Estudia a la UdG

Concessió de premis extraordinaris

Contacte

Secretaries acadèmiques dels centres docents

Dades de contacte de les secretaries

Normativa per a la concessió de premis extraordinaris de les titulacions de la Universitat de Girona

Aprovada per la Junta de Govern en la sessió núm. 2/02 de 14 de febrer de 2002 (acord).

Derogada per la Normativa per a la concessió de premis extraordinaris de les titulacions de grau, màster i doctorat de la Universitat de Girona, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 6/2017, de 10 d'octubre (eBOU-1035)

 

Índex

Preàmbul
Capítol I: Normes generals
Capítol II: Procediment
Disposició final
Acords complementaris posteriors

 

 

Preàmbul

És voluntat de la Universitat de Girona premiar els estudiants que obtinguin millor expedient de titulació. Per això, a partir del curs 2000/2001, s'adjudicaran premis extraordinaris de titulació als estudiants que compleixin els requisits establerts en la normativa següent.

Amunt

Capítol I: Normes generals
Article 1

1. Cada curs acadèmic es podran atorgar premis extraordinaris de llicenciat, enginyer, diplomat, arquitecte, arquitecte tècnic i enginyer tècnic per a cada ensenyament oficial que s'imparteix a la UdG.

2. Es podran atorgar premis extraordinaris de graduat i graduat superior per a cada estudi propi que imparteix la UdG. 

Article 2

1. Es concedirà 1 premi extraordinari per titulació i curs acadèmic al millor expedient segons els criteris establerts en aquesta normativa. Si es dóna el cas d'empat, es concedirà premi extraordinari a tots els expedients de la titulació que obtinguin la mateixa qualificació.

Amunt

Capítol II: Procediment
Article 3

1. Anualment la UdG atorgarà d'ofici els premis extraordinaris de titulació.

2. Cada centre informarà dels estudiants que compleixin els requisits que preveu aquesta normativa a la Comissió Acadèmica del mes de setembre.

3. La Comissió Acadèmica revisarà les propostes i resoldrà les qüestions no previstes en aquesta normativa.

4. A la vista d'aquestes actuacions el/la vicerector/a elevarà al rector la proposta de resolució de concessió dels premis extraordinaris final de carrera.

5. La notificació a cada un dels estudiants premiats l'efectuarà el centre docent corresponent que alhora, anunciarà la data de l'acte de lliurament dels premis prevista a l'article 7 d'aquesta normativa. 

Article 4

1. Podran gaudir de premi extraordinari els estudiants de la UdG i dels seus centres adscrits que hagin finalitzat els estudis el curs anterior en qualsevol de les convocatòries legalment establertes per a cada curs acadèmic.

2. La nota mitjana s'obtindrà d'acord amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l'annex I del Decret 1267/1994, de 10 de juny.

3. Llevat dels casos d'estudiants amb assignatures adaptades sense la qualificació d'origen, que s'hauran de recalcular manualment, les mitjanes a utilitzar són les que consten a l'expedient dels estudiants com a mitjana de qualificacions per crèdits.

4. A efectes d'aquests premis, la mitjana constarà de nombre enter i dos decimals, per la qual cosa, si el tercer decimal és igual o superior a 5 caldrà arrodonir el segon a la unitat superior; en cas contrari es mantindrà el valor del segon decimal. 

Article 5

1. Per a estudis de segon cicle de diferent ensenyament o ensenyaments de només segon cicle, només es valorarà l'expedient acadèmic d'aquests estudis. 

Article 6

1. L'obtenció del premi extraordinari es reflectirà al títol, d’acord amb allò que estableix la Resolució del Ministeri d'Educació i Ciència de 26 de juny de 1989 o el que legalment estigui establert en cada moment.

2. L'estudiant que sigui premi extraordinari tindrà dret a l'exempció del preu per sol·licitud de títol. 

Article 7

1. El lliurament dels premis extraordinaris es realitzarà una vegada a l'any en un acte que organitzarà cada centre docent en una data prèviament establerta.

Amunt

Disposició final

1. Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de ser aprovada.

2. L'exempció del preu de sol·licitud del títol s'aplicarà previ acord del Consell Social.

Amunt

Acords complementaris posteriors

Acord del ple del Consell Social sobre el preu de sol·licitud de títol per als estudiants que obtinguin un premi extraordinari

Sessió ordinària núm. 1/02, de 25 de febrer de 2002 (acords)

S’APROVA:

Eximir els estudiants que obtinguin un premi extraordinari en els estudis impartits per la Universitat de Girona, corresponents a les titulacions de Graduat Superior o de Graduat, i d’acord amb l’apartat g) de l’Article 9 de la Llei 16/1998, de 28 de desembre dels Consells Socials de les universitats públiques de Catalunya (DOGC núm. 2799, de 5 de gener de 1999), de fer efectiu el preu públic corresponent a l’expedició dels esmentats títols.

Atorgar als estudiants que obtinguin un premi extraordinari, en els estudis impartits per la Universitat de Girona, corresponents a les titulacions de: Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o Doctor, i d’acord amb l’apartat f) de l’Article 11 de la Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya (DOGC núm.2799, de 5 de gener de 1999), un ajut d’import equivalent al preu públic corresponent a l’expedició dels esmentats títols.

Els imports regulats als acords primer i segon, descrits anteriorment, seran compensats amb càrrec al pressupost del Consell Social. La gerència de la Universitat de Girona facilitarà a la secretaria del Consell Social, cada any i abans que s’obri el període de pagament, la relació dels estudiants que obtinguin premis extraordinaris a les diferents titulacions per tal que el Consell Social els pugui informar directament de la gratuïtat del preu d’expedició del títol degut a la seva situació de premi extraordinari.

Acord de la Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social

Sessió EPP7/06, de 20 de desembre de 2006 (acords)

S’APROVA:

Afegir a l’acord aprovat en el Ple 1/02, de 25 de febrer, que l’import de l’ajut als estudiants que hagin obtingut premi extraordinari de final de carrera sigui l’equivalent al preu públic del títol més el del suplement europeu al títol.

Acord de la Comissió Acadèmica i de Convalidacions

Sessió 5/07, de 20 de novembre de 2007

S’acorda que en els estudis en procés d’extinció amb docència extingida (tampoc PFC) i que en els estudis on només acaba un sol estudiant no correspon atorgar premi.

Acord del Ple del Consell Social de derogació de l'acord dels ajuts per a l'expedició del títol dels estudiants que han obtingut un premi extraordinari de titulació

Sessió 7/15, de 21 de desembre de 2015 (eBOU-839)

S'APROVA:

Primer. Deixar sense efectes l'acord del Ple aprovat en la sessió ordinària núm. 1/02, de 25 de febrer de 2002, i l'acord de la Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni, aprovat en la sessió núm. 7/06, de 20 de desembre de 2006.

Segon. Col·laborar a la concessió d'aquests ajuts dotant-los amb un import, en funció de les disposicions pressupostàries del Consell Social, de cada exercici econòmic.

Amunt