rectora, i aprovar-ne, d’acord amb el rector o rectora, les condicions del contracte.

g) Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la universitat, i també la divulgació de llur tasca.

h) Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estudiant per raons econòmiques, la política de beques, d’ajuts i de crèdits per a l’estudi i la recerca que, si escau, atorgui la universitat amb càrrec als seus pressupostos, d’acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

i) Aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la universitat, atenent les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin la discriminació dels estudiants.

j) Promoure la col·laboració entre la universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i les persones titulades de la universitat i de facilitar-ne l’accés al món del treball.

k) Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la universitat.

Article 91

Altres funcions i informació

A més de les funcions atribuïdes per aquesta Llei, correspon al consell social qualsevol altra funció que li sigui atribuïda pels estatuts o altra normativa interna de la universitat i per la resta de la normativa vigent.

Secció tercera

Organització i funcionament

Article 92

La presidència

El president o presidenta del consell social exerceix les funcions pròpies de la presidència d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que li són encomanades per aquesta Llei, pel reglament d’organització i de funcionament del consell social i per la resta de la normativa vigent.

Article 93

La secretaria


1. La secretaria és l’estructura administrativa bàsica de suport al consell social. El secretari o secretària és nomenat i separat pel president o presidenta i exerceix les funcions pròpies de la secretaria d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que li són encomanades per aquesta Llei i pel reglament d’organització i de funcionament del consell social.

2. Els òrgans de la universitat han de facilitar a la secretaria del consell social la informació i l’accés a la documentació necessària perquè pugui complir adequadament les seves funcions.

Article 94

Funcionament


1. El consell social pot funcionar en ple o en les comissions específiques que el ple acordi, amb la composició i les funcions que específicament determini el reglament d’organització i funcionament del consell social o en un acord exprés de delegació.

2. Dins el consell social s’ha de constituir una comissió econòmica, amb la composició i les funcions que determini el reglament d’organització i funcionament del consell social.

3. Les comissions, de caràcter temporal o permanent, poden ésser mixtes, és a dir, integrades per membres del consell social i per d’altres membres d’òrgans de govern, representació, consulta, coordinació o acadèmics de la universitat, als efectes de garantir la informació, la participació i la coordinació necessàries en els assumptes que s’hagin de sotmetre al consell social, en l’exercici de les seves funcions.

4. Les comissions han de retre comptes al ple del consell social dels acords adoptats i del grau de compliment de les tasques que tenen encomanades.

5. No poden ésser objecte de delegació en les comissions les funcions establertes per les lletres a, b, i c de l’article 88; c i f de l’article 89 i a de l’article 90.

Article 95

Assistència de tercers


La presidència del consell social pot convidar a assistir a les reunions del ple o de les comissions, amb veu i sense vot, persones expertes i membres de la comunitat universitària, d’acord amb la naturalesa dels assumptes a tractar.

Article 96

Reglament


1. Cada consell social ha d’elaborar el seu reglament d’organització i de funcionament, que pot establir el cessament dels seus membres per manca d’assistència reiterada a les reunions.

2. En tot allò que no sigui específicament regulat per aquesta Llei i pels reglaments d’organització i de funcionament respectius, és aplicable la normativa reguladora d’òrgans col·legiats establerta per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 97

Auditoria

1. El consell social ha de vetllar perquè, abans d’aprovar el balanç i la liquidació del pressupost de la universitat, hagi estat feta l’auditoria corresponent, la qual pot ésser sol·licitada a la Intervenció General de la Generalitat o bé a serveis externs. Les auditories externes actuen sota les directrius de la Intervenció General de la Generalitat.

2. Els resultats de les auditories han d’ésser supervisats pel consell social i tramesos al departament competent en matèria d’universitats perquè els lliuri a la Sindicatura de Comptes.

Article 98

Pressupost


El consell social ha de tenir un pressupost propi, com a centre de cost independent i específic dins el pressupost de la universitat. La gestió del pressupost i la disposició dels fons s’han de fer de la manera que acordi el consell social, en el marc del reglament d’organització i de funcionament intern.