Escola Politècnica Superior

Universitat de Girona

Universitat de Girona

La Universitat de Girona és una institució d’educació superior dedicada a la docència, la investigació i la formació continuada en quatre àmbits fonamentals; humanístic, social, científic i tecnològic, al voltant del qual s’estructuren les diferents escoles i facultats i els departaments i instituts. La la UdG, la multidisciplinarietat és el factor que caracteritza tant la docència com la recerca, encara que són els àmbits científics i tecnològic els que centren els treballs en temes agroalimentaris. En docència, s’imparteixen estudis de primer, segon i tercer cicle mitjançant les diplomatures i les enginyeries tècniques, les llicenciatures i les enginyeries i els programes de doctorat.

La investigació en temes agraris i alimentaris s’estructura al voltant del Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària i de l’Institut de Tecnologia Agroalimentària, amb el suport dels laboratoris generals de recerca i de la resta de departaments dels àmbits científic i tecnològic. La recerca es complementa amb la transferència dels seus resultats al sector. En aquest sentit, els investigadors de l’àmbit desenvolupen projectes d’investigació a mida de les empreses agràries i alimentàries i assessoren i formen els seus tècnics, activitats que es complementen amb els programes públics de suport a la transferència de resultats de la investigació i de foment de la mobilitat de personal entre empreses i centres públics d’investigació.